Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ny IA-avtale – forsterkede virkemidler

Den nye IA-avtalen forsterker tiltak som forskningen har vist faktisk virker. Fysioterapeutene på sin side er klare til fornyet innsats for å minske sykefraværet.


Ny IA-avtale er undertegnet, og som vanlig har media og opposisjonen på Stortinget hatt mange kritiske bemerkninger. Denne ganger har det særlig vært mangelen på omfattende nye grep som har blitt kritisert. At man ønsker å forsterke de tiltakene som man ut fra forskning vet vil virke, har ikke fått samme oppmerksomhet.

Den nye avtalen legger vekt på enda bedre oppfølging av den sykmeldte enda tidligere. Dette vet vi er viktig for å redusere risikoen for langtidssykmelding. Fokuset på gradert sykmelding er også basert på kunnskap om sykefraværsmekanismer. For å lykkes med dette, skal det tilbys opplæring og oppfølging av sykmelder, noe NFF og Unio har fremhevet. Våre manuellterapeuter tar sin rolle som sykmelder svært alvorlig, og ønsker opplæring og oppfølging ut fra det ansvaret de sitter med.

Et annet virkemiddel er at IA-virksomheter kan få refundert utgifter til bedriftshelsetjenester der dette bidrar til at arbeidstakere unngår sykmelding. Vi vet at fysioterapeuter har svært mye å bidra med i form av veiledning omkring organisering av arbeidsoperasjoner, arbeidsteknikk og arbeidsstillinger, behov for avbrekk og fysisk aktivitet ved ensformige arbeidsoperasjoner, og stressmestring. Når man bruker en fysioterapeut gjennom en bedriftshelsetjenesteordning til slikt arbeid, skal altså bedriften kunne få refundert disse utgiftene fra NAV. Dette gir muligheter for profesjonell veiledning av den enkelte arbeidstaker uavhengig av bedriftens økonomi.

Til slutt vil jeg nevne punktet om at ”Raskere tilbake” skal videreutvikles. Siden denne ordningen ble etablert, har det kommet mange gode tilbud både innen spesialisthelsetjenesten og via NAV-midler. Særlig midlene via NAV, som tiltak innen arbeidsrettet rehabilitering, har gitt et viktig og godt tilskudd til oppfølging av langtidssykmeldte. Det er viktig at disse tilbudene videreføres nå som de begynner å finne sin form.

Det som fortsatt mangler, er det raske og nære tidlige tilbudet til mennesker med muskel-skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser. De som verken trenger spesialisthelsetjeneste eller stort tverrfaglig tilbud, men en fysioterapeut i kommunen som de kan komme raskt til. Enten etter en vurdering i spesialisthelsetjenesten, eller i stedet for. Ventelister på inntil tre måneder for å komme til fysioterapeut er ikke et godt virkemiddel i sykefraværsarbeidet!

Fysioterapeuter på alle disse arenaene er klare til fornyet innsats for å redusere sykefraværet, til beste både for den enkelte arbeidstaker og for samfunnsøkonomien.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser