Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Profilen viktigst i årets lønnsoppgjør

Offentlig sektor må tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og gode tjenestepensjonsordninger. Stat, kommune og helseforetak må i større grad verdsette utdanning, kompetanse og ansvar og kompensere for ulempe, belastning og risiko.


Tirsdag 12. april startet tariffoppgjøret i stat og kommune. Som bakteppe for forhandlingene ligger resultatet i industrien (frontfaget), som anslår en ramme på 2,4 %, mens prisveksten er beregnet til ca. 2,5 %. Det er det laveste nivået på et lønnsoppgjør vi har hatt siden 1930-tallet. Når det er så lite penger å forhandle om, blir profilen ekstra viktig.

Andelen ansatte innenfor helse er i dag 11 % av arbeidsstokken, og denne vil øke. Fysioterapeutene er en nøkkelgruppe i en velfungerende helsesektor som bruker ressursene effektivt. Økte ressurser og satsing på fysioterapi fører til mindre utgifter innenfor helsesektoren generelt. Helsesektoren og landet for øvrig står overfor utfordringer i form av en stadig eldre befolkning og økt innvandring knyttet til flykninger og asylsøkere. Det er grunn til å anta at dette kan være mennesker med særlig stort behov for fysioterapi.

Det vil uansett være et økende behov for fysioterapi i offentlig sektor, særlig i kommunene. Her er det i dag en betydelig underdekning. Den manglende satsingen på fysioterapi bidrar til at målene med samhandlingsreformen ikke nås, og at kapasiteten i tilbudet til befolkningen er for dårlig. Dette støttes blant annet av Riksrevisjonens undersøkelse, publisert i januar 2016, av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen.

Godt kvalifiserte fysioterapeuter og gode lønns- og arbeidsforhold er avgjørende for en fysioterapitjeneste av høy kvalitet. Bedre uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar, gode tjenestepensjonsordninger og muligheter for god yrkesutøvelse gjennom faglig utvikling og autonomi er forutsetninger for å kunne rekruttere, utvikle og holde på kvalifiserte fysioterapeuter. Dessverre utvikler fysioterapeuters lønn seg for dårlig over tid. Selv etter flere års arbeid og med etterspurt tilleggskompetanse blir mange liggende lavt lønnsmessig.

Offentlig sektor er effektivt drevet, leverer gode tjenester, og er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet. En kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv og privat sektors evne til omstilling og nyskaping. I dagens debatter omkring utfordringene i privat sektor og i industrien spesielt er dette et poeng som gjerne kan fremheves oftere.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser