Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Levealder og helsetilbud

Frisklivssentraler kan utjevne sosiale ulikheter i helse ved å støtte dem som trenger det mest.


Folkehelseinstituttet har kommet med en urovekkende rapport. Den viser at forskjeller i forventet levealder mellom gruppene med høyest og lavest utdanning har økt med 5,3 år hos menn og 3,2 år hos kvinner fra 1961 til 2009.

«Vi ser at levealder først stiger hos den gruppen som har lengst utdanning, fulgt av gruppen med middels lang utdanning, og til slutt økes levealderen hos gruppen med kortest utdanning.» Dette sier forsker Ólöf Anna Steingrímsdóttir ved Folkehelseinstituttet.

Et fysisk aktivt liv er svært viktig for å leve lenge med god helse. Vi får nå altså bekreftet at det i befolkningen er store forskjeller på hvordan myndighetenes anbefalinger om helseadferd slår inn i menneskers daglige liv. Dette tilsier at vi må bli bedre, både helsetjenesten og samfunnet generelt, til å gi ekstra støtte til dem som trenger det mest.

Det er ikke folk som gjerne både går Skarverennet og sykler Trondheim–Oslo som er helsetjenestens målgrupper i det viktigste forebyggende arbeidet. Vi må ha tiltak som bidrar til at de som aldri har hatt den store gleden av fysisk aktivitet, får en aktiv livsstil. Da holder det ikke bare å gi de gode rådene. Sykkelveier er også bra, men heller ikke tilstrekkelig.

Frisklivssentraler som når det enkelte individ direkte, er et virkemiddel som må supplere de generelle virkemidlene. På en frisklivssentral kan de mest utsatte, de som strever med å endre livstilen sin, få profesjonell oppfølging, praktisk trening og god støtte på veien fra inaktivitet til en aktiv livsstil. Etter et tilbud på en frisklivssentral er de bedre rustet til å ta i bruk de generelle tiltakene som gang- og sykkelveier, treningstilbud organisert av idrettslag og andre tilbud. Derfor må frisklivssentraler fortsatt bygges ut, og bemannes med riktig kompetanse.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser