Historisk oversikt over interessegruppene


1912 Trygdekasseansatte Sykegymnasters Landsforening – 1957 Statsansatte Fysioterapeuters Gruppe – 1959 Fysioterapeutenes Tjenestemannsgruppe i NFF

Første fysikalske institutt på Christiania kretssykekasse, senere Oslo trygdekasse, ble opprettet i 1911. Lønnsvilkårene til sykegymnastene ble godtatt i brev av 12. april 1912 til Christiania Sygegymnast Forening. Sykekasseansatte, senere Trygdekasseansatte Fysioterapeuters Landsforening var opprettet 1912, og var en av tre forløpere for Tjenestemannsgruppen i NFF. I Bergen hadde de trygdekasseansatte sykegymnastene dannet sin egen gruppe kalt Sykekassens Sykegymnastgruppe og var ikke med i Landsforeningen. I 1953 hadde statsansatte fysioterapeuter på sykehus startet en gruppe for offentlig ansatte fysioterapeuter. Årsberetning fra Statsansatte Fysioterapeuters Gruppe ble første gang lagt frem for landsmøtet 1958. Konstituerende styremøte hadde vært 1. mars 1957, og Gunvor Drake var valgt til gruppens første formann. Landsstyret hadde godkjent gruppens vedtekter 29. mai 1957.

Først i 1959 klarte disse tre gruppene å forene seg i Tjenestemannsgruppen i NFF. Bakgrunnen var arbeidet med å få forhandlingsrett og egen tariffavtale for de statsansatte. Tjenestemannsgruppen skulle ivareta og forhandle om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Medlemmene arbeidet på sykekassenes/trygdekassenes fysikalske institutter rundt i landet, på statlige sykehus som Rikshospitalet, Sophies Minde ortopediske hospital, Kysthospitalene i Stavern og i Hagavik, Statens attføringsinstitutter, og statlige bedrifter som Televerket, Postdirektoratet, Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå m fl. Fra 1967 var også lærerne ved Statens fysioterapiskole statsansatte.

Fysioterapeutenes Tjenestemannsgruppe i NFF fikk forhandlingsrett etter tjenestemannsloven med staten v/ Sosialdepartementet og Lønns- og Prisdepartementet 13. november 1959, og første protokoll om tariffavtale forelå i mai 1960.

Fysioterapeutene på trygdekassenes fysikalske institutter var statsansatte på fast lønn, men brukte takstene for fysikalsk behandling. Refusjonstakstene gikk i sin helhet til trygdekassene, likeså pasientmellomlegget som var lavere enn ved de private fysikalske instituttene. Tilbudet fra trygdekassenes fysikalske institutter ble derfor ansett som en urettmessig konkurrent til tilbud fra de private fysikalske instituttene. Etter kommunehelsetjenestereformen i 1982/84 ble det siste trygdekasseinstituttet nedlagt i 1985.

I 1911 var Astrid Holst ansatt som første sykegymnast på Sykehuset i Trondheim, nå St. Olavs hospital. Hun antas å være første sykegymnast ansatt på et offentlig sykehus. Selv om dette sykehuset var kommunalt, fulgte sykehuset statens regulativ etter at Tjenestemannsgruppen fikk tariffavtale for fysioterapeuter i 1960. Da hadde imidlertid Astrid Holst gått av for aldersgrensen.

I 1927 ble det etablert egen fysikalsk avdeling på Sophies Minde ortopediske hospital med tre statsansatte fysioterapeuter. Denne avdelingen anses for å være den første fysikalske avdelingen på et sykehus. Karen Hansteen var første sjefsfysioterapeut her. I 1936 var Einar Jensen første ansatte sykegymnast på Rikshospitalet, Oslo.

