Styrk skolehelsetjenesten

Retten til god helse er grunnleggende og den siste Folkehelserapporten viser også at den norske befolkningens helse er god. Men bak tallene skjuler det seg likevel store forskjeller i sykelighet og dødelighet.


Dess bedre utdanning og økonomi, dess bedre helse. Videre viser rapporten at selv om forekomsten av overvekt blant barn har stabilisert seg så er utviklingen i overvekt og fedme blant ungdom fortsatt bekymringsfull. Det er også sosioøkonomiske skillelinjer i forekomst av overvekt og fedme blant barn. Andelen med overvekt er 30 prosent høyere blant barn av mødre med lav utdanning sammenlignet med barn av mødre med høy utdanning. Vi vet også at reduksjon i fysisk aktivitet starter allerede tidlig i barneårene. Bare halvparten av dagens 15-åringer oppfyller anbefalingene om 60 minutter moderat fysisk aktivitet daglig. Ungdata-undersøkelsen viser at de fleste ungdommer i Norge trives, men mange har søvnproblemer og dårlig selvbilde. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier derfor at psykisk helse og trivsel bør bli en tydeligere del av folkehelsearbeidet. Innsats i barne- og ungdomsårene for å styrke mestring er avgjørende for å forebygge frafall i skolen.

Norsk Fysioterapeutforbund er bekymret for de nye tallene som viser at ungdomsskoleelevene er mindre aktive og sitter mer stille enn bare for noen få år siden. Vi mener at det må investeres i barn og ungdom nå for å få en frisk voksenbefolkning med godt forhold til egen kropp om noen år. Det må derfor investeres i skolehelsetjenesten der vi har mulighet til å nå fram til alle barn, uavhengig av sosial tilhørighet. Helsedirektoratet beskriver et behov for 1550 ekstra årsverk for å møte en nasjonal minstenorm for bemanning, herav 440 fysioterapeutårsverk. For fysioterapeutene i skolehelse- og helsestasjonstjenesten ser vi knapt noen effekt av ekstrabevilgningen i 2014-statsbudsjettet. Det ble bare to flere årsverk sammenliknet med 2013. I hele perioden 2007–2014 har nivået dermed vært 0,4 årsverk per 10 000 innbyggere.

Skolehelsetjenesten bør ha en helt sentral rolle i det forebyggende arbeidet overfor barn og unge. Tjenesten har et stort potensial for å sikre systematisk oppfølging av overvektige barn, stimulere til mer og varierte former for fysisk aktivitet som gir bevegelsesglede for alle barn, også de motorisk usikre. Det er ikke tvil om at fysisk aktivitet er bra for både læring og psykisk helse. En av de største utfordringene er å få med alle barn og unge i fysisk aktivitet, uansett forutsetninger og funksjon. Derfor mener vi at fysioterapeuten må inn i skolehelsetjenesten igjen, etter at fysioterapeutene gjennom mange år nesten er blitt borte fra denne.

NFF mener at vi ikke har råd til å la være å satse på skolehelsetjenesten – og regjeringen er enig med oss i dette. Vi er likevel bekymret for at de 200 millionene til skolehelsetjenesten som Høie lovte for 2015, ikke vil bli benyttet på best mulig måte. Vi mener at det er viktig ikke å sykeliggjøre barn og unge, men at midlene må brukes til å få økt fokus på fysisk aktivitet og alt det gode det medfører med dager av økt overskudd, glede, og ikke minst evne til å tåle stress og mas bedre! Fysioterapeuter er billig for kommunene, fordi vi når mange, ikke bare enkeltelever!