Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Nye veier i primærhelsetjenesten

Regjeringen ønsker å sette sitt preg på fremtidens primærhelsetjeneste. NFFs innspill skal bidra til de gode løsningene.


I løpet av vårsesjonen 2015 skal Regjeringen fremme sin stortingsmelding om primærhelsetjenesten. I forbindelse med et innspillsmøte 3. oktober i år fremhevet statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet økt kompetanse og bedre ledelse som viktige temaer i stortingsmeldingen. Dette er forhold som Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har lagt vekt på i sine innspill til meldingen. Vi ser på dem som forutsetninger for å få bedre samhandling og ressursutnyttelse i tjenestene.

En effektiv organisering av tjenestene og gode pasientforløp krever ikke bare god ledelse og fagfolk med høy kompetanse. På mange områder er det helt nødvendig med en økning av kapasiteten for at samhandlingsreformens intensjoner skal kunne bli en realitet i kommunene. I tillegg trengs det også en finansiering som underbygger de beste helsefaglige løsningene, og som dessuten er fornuftig rent helseøkonomisk.

I en kronikk nylig publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten oppsummerer jeg hovedgrepene i NFFs innspill til stortingsmeldingen. Lesere av Dagens Medisins nettutgave vil kjenne igjen mange av NFFs synspunkter fra mitt blogginnlegg der tidligere i år. En oppsummering av våre innspill til stortingsmeldingen finnes også på NFFs nettsider. Jeg håper at mange vil være enige i min påstand om at disse innspillene er viktige bidrag til å identifisere og styrke de beste løsningene.

God lesning!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser