Hvem kan kalle seg fysioterapeut?

Vi ser at noen markedsfører sine tjenester overfor dyreeiere med titler som for eksempel «hundefysioterapeut». Har de rett til det?


«Fysioterapeut» er en tittel forbeholdt personer med autorisasjon som fysioterapeut. I autorisasjonen ligger en godkjenning av at vedkommende har fullført og bestått treårig fysioterapeututdanning og praksis i turnustjeneste etter fastsatte regler.

Ifølge helsepersonelloven § 74 er det «bare den som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning» som har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell. Videre står det at ingen må «benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon». Forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på loven straffes med inntil tre måneders fengsel.

Sammensatte titler
Den samme lovbestemmelsen gjelder ved sammensatte ord der «fysioterapeut» inngår, som i eksemplet med hundefysioterapeut. Slik både Norsk Fysioterapeutforbund og Helsedirektoratet ser det, er det bare personer med autorisasjon som fysioterapeut som kan bruke slike titler. Bruk av titler som er egnet til å villede om en behandlers kompetanse og kvalifikasjoner, er ikke tillatt.

«Hundefysioterapeut» – hva er det?
Den som benytter seg av en hundefysioterapeut, bør stille krav om at vedkommende dokumenterer autorisasjon som fysioterapeut og relevant tilleggskompetanse i dyrefysioterapi. Det finnes spesialiseringer for dyrefysioterapi ved utdanningsinstitusjoner i utlandet. Flere universiteter, blant annet i Storbritannia, tilbyr toårige mastergrader i dyrefysioterapi. Disse mastergradene bygger på en bachelorgrad i fysioterapi.

(artikkel endret 19. februar 2018, presisering om utdanning i utlandet)