Forebygging av sykefravær og frafall i arbeidslivet

En ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) ble inngått i desember 2018. Unio, Norsk Fysioterapeutforbunds hovedsammenslutning, deltar i tre av bransjeprogrammene i avtalen: sykehus, sykehjem og barnehager.


– Vi er klare. Unio og våre forbund har stor tro på opprettelsen av de syv bransjeprogrammene som til sammen vil omfatte 670 000 av arbeidstakerne i Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fysioterapeuter kan bidra vesentlig
I IA-avtalen er «den dominerende gruppen arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskel-skjelett og/eller psykiske plager» en definert målgruppe for tiltak. Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Fred Hatlebrekke, peker på det viktige ved at arbeidstakere med en kompleks sykdoms- og fraværshistorikk vies spesiell oppmerksomhet i avtalen:

– Både for denne gruppen, og når det gjelder forebygging av sykefravær generelt, kan fysioterapeuter med sin kompetanse bidra vesentlig til at målet med IA-avtalen nås. 

Målsetning
Det nasjonale målet for IA-avtalen er å få sykefraværet 10 % lavere enn årsgjennomsnittet i 2018, og å redusere frafallet i arbeidslivet. Et overordnet mål for IA-samarbeidet å «skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall».

I avtalen slås det fast at for IA-samarbeidet i virksomhetene er det viktigste bidraget «felles innsats fra partene på arbeidsplassen for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering.»