Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Helsesatsinger i det blå?

Høyre og Frp må vise større ambisjoner for rehabilitering og en aktiv eldreomsorg enn det samarbeidsavtalen bærer bud om.


Så får vi altså en blå-blå regjering, med samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig Folkeparti. Hvilken helsetjeneste vil det gi? Før valget ville Høyre, KrF, Venstre og Frp ha en opptrappingsplan for rehabilitering. Dette er fraværende i avtalen mellom partiene som ble skrevet under i går. Vi håper ikke dette betyr at rehabilitering nok en gang nedprioriteres!

Vi må også minne om at de fire borgerlige partiene har, under behandling av statsbudsjettet de siste årene, bedt om at innføring av ISF-refusjon for poliklinisk fysioterapi skal vurderes. Nå varsler de en økning av ISF-andelen. ISF-refusjon for poliklinisk fysioterapi blir dermed enda viktigere enn med dagens ordning. Finansieringsordningen må bygge opp under at rett kompetanse brukes på rett sted til rett tid. Dette sikrer kvalitet og effektiv bruk av helsepersonellets kompetanse. Dette forutsetter ISF-refusjon for poliklinisk fysioterapi.

Vi ser få spor av engasjementet partiene hadde rundt tiltak for å sikre at de eldre kan klare seg selv lenger. Det eneste de nevner, er en rett til sykehjemsplass. Er det virkelig det viktigste for en god eldreomsorg? En verdig og bærekraftig eldreomsorg handler om tidlig intervensjon, og det handler om bruk av rett kompetanse. Å øke andelen med faglært kompetanse i omsorgssektoren har vært et mål over lang tid. Nå må målet være rett kompetanse. Rapporter viser at det lønner seg å ansette ergoterapeuter, sykepleiere med rehabiliteringskompetanse og fysioterapeuter. Omsorgen blir bedre, mer aktiv og mindre kostnadskrevende. Likevel får eldre på institusjon i enkelte kommuner så lite som seks minutter fysioterapi per uke.

De fire borgerlige partiene er enige om å bruke alle gode krefter for å sikre pasienter helsetjenester av høy kvalitet til rett tid. NFF vil minne om at en samlet helse- og omsorgskomité i 2012 uttrykte bekymring for at ventetidene for fysioterapi øker, og at 44 prosent av fysioterapeutene med driftsavtale med kommunene oppgir at kronikere må vente i mer enn 12 uker på vurdering. Komiteen understreket at samhandlingsreformen innebærer at det kommunale rehabiliteringstilbudet skal forsterkes. Tallene for 2012 viser at fysioterapiårsverk per 10 000 årsverk har gått ytterligere ned. Krav til kompetanse i helsetjenestene, priorteringsnøkler, vurdering av oppgavefordeling mellom helsepersonellgrupper, faglige retningslinjer, normtall for fysioterapidekning og opptrappingsplan for rehabilitering er noen eksempler på virkemidler for å sikre høy kvalitet til rett tid.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser