Avtalefysioterapeuter – kommunens opplysningsplikt

Kommunen plikter å opplyse sine innbyggere om hvilke selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter den har inngått driftsavtale med.


Kravet til informasjon om fysioterapeuter med kommunal driftsavtale (avtalefysioterapeuter) er formulert slik i rammeavtalen mellom kommunenes interesseorganisasjon KS og fysioterapeutorganisasjonene (tekst i kursiv):

5.3 Informasjon til befolkningen

Kommunen skal på sitt nettsted oppgi kontaktinformasjon til fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, herunder hvem som er manuellterapeuter. Det skal også informeres om hvem som er psykomotorikere eller har annen spesialistkompetanse. På nettstedet skal det henvises til gjeldende regler for økonomisk refusjon.

Hos avtalefysioterapeuter betaler pasienten bare en offentlig fastsatt egenandel for behandlingen. Resten av fysioterapeutens honorar dekkes over trygden (trygderefusjon).

Sitatet ovenfor fra rammeavtalen viser at innbyggerne bør kunne forvente mer av kommunen enn en navneliste med kontakt- og kompetanseinformasjon. I tilknytning til oversikten bør det også fremgå at pasienter som behandles av en avtalefysioterapeut, ikke trenger henvisning fra lege eller annen behandler for å få trygderefusjon, og at barn under 16 år og voksne med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandel. Kommunen bør også gi informasjon om gjeldende egenandeler, for eksempel ved å lenke til takstforskriften eller annen takstoversikt (for eksempel Norsk Fysioterapeutforbunds egenandelsplakat).