Pasientskade – søknad om erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlar søknader om erstatning frå pasientar som meiner at dei er blitt feilbehandla eller utsette for annan behandlingssvikt.


Pasientar kan søkja om pasientskadeerstatning når dei meiner at behandlinga har ført til skade som gav eit økonomisk tap på minst 10 000 kroner, eller varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

I 2017 og 2018 gjorde NPE vedtak i totalt 49 saker på det medisinske området "fysioterapibehandling, kiropraktikk, rehabilitering". To pasientar fekk medhald i si sak, resten fekk avslag. Sjå NPEs statistikk for alle områda og to døme på fysioterapirelaterte saker: