Æresmedlemmer 1936–2016

Allerede i forbundets første lover vedtatt av landsmøtet 1936 var det tatt inn en egen bestemmelse om æresmedlemmer. 


Bestemmelsen lyder: Sygegymnaster som har gjort sig særlig fortjent innen standen, kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag herom innsendes til sentralstyret, og avgjørelsen treffes av landsmøtet.

Ved neste lovrevisjon i 1964 er bestemmelsen beholdt, og ved den store lovrevisjonen i 1972 ble ordlyden under medlemsforhold endret til:

Til æresmedlem kan utnevnes enhver som forbundet vil hedre i særlig grad. Utnevnelsen foretas av landsstyret.

Bestemmelsen er opprettholdt ved senere lovrevisjoner bortsett fra at landsstyremøtet er endret til landsmøtet.

Følgende medlemmer er utnevnt til æresmedlemmer i NFF:

1936   
Louise (Lucy) Lyche – stiftet Christiania sykegymnast forening i 1895, og var foreningens første sekretær. Formann var dr Peder E. Gjertsen.

1952   
Inga Hustad – tok initiativ til stiftelsen av Norske Sykegymnasters Landsforbund (NSL) i 1936. Hun var formann i Oslo sykegymnast forening, og var sentral i arbeidet med autorisasjonssaken og lov om sykegymnaster av 1936.

1970   
Reidun Barth-Heyerdahl – var landsforbundets første formann i 10 år (1936 til 1946). Hun var hovedlærer i massasje og elektroterapi ved Oslo Ortopediske Institutt (OOI) fra 1940 til 1966 og ved Statens fysioterapiskole fra 1967 til 1970.

1976   
Ruth Høegh Kielland – var sjefsfysioterapeut ved Asker trygdekasse fysikalske institutt, var blant initiativtakerne til å stifte Tjenestemannsgruppen i NFF, var aktiv i flere sentrale verv og ledet lønnsforhandlingene for statsansatte fysioterapeuter i en årrekke.

1986   
Anne Amdam – lokal ildsjel i Møre og Romsdal, var sjefsfysioterapeut ved Molde Sykehus og formann i lokalforeningen Nordmøre og Romsdal Fysioterapeuters Forening i flere perioder.

1986   
Freddy Kaltenborn – utviklet manipulasjonsbehandling til en anerkjent behandlingsmetode innen fysioterapi, drev kurs og undervisning i manipulasjon/manuell terapi fra 1950-tallet både nasjonalt og internasjonalt. Tok initiativ til stiftelsen av Spesialgruppen for medisinsk manipulasjon i NSL i 1956, og var Spesialgruppens første formann.

1986   
Lisbeth Bugge – var Mensendieck-sykegymnast som overtok ledelsen av Mensendieck-utdanningen etter Aagot Normann som stiftet skolen 1923. Var skoleleder ved Norsk Mensendieck-skole A/S fra 1964 til 1976.

1995   
Aadel Bülow Hansen – utviklet psykomotorisk fysioterapi som anerkjent behandlingsmetode innen fysioterapi på 1950-tallet i samarbeid med blant annet dr Trygve Braatøy, og underviste fysioterapeuter i denne behandlingsmetoden i en årrekke.

1995   
Skoleleder/rektor dr Birger Tvedt – var idrettslege og startet opp fysioterapeututdanningen etter krigen ved Oslo Ortopediske Institutt, var leder for skolen fra 1946 til 1967 da skolen ble overtatt av staten. Hadde undervisning i fysiologi og bevegelseslære ved skolen, og fortsatte som timelærer på Statens fysioterapiskole, Oslo fra 1967.

2004   
Anne Elisabeth Ljunggren – var første fysioterapeut som tok doktorgrad ved Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet 1977, og første fysioterapeut som ble utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen, Seksjon for fysioterapivitenskap 1991.

2004   
Mette Sveram – var formann i NFF fra 1968 til 1972, og før det sjefsfysioterapeut ved Sunnaas Sykehus hvor hun bygget opp ny fysioterapiavdeling. Hun var første fysioterapeut som ble rektor ved Statens fysioterapiskole, Oslo i 1974–1990. Deretter var hun sjefsfysioterapeut på Diakonhjemmets sykehus.

2007   
Jorunn Nerby Vannes – var første rektor ved Statens fysioterapiskole, Bergen 1975–1994, og bygget opp fysioterapeututdanningen der. Bidro til at hovedfag i fysioterapi ble innført ved Universitetet i Bergen 1991.

2010   
Lisbeth Hårstad – var generalsekretær i NFF 1973–1978, bidro til å bygge opp forbundets sekretariat og tillitsmannsordning 1974, og til opprettelse av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter 1974–1975. Var første fysioterapeut ansatt i Sosialdepartementet fra 1978, og avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet fra 2001–2009.

2010   
Inga Bilberg – var generalsekretær i NFF 1978–1980, og var aktiv i flere sentrale verv i lokalavdelinger og i forbundet sentralt. Har hatt flere sjefsstillinger, blant annet sjefsfysioterapeut på Rikshospitalet og direktør på Kysthospitalet i Stavern.

2016   
Eline Thornquist – var første fysioterapeut utnevnt til professor i fysioterapi ved Universitetet i Tromsø 2006, og bidro til å bygge opp masterstudier i nevrologisk fysioterapi 2007 og psykomotorisk fysioterapi 2010 her. Har kombinert sin karriere med klinisk praksis, undervisning på bachelor- og masternivå og forskning, og gitt viktige bidrag innen fagområder som lungefysioterapi, psykisk helse, kommunikasjon og vitenskapsteori. Hun er professor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, fra 2017 Høgskolen på Vestlandet.