1957 Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe (PFG) – Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG) fra 2013

For å etablere Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe (PFG) var forslag til vedtekter utarbeidet og godkjent 29. mai 1957 av landsstyret i NFF. PFG hadde konstituerende møte 29. november 1957 på forbundskontoret. Erik Hansen ble valgt til gruppens første formann. PFGs første sak var samarbeid med Fysikalske Institutters Landsforening om fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår for privatansatte fysioterapeuter. Leieforhold var ikke aktuelt på den tiden.  

PFGs første årsberetning ble fremlagt for landsmøtet 1958. I årene som fulgte ble det nedlagt stor frivillig innsats med å ivareta de enkelte privatpraktiserende fysioterapeutenes interesser. I alle interessegruppene har det vært stor arbeidsbelastning på styrets medlemmer med å behandle enkeltsaker og fellessaker for kolleger. Deltakelse i takstrevisjonene og i diverse forhandlingsutvalg har vært sentrale oppgaver for PFG. Medlemsmøter, seminarer og kurs i PFGs regi har vært viktige møteplasser for de privatpraktiserende fysioterapeutene. Mange av dem har drevet enmanns praksiser og har hatt stort faglig utbytte av å treffe andre kolleger i PFG. Kurs med temaer om blant annet administrasjon, regnskapsførsel, nytt regelverk mv har bidratt til å holde medlemmene oppdatert.

Kommunehelsetjenestereformen var en stor utfordring med omlegging av finansieringsordningene for privat fysioterapivirksomhet. Se kap 11.5 om kommunehelsetjenesten.

Privatpraktiserende Fysioterapeuter Gruppe (PFG) endret navn til Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG) ved omorganiseringen i 2013, og NFGs leder er automatisk styremedlem i NFFs forbundsstyre.

1961 Kommunalt ansatte Fysioterapeuters Gruppe (KFG)

Etter forslag fra Nord-Trøndelag FF ble det under NFFs landsmøte 1961 holdt konstituerende møte i Kommunalt ansatte Fysioterapeuters Gruppe (KFG) 22. august 1961 i Oslo. Interessegruppen skulle omfatte alle kommunalt, interkommunalt og fylkeskommunalt ansatte fysioterapeuter, og ble enstemmig vedtatt opprettet. Lover for interessegruppen ble vedtatt, og styre ble valgt. Torgeir Nesse fra Ullevål sykehus ble valgt til gruppens første formann.

Lønnsoppgjøret 1961 med Norges By- og Herredsforbund som var blant gruppens første oppgaver, skulle starte opp allerede i september samme år. NFF sentralt hadde i mars 1961 sendt inn krav om overenskomst for å få felles lønns- og arbeidsvilkår for fysioterapeuter ved landets kommunale sykehus og andre kommunale og fylkeskommunale helseinstitusjoner. Norges By- og Herredsforbund gikk kun med på en avtale om klasseplassering av lønn til fysioterapeuter, ingen tariffavtale. Se kap 12 om Overenskomster om lønns- og arbeidsvilkår for fysioterapeuter.

I KFGs årsberetning til landsmøtet 1970 ble det opplyst at de viktigste oppgavene var fortsatt å forhandle med Norges By- og Herredsforbund om en tariffavtale og om retningslinjer for opprettelse av ledende og avdelingsledende stillinger og om sjefsfysioterapeutstillinger. Fordi kommunal sektor var uten overenskomster om lønns- og arbeidsvilkår på hele 1960-tallet, var styret i KFG hardt belastet med å behandle enkeltsaker for fysioterapeuter. KFGs styremedlemmer forhandlet med de enkelte sykehuseierne om lønn og arbeidstid ved sykehus og sykehjem rundt i hele landet.

1974 Privatansatte Fysioterapeuters Gruppe

Landsstyremøtet 1974 vedtok å opprette en ny interessegruppe for privatansatte fysioterapeuter i bedrifter, private sykehus og andre helseinstitusjoner, private fysikalske institutter, kurbad og rekonvalesenthjem mv. PFG hadde ivaretatt de ansatte fysioterapeutene på private institutter og gikk imot forslaget. Etter hvert ble leieforhold vanlig i privat fysioterapipraksis, og da var begge parter definert som næringsdrivende. PFGs rolle med å følge opp de ansatte ble tilsvarende mindre, men det var andre privatansatte i institusjoner og bedrifter. NFF hadde avtale med Den Norske Kurstedsforeningen og med Den Norske Sykehusforening, senere Private Helseinstitusjoners Landsforbund om lønns- og arbeidsforhold for ansatte fysioterapeuter. Bedriftsfysioterapeuter hadde ingen sentrale avtaler, men lokale forhandlinger forekom.

1978 Fysioterapeutstudentenes interesseorganisasjon (FYSIO)

FYSIO ble opprettet i 1978  – en interesseorganisasjon for fysioterapistudenter ved høgskoler og universitet i Norge. Interesseorganisasjonen skal styrke og utvikle samarbeid mellom fysioterapistudentene, og fremme deres faglige, økonomiske og sosiale interesser og rettigheter. FYSIO skal være talerør for studentene i aktuelle saker, fremme internasjonalt samarbeid på studentbasis og utvikle samarbeid mellom studentene og andre aktuelle yrkesgrupper. FYSIO-NORGE består av 10 styremedlemmer. Det velges to representanter fra hvert utdanningssted som utgjør FYSIO-NORGE, og er FYSIOs øverste organ mellom landsmøtene. Hvert utdanningssted skal ha et lokallag med registrete FYSIO-medlemmer som velger lokalt styre med seks medlemmer. To delegater valgt fra FYSIO deltar på NFFs landsmøter med tale-, forslags- og stemmerett. FYSIO har en valgt observatør på forbundsstyrets møter.

2000 Seniorforum

Seniorforum ble opprettet juni 2000 og er et forum for medlemmer av NFF som har nådd pensjonsalder 62 år eller over. Seniorforum arrangerer medlemsmøter og utflukter for sosialt samvær og hygge, og arbeider for å bygge opp et landsomfattende nettverk for seniorfysioterapeuter. Seniorforums medlemmer er kollektivt meldt inn i Norsk Pensjonistforbund som er den eneste pensjonistorganisasjonen som har forhandlingsrett med staten v/ Arbeids- og sosialdepartementet. Seniorforum har en delegat til landsmøtet i Norsk Pensjonistforbund og en delegat til landsmøtet i NFF. Medlemskapet innebærer gratis abonnement på bladet Pensjonisten.

Pensjonistmedlemmer i NFF har vært fritatt for kontingent, men har kunnet abonnere på Fysioterapeuten til redusert pris. Landsmøtet 2016 i NFF vedtok å innføre medlemskontingent for pensjonistmedlemmene fra 2017. Seniorforum har ca 200 medlemmer i 2016.

Seniorforums første styre Fra venstre Anne Grethe Brekke-Hansen, Berit Risebro,  Astrid Tallaksen, Else Trøstheim og Unni Overskeid. Arkivfoto.

2002 Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF)

Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF) ble stiftet i november 2002 i Trondheim. Bakgrunnen var at unge, nyutdannede fysioterapeuter ønsket å ha et eget talerør innad i NFF. Det var blitt vanskeligere å få arbeid som nyutdannet fysioterapeut i et stramt arbeidsmarked, og UFF ville arbeide for at nyutdannete raskt kom inn i arbeidslivet etter turnustjenesten.

UFF ble godkjent som interessegruppe av landsmøtet i 2004, og fulgte opp NFFs mønstervedtekter for fag- og interessegrupper. Ved omorganiseringen av NFF og nye forbundslover i 2013 fremmet UFF forslag om å stryke økonomisk i interessegruppenes navn da formålene var å ivareta både faglige, sosiale og økonomiske interesser for medlemmene. Dette forslaget ble vedtatt. UFF fikk beholde sitt navn Unge fysioterapeuters fellesskap. UFF har i 2016 over 300 medlemmer.