Frisklivssentralen er en effektiv og billig helsetjeneste


– Det er et tankekors at de kommunene som ikke har frisklivssentral har større utfordringer med sosial ulikhet og flere uføre. Mange av de som bruker frisklivssentralene går fra å være inaktive til å bli fysisk aktive, de slutter å røyke og får hjelp til mestre søvnplager og lette depresjoner, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Henriette Øien i en kommentar til rapporten "Frisklivssentralar i kommunane", som nylig er publisert av Statistisk sentralbyrå.

Fra 2011 til 2014 har antallet frisklivssentraler blitt fordoblet og pr 2014 var det etablert 251 frisklivssentraler.

Frisklivsentralen er en relativt liten helsetjeneste målt i ressursbruk og brukere. I gjennomsnitt var det 0.9 årsverk tilknyttet frisklivssentralen. I rapporten som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (se relaterte dokumenter) fremkommer det også at det i 2013 var 16 000 deltagere i tilbud fra frisklivssentralene. Halvparten av disse var var henvist fra andre tjenester, som f.eks. fastlegene. 

Det har i flere tilfelle vært utfordringer med hensyn til å videreføre tilbudet når perioden  med driftstilskudd fra Fylkesmannen har tatt slutt etter tre år. Det rapporteres om at frisklivssentraler fungerer etter hensikten.

De som arbeider på frisklivssentraler kan  ha ulik bakgrunn, og i 2013 var det 191 årsverk ansatt. Fysioterapeuter utgjør den klart største yrkesgruppen med over halvparten av årsverkene.

Frisklivssentralene  tilbyr hjelp til å endre levevaner, førebygge og mestre sykdom og helseplager, både med gruppetilbud og individuell rettledning. Basistilbudet er å få støtte til å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold og slutte å snuse eller røyke. Noen sentraler har også tilbud om hjelp til mestring av depresjon og belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.

Deltakerne får oppfølging 12 uker om gangen, oppfølgingen blir startet og avsluttet med en helsesamtale. Helsesamtalen er basert på motiverende intervju, som er en evidensbasert samtalemetode. Voksne og eldre er de viktigste målgruppene, men mange har også tilbud til barn og unge med familier.

Fakta

Frisklivssentraler er en, ikke lovpålagt, forebyggende helsetjeneste som skal tilby faktabasert og effektiv hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom og helseplager.