Direkte tilgang til fysioterapeut

Forskning har vist at direkte tilgang til fysioterapi kan være både kostnadsbesparende og gi bedre helse, sammenlignet med fysioterapi gjennom henvisning fra fastlege. 


Muskel- og skjelettlidelser «plager flest og koster mest». De samfunnsøkonomiske kostnadene av disse plagene ble i 2009 anslått til å ligge opp mot 73 milliarder kroner pr år. I denne beregningen inngår utgifter til spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, sykepenger, attføringspenger, rehabiliteringspenger og uføretrygd. I tillegg kommer bedriftenes kostnader knyttet til sykefravær. Disse er beregnet til å beløpe seg på om lag 27 milliarder kroner i året - og det før lønnsutgiftene er regnet med! Utgiftene i forbindelse med muskel- og skjelettlidelser er rett og slett enorme, men likevel ser vi få tegn til at denne store pasientgruppen prioriteres i budsjettene eller planene. Har vi så god økonomi her til lands at helsepolitikerne bare kan tillate seg å snu hodet en annen vei?

Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett. Vi har den nødvendige detaljkunnskapen for å kunne diagnostisere muskel- og skjelettlidelser. Disse pasientene trenger raskt en adekvat undersøkelse for å slå fast om problemene medfører behov for behandling eller om plagene vil lege seg selv med noen praktiske tips og gode råd. Med rett hjelp til rett tid, kommer de raskere tilbake i arbeid og vi har grunn til å tro at det også innebærer kortere sykmeldingsperiode. Men dessverre får disse pasientene sjeldent umiddelbar og rett hjelp.

Med noen få unntak, må disse pasientene i dag gå den forsinkende og fordyrende omveien om legen for å få henvisning til fysioterapeut. Dette forlenger behandlingsforløpet for den enkelte, bidrar til lengre sykefravær, økte utgifter og unødvendig kø hos fastlegen. I NFF mener vi derfor at pasientene selv kan bestemme om de vil gå direkte til fysioterapeut med driftsavtale eller om de ønsker å gå via fastlegen først. Fastlegene har en svært viktig rolle i primærhelsetjenesten og vi ønsker selvsagt ikke å rokke ved dette, men når pasienten mener det er unødvendig først å gå til legen med sine muskel- og skjelettplager, så bør pasienten få muligheten til selv å velge. Det ser ut til at regjeringen er enig med oss i dette, for i stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten foreslås direkte tilgang til fysioterapeut.

Pasientene kan i mange land gå direkte til offentlig finansiert fysioterapeut uten legehenvisning. «Direkte tilgang» til fysioterapi finnes også i Norge, men dette er ikke offentlig finansiert, med unntak av direkte tilgang til fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi.

Studier fra utlandet viser at erfaringene med «direkte tilgang» er positive og det vises til kortere sykefravær, kortere smerteperioder, færre behandlinger, kortere ventetid, færre henvisinger til spesialist og røntgenundersøkelser, frigjøring av legenes tid og fornøyde pasienter.

Fornøyde pasienter
Studier viser at pasientene er fornøyde og sjelden trenger ytterligere konsultasjon hos lege. Det blir enklere for pasienter å konsultere fysioterapeut for råd, veiledning og behandling. Utgiftene reduseres og det tar kortere tid å få vurdering hos fysioterapeut fordi man slipper å gå veien om legen. Tidlig behandling gir positive helseeffekter for pasienten og en studie fra England viser redusert sykefravær.

Kostnadseffektivt for samfunnet
Det er kostnadseffektivt både for helsetjenesten og for pasientene fordi ordningen innebærer færre legebesøk, men også fordi erfaringer med «direkte tilgang» faktisk kan vise til færre fysioterapibehandlinger. Videre viser en studie at det ble skrevet ut færre rekvisisjoner til røntgen, reseptbelagte medisiner og henvisninger til spesialisthelsetjenesten. I studiene oppgir legene at de er positive til ordningen, som medfører redusert arbeidsbelastning og mindre tid brukt på administrative oppgaver.

Disse funnene stemmer godt overens med funnene Sintef gjorde i evalueringen av manuellterapeuters og kiropraktorers henvisningsprosjekt i 2003. Sintefs hovedfunn var da at «direkte tilgang» bidro til mer fornøyde brukere og samfunnsøkonomiske besparelser. Pasientene oppga i følge Sintef at ordningen oppleves praktisk, effektiv og tidsbesparende. I tillegg innebar endringen i pasientflyten både en innsparing for pasient i form av redusert egenandel og en innsparing for folketrygdens utbetalinger til refusjoner. Henvisningsprosjektet viste til en liten, men statistisk signifikant virkning på sykefravær direkte knyttet til muskel-skjelettsykdommer. Det samlede sykefraværet i forsøksfylkene hadde en vekst som var mellom en og to prosentenheter lavere enn i resten av landet. Dette ga i følge Sintef en indikasjon på en sammenheng med forsøket.

Comments
blog comments powered by Disqus

Fakta

Regjeringen foreslo i stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten - Meld.St.26 (2014-2015) å innføre direkte tilgang til fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Dette vil tidligst bli innført etter at ny forskrift om avtalefysioterapi foreligger i 2017.