Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

ISF for «smartere og bedre arbeidsdeling»

Innsatsstyrt finansiering av poliklinisk fysioterapi er til beste for pasientene og ressursbruken i spesialisthelsetjenesten.


Helsedirektoratet la i midten av juni i år fram sin anbefaling overfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å inkludere fysioterapeuter i ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF) av poliklinisk virksomhet ved sykehusene. Dersom anbefalingen følges opp i statsbudsjettet til høsten, har Norsk Fysioterapeutforbund lykkes med sitt arbeid gjennom flere år med å sikre en slik finansiering.

Poliklinisk fysioterapi var inntil 2010 stykkprisfinansiert ved at sykehusene sendte krav om refusjon til Helfo med bruk av samme takster som fysioterapeuter med kommunal driftsavtale benytter seg av. Stortinget vedtok avvikling av denne ordningen i statsbudsjettet for 2010. Endringen innebar også at det ikke lenger var anledning til å kreve egenandeler for poliklinisk fysioterapi.

Da Norsk Fysioterapeutforbund ble kjent med Stortingets vedtak i 2009, startet vi umiddelbart opp med å påvirke politikerne til å gå inn for finansiering av poliklinisk fysioterapi gjennom ISF. Kort fortalt er ISF et aktivitetsbasert tilskudd som bevilges til de regionale helseforetakene. ISF utgjør sammen med basistilskudd til helseforetakene og egenandeler hovedgrunnlaget for finansieringen av den somatiske spesialisthelsetjenesten.

At fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten i dag ikke omfattes av ISF-ordningen, har flere konsekvenser. Generelt bør finansieringssystemene i helsevesenet være innrettet slik at de stimulerer til valg av den mest effektive behandlingen, og den som gir størst mulig helsegevinst. Slik situasjonen er nå, kan rene kostnadshensyn føre til at konservativ (dvs. ikke-kirurgisk) behandling utført av fysioterapeuter ikke velges, til tross for at det er åpenbare medisinske grunner til å velge en konservativ behandling. Den beste behandlingen blir ganske enkelt for dyr (dvs. ikke «lønnsom») for helseforetaket.

Finansieringssystemene bør også støtte opp under riktig bruk av den sammensatte kompetansen som finnes i spesialisthelsetjenesten. Mangel på ISF for poliklinisk fysioterapi er ikke bare til hinder for rett behandling til rett tid, det kan også være til hinder for mer effektiv oppgavedeling, noe jeg tok opp i et blogginnlegg i Dagens Medisin 25. juni i fjor.

Det siste poenget la HOD vekt på da departementet sommeren 2014 ga Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå dagens regelverk for somatisk virksomhet og vurdere behovet for å foreslå endringer. I HODs oppdragsbrev ble det understreket at finansieringssystemene bør være innrettet slik at de legger mest mulig til rette for smartere og bedre arbeidsdeling i sykehusene.

Innsatsstyrt finansiering av poliklinisk fysioterapi på sykehusene har stått på Norsk Fysioterapeutforbunds politiske arbeidsliste i seks år. Høstens statsbudsjett vil vise om vi endelig kan stryke dette punktet fra lista. I så fall er det ikke bare våre medlemmer på sykehusene som vil være fornøyd. Det vil også pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten og får tilbud om poliklinisk fysioterapibehandling, og alle som er opptatt av hva som er til beste for pasientene og ressursbruken i spesialisthelsetjenesten.

Relaterte artikler:

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser