Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapi og politiske partier

Partienes standpunkter vies særlig oppmerksomhet i et valgår, også fra fysioterapeuter og brukere av fysioterapitjenester.


Organiserte samfunnsinteresser har en spesiell interesse av de politiske partienes program og erklæringer, ikke minst i et valgår. Helsetjenestene angår hele befolkningen, og helsepolitikk vil etter all sannsynlighet bli et sentralt tema også i årets valgkamp. Fysioterapeuter og brukere av fysioterapitjenester utgjør store velgergrupper. Hvor står så fysioterapien i det partipolitiske bildet?

Det bildet er ennå ikke komplett, men de ulike partiene jobber med sine program for neste stortingsperiode, og forslag/utkast begynner å bli tilgjengelige. Som vanlig er det mange fine ord, men det er litt variasjoner i hvilken grad partiene er opptatt av en god fysioterapitjeneste i sine program.

To partier nevner fysioterapeuter spesielt. Arbeiderpartiet er tydelig på at partiet vil ha flere fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, og SV vil styrke skolehelsetjenesten med blant annet fysioterapeuter. De andre partiene snakker ikke så tydelig om fysioterapiårsverk, men alle vil ha en styrket rehabilitering og økt innsats innen forebygging. Hverdagsrehabilitering nevnes av de fleste partiene. Dette er bra.

De største skillene ligger i finansieringen av helsetjenesten, der Høyre og FrP vil ha mer individuelle valg og bruk av private aktører enn partiene i nåværende regjering. Det er ikke lett å se om dette vil innebære mer tjenester, eller hvordan det vil påvirke våre medlemmers rammevilkår. FrP går lengst i å si at all behandling skal finansieres fra staten etter stykkpris, og de vil ha bort dagens driftstilskuddsordning for fysioterapeuter. Høyre har tidligere signalisert at de vil se på modellen. Ingen av dem sier noe tydelig om hva de vil erstatte det med. Dette er en utfordring, særlig fordi disse partiene ikke er eksplisitte på at de vil øke bevilgningene til fysioterapi.

Uavhengig av innholdet i partipolitiske program og erklæringer – og valgutfallet til høsten: NFF vil fortsette med å utfordre politikere i alle partier, både sentralt og lokalt, til å prioritere fysioterapitjenester til befolkningen høyere enn i dag!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser