Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Tillitsmanns-/tilltsvalgtordning i NFF 1974–2016

I 1973 hadde enkelte sykehus valgt tillitsmenn, men NFF hadde ingen oversikt eller kontakt med disse. Særlig de valgte medlemmene i de økonomiske interessegruppene kunne ha nytte av kontakt med tillitsmennene, samtidig som de kunne være bindeledd til lokalforeningene og til lønns- og forhandlingsutvalgene i forbundet.


Opprinnelse av tillitsmannsordning 1974

Sentralstyret i NFF oppfordret flest mulig til å velge tillitsmenn på sine arbeidssteder, og oppnevnte en komite til å utrede forslag til en tillitsmannsordning. Komiteen besto av Ingolf Økland, Bjørn Klunde, Ragnhild Skard Iversen og Lisbeth Hårstad. Komiteens forslag til en tillitskvinne-/tillitsmannsordning ble fremlagt for NFFs landsstyremøte 1974.

Forslaget var todelt: Tillitskvinne/-mann skulle velges av og blant NFFs medlemmer ved arbeidsstedet. Valgte tillitskvinner/-menn skulle velge distriktstillitskvinne/-mann innen det distrikt de tilhørte.

Tillitskvinnen/-mannen skulle være bindeledd mellom NFFs organer og medlemmene på arbeidsstedet og mellom disse og arbeidsstedets administrasjon. Tillitskvinne/-mann må sette seg inn i lover, overenskomster og regler om lønns- og arbeidsvilkår, gi medlemmene løpende informasjon, hjelpe til å løse problemer som oppstår, holde seg løpende orientert om forbundssaker, delta på lokalforeningenes medlemsmøter, gi NFF informasjon om saker som burde tas opp sentralt og informere fysioterapeuter om betydningen av medlemskap, var oppgaver nedfelt i retningslinjene for ordningen.

Distriktstillitskvinne/-mann skulle være bindeledd mellom de tillitsvalgte og lokalforeningen, koordinere arbeidet og ta opp saker av felles interesse, og hjelpe til med å etablere tillitsvalgtordning på arbeidssteder hvor denne ikke var opprettet, ha oversikt over ledige og besatte fysioterapeutstillinger i sitt distrikt, medvirke til gjennomføring av tillitsmannskurs og holde nær og god kontakt med lokalforeningsstyret mv.

Komiteen anbefalte innføring av tillitskvinne-/mannsordning i NFF som ville bety økt demokratisering og desentralisering av forbundets virksomhet. Ordningen skulle legges under lokalforeningene slik at forbundets kontaktflate lokalt ble utvidet for å styrke medlemskontakten lokalt. På landsstyremøtet 1974 var noen delegater skeptiske til en tillitsmannsordning. Særlig Bergen FF mente at tillitsmannsordningen ville opptre i konkurranse med lokalforeningene. Innføring av og retningslinjer for tillitsmannsordningen ble imidlertid vedtatt mot stemmene fra Bergen FFs delegater.

Tillitsmannskurs

Det første tillitsmannskurset i NFFs regi ble holdt i 1975 med 25 deltakere. Alle lokalforeningene var representert med både offentlig ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter. Skolering i tariffoppgjøret, lønns- og arbeidsavtaler, krav og tilbud, forhandlinger om opprettelse og fornyelse av tariffavtaler, justerings- og normeringsforhandlinger, takstrevisjoner, arbeidet i forbundets organer, herunder de økonomiske interessegruppene, samt møteteknikk og gruppedynamikk mv var kurstema.

NFF fikk økonomisk støtte til tillitsmannskurs fra Tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsfond i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og fra Det kommunale opplærings- og utviklingsfond i Norske Kommuners Sentralforbund (NKS, nå KS). Dette gjorde det mulig å arrangere kurs hvert år uten deltakeravgift for medlemmene.

1981–1986

Kvinne- og mannsdebatten i norsk ordbruk av formann, fylkesmann, tillitsmann o.l. gjaldt også tillitsmannsordningen i NFF. Etter hvert ble begrepet tillitsvalgt og tillitsvalgtordning allment anerkjent, og i 1981 endret også landsstyret i NFF ordlyden til tillitsvalgt. På landsstyremøtet 1986 ble lokalforeningene omdøpt til lokalavdelinger.

Tillitsvalgtordningen var underlagt styret i NFFs lokalavdelinger, og sammen med hovedutvalget hadde de ansvar for kontakten med de tillitsvalgte på arbeidsstedene. Hovedutvalgene i lokalavdelingene erstattet de tidligere distriktsrepresentantene.

I 1981 var retningslinjene supplert med opprettelse av hovedutvalg som skulle velges på lokalavdelingenes årsmøter. Hovedutvalget skulle være sammensatt av fysioterapeuter med ulike arbeidsforhold, og representere NFF ved fylkesvise forhandlinger, bistå underutvalg ved lokale forhandlinger vedrørende medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og bidra til å skape godt samarbeid og arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass.

Gjennom mange år har store deler av norsk arbeidsliv utviklet ulike ordninger for ansattes innflytelse på arbeidsplassen. Tillitsvalgtordninger er hjemlet i ulike hovedavtaler i offentlig og privat sektor. Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medinnflytelse.

I Retningslinjene fra 1981 for tillitsvalgte i NFF ble det tatt inn saksbehandlingsregler etter forvaltningsloven, særlig i ansettelsessaker og andre personalsaker i stat, fylkeskommune og kommune.

Allerede i Hovedavtalen fra 1986 er opplæring av tillitsvalgte regulert for ansatte i kommunesektoren og i statssektoren. Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse og reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres og arbeidsmetoder utvikles. I Hovedavtalene finnes bestemmelser om tillitsvalgtes rettigheter og plikter som påhviler partene etter lover, tariffavtaler og reglement.

1995–1998

I 1995 ble NFFs retningslinjer fra 1974 og 1981 endret til valgregler og instruks for tillitsvalgte i NFF. Det skal velges tillitsvalgte i samsvar med gjeldende Hovedavtaler innen statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter og private foretak som er omfattet av kollektive avtaler med NFF som part.

Lokalavdelingenes styrer har veiledningsansvar overfor tillitsvalgte i forhandlingssaker, og NFFs forhandlingsutvalg har veiledningsansvar overfor avdelingsstyrene i forhandlingssaker. Det skal være en hovedtillitsvalgt i hver kommune/bydel, en i hver fylkeskommune og en ved hvert sykehus. I tillegg skal det være en tillitsvalgt for fysioterapeuter ansatt i statlige virksomheter og en tillitsvalgt for fysioterapeuter ansatt i private virksomheter. Videre inneholdt instruksen tillitsvalgtes myndighet og oppgaver mv.

Den tillitsvalgte er bindeledd mellom lokalavdelingene og de lokale medlemmene, og talsperson mellom dem og vedkommende arbeidsgiver eller avtalemotpart.

Kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

I 1984 inngikk KS og NFF avtale om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313) i forbindelse med kommunehelsetjenestereformen. Det kunne opprettes samarbeidsutvalg og kontaktperson som skulle ha rett til å delta i de kommunale samarbeidsutvalgene. Kontaktpersonen skulle være bindeledd mellom selvstendige næringsdrivende fysioterapeuter (med og uten driftsavtale) og kommunen, og bindeledd mellom selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og NFF.

Kontaktpersonordning ble opprettet av NFF, anerkjent av KS og forankret i avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Samarbeidsutvalget skal legge til rette for at driften av fysioterapitjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunens ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. På den måten skal fysioterapeutene sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis i samsvar med de planer som er aktuelle for fysioterapitjenesten i kommunen. For eksempel har kontaktpersonen mulighet til å delta på intervju ved ledighet i gruppepraksis forutsatt at vedkommende ikke selv er knyttet til gruppepraksisen. Kontaktpersonen skal også holde seg orientert om kommunale planer og organisasjonsendringer i kommunen/bydelen.

I NFFs retningslinjer for tillitsvalgte fra 1998 fikk styrene i lokalavdelingene også ansvar for å påse at det ble valgt kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i alle kommuner og bydeler. Styrene skulle også påse at alle tillitsvalgte fikk anledning til å delta på sentrale tillitsvalgtkurs.

2001 – Tillitsvalgte i NFFs organisasjon

Fra 2001 ble tillitsvalgtordningen omtalt til å gjelde hele organisasjonen selv om dette var tilfelle også tidligere år. Ordningen ble delt opp i forskjellige tillitsvalgtroller; tillitsvalgt i NFFs organisasjon, tillitsvalgt på arbeidsplassen og kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunene.

For å drifte en organisasjon som NFF trengs det valgte og oppnevnte representanter i alle ledd. Disse var og er enten valgt av landsmøtet, oppnevnt av forbundsstyret (tidligere sentralstyret), eller valgt på lokalavdelingenes og faggruppenes årsmøter. Skolerte tillitsvalgte og kontaktpersoner er organisasjonens ansikt utad. Det ble et mål å gi alle en felles fagpolitisk plattform som skulle styrke NFFs virksomhet og sikre medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold.

Tillitsvalgtopplæring for alle tillitsvalgte og kontaktpersoner

Felles fagpolitisk plattform og kjennskap til lover og avtaler som gjelder arbeidslivet er mål for tillitsvalgtopplæringen i NFF. Tillitsvalgtkurs har vært drevet kontinuerlig i NFF siden 1975, men har selvfølgelig endret seg i takt med avtaler og rammebetingelser. Kursene ble på 1990-tallet delt opp i trinn 1, 2 og 3. I 2001 endret NFF tillitsvalgtopplæringen til en todelt grunnopplæring. Første del av grunnopplæringen gjennomføres med ulike kurs avhengig av arbeidstilknytning. Kontaktpersoner for de privatpraktiserende i kommunene får grunnopplæring i lover og avtaler som regulerer privat praksis. Tillitsvalgte i staten får opplæring i avtaler og lover som regulerer arbeidslivet i statlig sektor, samt å gjennomføre forhandlinger. Tillitsvalgte i KS får opplæring i avtaler og lover som regulerer arbeidslivet i kommunal sektor, samt forberede og gjennomføre forhandlinger. Alle tre kurs har også basisopplæring om NFF.

Andre del av grunnopplæringen er felles for alle tillitsvalgte og kontaktpersoner, og skal gi deltakerne en forståelse for overordnete rammer som regulerer fysioterapivirksomheten, samt videreutvikle NFF som organisasjon. Temakurs etter behov som juss kurs eller for spesielle målgrupper, for eksempel studenttillitsvalgte i Fysio, har også blitt arrangert siden 2001.

2016

Lokalavdelingene i NFF ble nedlagt fra 1. juli 2014, og NFF ble inndelt i fem regioner som ledes av et regionstyre. Oppgaver som styrene i lokalavdelingene hadde med tillitsvalgte ble i hovedsak overflyttet til NFFs sekretariat. Regionstyrenes eneste oppgave med tillitsvalgtordningen er ifølge vedtektene å ivareta medlemmenes interesser gjennom politisk påvirkningsarbeid, tilretteleggelse for faglige og helsepolitiske møteplasser lokalt og etablering av dialog med og mellom tillitsvalgte og kontaktpersoner. (Sitat slutt).

I 2016 har NFF gått tilbake til tre samlinger som del av grunnopplæringen for tillitsvalgte. Det er kurs for alle tariffområder – KS, Spekter, stat, Oslo kommune og Virke. De to første samlingene er kun tariffstoff og opplæring i lokale forhandlinger. Kursene som er tre dagers kurs, har også tema om NFF og Unio. For små tariffområder er første og andre samling slått sammen til et fire dagers kurs. Det arrangeres temakurs for erfarne tillitsvalgte som har gjennomført grunnkurset.

Kontaktpersonene inviteres til årlig tredagers gratis kurs for privatpraktiserende fysioterapeuter. Skriftlig infomateriell sendes ut til kontaktpersonene. Regionleder og jurist fra forhandlingsseksjonen i NFF reiser ut og møter kontaktpersonene for en gjennomgang av regelverket. Sekretariatet er ellers tilgjengelig for konsultasjon til enhver tid. 

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser