Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Prioriteringsutvalg uten fysioterapeut - et utvalg uten legitimitet?!


Rett før påske nedsatte Helse- og omsorgsdepartementet et utvalg som skal se på prioriteringene i kommunehelsetjenesten. Sammen med Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin gikk jeg på torsdag ut i Dagens Medisin med sterk kritikk av utvalgets sammensetning, der ingen av utvalgets medlemmer møter pasienter i det daglige. Det vil si et praksisfjernt utvalg.

Fysioterapeuter burde selvsagt være representert i dette utvalget, når man vet at det bare innenfor avtalefysioterapi behandles over 450.000 pasienter årlig. Som helsepersonell skal avtalefysioterapeut, akkurat som fastlegene, på selvstendig grunnlag prioritere sine henvendelser ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Prioritering forutsetter også en vurdering av den totale kapasiteten hos den enkelte fysioterapeut. Og ikke nok med det fysioterapeuter vil - gitt at Stortinget gir sin tilslutning til forslagene til lovendringer som framkommer i Prop. 71 L(2016-2017) - igjen bli en lovpålagt tjeneste sammen med leger og sykepleiere fra 2018. Da blir det merkelig at fysioterapeuter ikke er representert i utvalget, når dette ellers hovedsaklig består av sykepleiere og leger. 

På torsdag uttalte statsekretær Anne-Grethe Erlandsen at de ikke ville endre sammensetningen i utvalget. De snudde likevel - og har utpekt Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin. Jeg støtter Brelins inntreden i utvalget fullt ut, men er svært skuffet over at snuoperasjonen ikke gjelder for fysioterapeuter. Det bør det også ryddes plass til!

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser