Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Samfunnsansvar gjennom helsepolitikk

Norsk Fysioterapeutforbund ser at samfunnsutviklingen og befolkningens behov har betydning for hvordan vi utvikler faget vårt og utøver det. I denne sammenhengen vil jeg peke på forbundsledelsens tre helsepolitiske satsingsområder.


Norsk Fysioterapeutforbund skal fremme fysioterapi og fysioterapeuters interesser. Som yrkesorganisasjon og fagforbund for fysioterapeuter arbeider vi blant annet for at medlemmene våre skal ha gode inntekts- og arbeidsvilkår, og for at de skal få brukt og utviklet kompetansen sin. Dette er en målsetning for fysioterapeuters arbeidsliv og yrkesutøvelse som også pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester drar fordel av.

Jeg mener at et forbund for offentlig autorisert helsepersonell må se lenger enn til det som i snevreste forstand tjener faget og medlemmene. Vi må også ta et samfunnsansvar, spesielt i arbeidslivet og i helsesektoren. Forbundet vedtok i 2016 at samfunnsutviklingen og befolkningens behov skal ha betydning for hvordan vi utvikler faget vårt og utøver det. Med dette i minne har forbundsledelsen blinket ut tre helsepolitiske satsingsområder som til sammen favner om hele befolkningen, og som er viktige både for enkeltmenneskers helse og landets økonomi. Disse tre områdene er folkehelse, arbeid og helse, og habilitering og rehabilitering.

Folkehelse har vært et viktig område for Norsk Fysioterapeutforbund i lang tid. I dette arbeidet bruker fysioterapeuter framfor alt sin kompetanse på helsefremmende aktiviteter og forebygging av sykdom. Vi har levert innspill til folkehelsemeldinger. I skrivende stund er vi med på et utviklingsarbeid som involverer flere departementer, og som skal munne ut i regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet. Vi har dessuten samarbeidet lenge med Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Idrettsforbundet og Legeforeningen om innføring av en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Det ble vedtatt av Stortinget i 2017.

Arbeid og helse er et satsingsområde ikke bare for Norsk Fysioterapeutforbund, men også i rikspolitikken. Sykefraværet i det norske arbeidslivet er høyt, og brorparten av det skyldes muskelskjelettlidelser og psykiske lidelser. Kostnaden for samfunnet og for virksomhetene av alle de tapte arbeidstimene er betydelig. Undersøkelser har vist at folk har stor tiltro til at fysioterapeuter er det helsepersonellet som er best skikket til å redusere sykefravær som skyldes muskelskjelettlidelser. Fysioterapeuters behandling og rehabilitering av personer med slike lidelser skjer stort sett i kommunehelsetjenesten. Fysioterapeuter arbeider dessuten bredt med forhold knyttet til arbeid og helse, blant annet i bedriftshelsetjenesten, i Arbeidstilsynet, innen arbeidsrettet rehabilitering, i NAVs arbeidslivssentre og HelseiArbeid.

Habilitering og rehabilitering er områder der fysioterapeuter er mye brukt. Det skjer mye og god rehabilitering etter sykdom og skade i det norske helsevesenet. Kapasiteten må likevel styrkes betraktelig, ikke minst på grunn av økningen i antall eldre i årene framover. Vi er bekymret for utviklingen for rehabilitering både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, for vi ser foreløpig ikke noen effekt av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som ble iverksatt i 2017. For Norsk Fysioterapeutforbund er dette et åpenbart helsepolitisk satsingsområde i lys av befolkningens behov og samfunnsutviklingen.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser