Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

En helse for livet

Fysisk aktive barn og unge får en helsegevinst også samfunnet drar nytte av. Innfør en time fysisk aktivitet i skolen nå!


En kjølig maidag var jeg til stede under lanseringen av helsemyndighetenes «Dine30»-kampanje, der Norsk Fysioterapeutforbund er blant medspillerne. Kampanjen skal bidra til å øke fysisk aktivitet og redusere stillesitting i den voksne befolkningen. Og det trengs!

For: Nordmenn flest beveger seg for lite. Vi har mye kunnskap om hvor viktig fysisk aktivitet er for å styrke helsen i alle aldersgrupper, og ikke minst for å forebygge mange livsstilssykdommer og for tidlig død. På verdensbasis dør hvert år anslagsvis 5,3 millioner mennesker for tidlig på grunn av at de ikke er fysisk aktive. Fysisk aktivitet er også viktig i behandling av mange sykdommer, og i rehabilitering og opptrening for å øke funksjonsevnen hos mennesker etter sykdom og skade, som er en sentral målsetning i fysioterapeuters arbeid.

Undersøkelser har vist at barn og unge som er fysisk aktive, oftere enn sine jevnaldrende blir fysisk aktive som voksne. Både gode og dårlige helsevaner innarbeides i unge år. Derfor er det bekymringsfullt at så mange norske barn og unge i dag er fysisk inaktive, og at spesielt unge beveger seg stadig mindre. Utviklingen gir oss grunn til å frykte et større omfang av livsstilssykdommer og relaterte helseplager i tiårene fremover. Konsekvensen er at helseutgiftene vil øke, og at flere mennesker blir helt eller delvis arbeidsuføre. Samfunnskostnadene ved en slik utvikling er betydelige.

Helsegevinsten for den enkelte ved tilstrekkelig fysisk aktivitet gjennom hele livet innebærer en økonomisk gevinst for samfunnet. Samfunnet bør derfor legge til rette for at barn og unge hver dag får oppleve gleden og effekten av å bevege seg og bruke kroppen i lek og trening. Skolen er en opplagt arena for å lykkes med denne målsetningen. Her når vi alle, og her finnes kompetansen til å lage aktivitetsopplegg som engasjerer og er tilpasset den enkeltes forutsetninger.

Norsk Fysioterapeutforbund samarbeider med Kreftforeningen, Legeforeningen, Idrettsforbundet og Nasjonalforeningen for folkehelsen om å få innført én time daglig fysisk aktivitet i skolen. Vår målsetning støttes av over 20 organisasjoner, og av mange politikere i ulike partier.

I neste uke (3. juni) skal et representantforslag som støtter vårt syn, ved representantene Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum og Ivar Odnes, behandles i Stortinget. Politikerne kan nå si ja til et folkehelsetiltak som vi mener er helt nødvendig for å få snudd utviklingen blant barn og unge. Jeg kan bare si: Bruk den anledningen! Innfør en time fysisk aktivitet i skolen nå!

Relaterte artikler:

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser