Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Et spørsmål om tillit

Fysioterapeuter skal utøve sitt yrke i henhold til norsk lov. Det gjelder også for dokumentasjon av behandling.


I tidsskriftet Fysioterapeuten nr. 11/2014 uttrykker overlege Helge Hartmann ved Sykehuset Levanger sin bekymring over en mangel på epikriser knyttet til fysioterapibehandling. Han berømmer fysioterapeutene ved sykehuset og de psykomotoriske fysioterapeutene i distriktet for samarbeidet, men skriver også at han ofte ikke får oversendt epikriser fra fysioterapeuter, heller ikke etter gjentatte purringer.

Jeg er helt enig med Hartmann i at dette er uakseptabelt. Selv om ansvaret for å følge norsk lov ligger hos den enkelte yrkesutøver, er også Norsk Fysioterapeutforbund svært opptatt av at utøvelsen av fysioterapifaget holder en høy faglig og etisk standard. Helsepersonelloven med forskrifter stiller tydelige krav til at helsepersonell skal dokumentere sin behandling, og hvordan dette skal skje. Samfunnet har rett til å forlange at disse kravene etterleves av alle fysioterapeuter.

Føring av pasientjournal og skriving av epikriser er en forutsetning for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon av pasientbehandling. Slik dokumentasjon er viktig for å vareta pasientsikkerhet, høy kvalitet i utøvelsen av faget, effektivitet i pasientforløp, god samhandling i helsesektoren og grunnlagsdata i forskning på fysioterapi.

For meg, mitt forbund og våre medlemmer er dette også et spørsmål om tillit. Publikum skal ha tillit til autorisert helsepersonell generelt. Pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester skal ha tillit til at regler og faglige normer overholdes av fysioterapeuten. Andre helsefaggrupper skal ha tillit til at all lovpålagt dokumentasjon som de selv trenger, foreligger fra fysioterapeutens hånd.

Norsk Fysioterapeutforbund gir medlemmene oppdatert kunnskap om gjeldende lovgivning i ulike sammenhenger: gjennom kurs, foredrag, informasjon på nettsider, nyhetsbrev og særskilte medlemsbrev. I tillegg oppfordrer vi til etisk refleksjon over egen praksis og yrkeshverdag. I dette arbeidet er det av stor betydning for oss å få innspill utenfra om åpenbare forbedringspunkter, slik overlege Hartmann har gitt oss. Det bidrar til å gjøre alle fysioterapeuter mer bevisste på hvordan de kan gjøre en bedre jobb.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser