Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ny avtale – nye muligheter?

Skremmende mange kommuner har hatt en praksis der de forventer full årsverksinnsats av fysioterapeuten, men betaler for deltid.


En del kommuner betaler ikke det de skal for den fysioterapitjenesten de får. ”Alle” er enige om at dette er et problem. KS innrømmer det, Stortinget påpeker det i sine kommentarer til statsbudsjettet, og Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en løsning på det. Nå understrekes dette nok en gang i en protokoll mellom KS og NFF.

Saken gjelder det som omtales som privat fysioterapipraksis i kommunene. Selv om fysioterapeutene i slik praksis er selvstendig næringsdrivende, er de en del av den offentlig finansierte fysioterapitjenesten i Norge. Derfor er denne virksomheten regulert i avtale mellom KS og NFF, og mellom staten og NFF.

En avtale innebærer rettigheter og plikter for alle parter. I avtalen mellom KS og NFF reguleres forholdet mellom den enkelte kommune og den enkelte selvstendige næringsdrivende fysioterapeut som har avtale med kommunen. NFF er svært opptatt av at dette er en offentlig finansiert fysioterapitjeneste som skal sikre befolkningen et godt fysioterapitilbud. Vi går langt i å forplikte våre medlemmer til å levere kunnskapsbaserte fysioterapitjenester, og oppfordrer dem sterkt til å holde seg faglig oppdatert. Gjennom avtalen forplikter vi dem til å være en integrert del av en kommunal helsetjeneste og være aktive samarbeidspartnere, selv om dette ikke alltid gir økonomisk gevinst. Vi mener altså vi tar vår del av ansvaret for at befolkningen skal få en god tjeneste.

Så ser vi altså at en del kommuner ikke betaler for den tjenesten de får. Vi har beregnet at dette utgjør ca. 1300 årsverk på landsbasis. På tross av stor oppmerksomhet om dette de siste årene viser ikke offentlige tall at utviklingen går i riktig retning. Mange kommuner har alltid fulgt avtaleverket, og noen kommuner forsøker nå å rydde opp. Likevel har skremmende mange kommuner hatt en praksis der de forventer full årsverksinnsats av fysioterapeuten, men betaler for deltid.

Vil så denne protokollen gi endret adferd i kommunene? Vi har i alle fall tenkt å utfordre så de merker det!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser