Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Riktig bruk av fysioterapeutens kompetanse

Fysioterapeutens kompetanse må brukes der den gir effekt for pasienten.


NFF har i flere sammenhenger opplevd at fysioterapeutene tillegges oppgaver som ikke er fysioterapi og vi ser med bekymring på at mange kommuner fortsatt velger å tillegge fysioterapeuter tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver. I stillingsutlysninger pekes det for eksempel på at man må påregne arbeid på tvers av profesjonsgrenser for helhetlig ivaretakelse av bruker. Dette høres jo i utgangspunktet rimelig ut det, men det vil sannsynligvis innebære at fysioterapeuten må delta i matservering og stell av pasienter enten det er i en sengeavdeling eller i hjemmebehandling. Og med kommunenes knapphet på fysioterapiressurser kan ikke dette være fornuftig! Fysioterapeutens kompetanse blir på denne måten ikke utnyttet på en god måte og pasientene fratas muligheten til å få maksimalt utbytte av tilgjengelige fysioterapiressurser. For at vi skal lykkes med samhandlingsreformens intensjoner innen forebygging og rehabilitering er riktig bruk av fysioterapeutenes kompetanse helt avgjørende. Rehabilitering og pleie er vesensforskjellig og krever ulik kompetanse. Fysioterapeuters kompetanse skal brukes til det fysioterapeuter har kvalifikasjoner til; aktive innfallsvinkler for å stimulere til best mulig funksjon og mestring.

Tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver hvor hjelp til selvhjelp ikke er relevant, er ikke oppgaver hvor fysioterapikompetanse skal benyttes. Det er samfunnsøkonomisk dårlig ressursutnyttelse.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser