Hva kan fysioterapeuten din ta seg betalt for?

Går du til en fysioterapeut med kommunal driftsavtale, en såkalt avtalefysioterapeut, betaler du en offentlig fastsatt egenandel. I noen tilfeller betaler du mer. Men når?


Avtalefysioterapeuter har rett til å ta seg betalt for visse typer tilleggstjenester og forbruksmateriell. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (takstforskriften) inneholder bestemmelser om hva fysioterapeuten kan ta seg betalt for ut over de fastsatte takstene. Her heter det blant annet at:

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel III [i takstforskriften].

Det er viktig at pasienter kjenner sine rettigheter og plikter like godt som fysioterapeutene. I notatet nedenfor, som Norsk Fysioterapeutforbunds medlemmer bør være kjent med, redegjør vi for og gir eksempler på hva som skal forstås med tilleggstjeneste og forbruksmateriell, og hvilke krav vi mener må være oppfylt for at fysioterapeuten kan kreve betaling for en tilleggstjeneste.

(Artikkelen endret 1. januar 2018 og 31. januar 2019.)