Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Flotte signaler fra Stortinget, men vil kommunene realisere dem?

Skal kommunene ta sitt fulle ansvar for å oppfylle intensjonene i samhandlingsreformen, trengs det ikke bare penger, men også mer press fra Stortinget.


Helse- og omsorgskomiteen har nå avgitt sin innstilling til samhandlingsreformen, og vektlegger blant annet behovet for bedre habiliterings- og rehabiliteringstilbud. De påpeker at dette vil redusere behovet for andre tjenester. Endelig har beslutningstakerne også sett disse sammenhengene! Når de samtidig sier at personellressursene må brukes klokt, er det grunn til optimisme på pasientenes og brukernes vegne.

En samlet helse- og omsorgskomité mener det er viktig at kommunenes fysioterapitilbud tilpasses behovet for å styrke habilitering og rehabilitering. Flere steder poengteres behovet for fysioterapeuter og deres kompetanse. Dette er flotte signaler. Utfordringen blir å realisere det. Selv om de økonomiske insentivene ikke er avklart ennå, er det tverrpolitisk enighet om mer midler til kommunene. Men hvilke virkemidler vil man bruke for at kommunene skal bruke disse pengene i tråd med Stortingets ønsker? NFF har i utallige sammenhenger påpekt at kommunene ikke bruker de midlene de disponerer over, på en klok og hensiktsmessig måte. Utgiftene til pleie-og omsorgstjenester øker, mens fysioterapitilbudet ikke er tilstrekkelig for å demme opp for denne utviklingen.

Vi ser fram til den videre debatten om samhandlingsreformen, den lover godt. Men vi forventer også at Stortinget setter mer press på kommunene. Erfaringene våre tilsier at det er nødvendig for å kunne lykkes med de gode intensjonene.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser