Hva kan fysioterapeuten din ta seg betalt for?

Går du til en fysioterapeut med kommunal driftsavtale, en såkalt avtalefysioterapeut, betaler du en offentlig fastsatt egenandel. I noen tilfeller betaler du mer. Men når?


Avtalefysioterapeuter har rett til å ta seg betalt for visse typer tilleggstjenester og forbruksmateriell. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (stønadsforskriften) inneholder bestemmelser om hva fysioterapeuten kan ta seg betalt for ut over de fastsatte takstene. Her heter det blant annet at:

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel II. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil motta tilleggstjenester eller ikke. Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler, hvilke tilleggstjenester og forbruksmateriell som ytes ved instituttet og prisen på dette. Prisen på forbruksmateriell og tilleggstjenester fastsettes av fysioterapeuten selv og skal være spesifisert på pasientens kvittering. Det kan for eksempel være tape, innleggssåler, støttebandasjer/strømper, utstyr for hjemmetrening.

Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av stønadsforskriften.

Det er viktig at pasienter kjenner sine rettigheter og plikter like godt som fysioterapeutene. I notatet nedenfor, som Norsk Fysioterapeutforbunds medlemmer bør være kjent med, redegjør vi for og gir eksempler på hva som skal forstås med tilleggstjeneste og forbruksmateriell, og hvilke krav vi mener må være oppfylt for at fysioterapeuten kan kreve betaling for en tilleggstjeneste.

(Innholdet på denne siden og i notatet det lenkes til ovenfor, ble sist endret 11. november 2019.)