4.1 Lovgrunnlaget


1936–1980

I lover for Norske Sykegymnasters Landsforbund (NSL) vedtatt på stiftelsesmøtet 28. august 1936 ble faggrupper overhodet ikke nevnt. Formålsparagrafen fastsatte imidlertid at medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser skulle ivaretas. I 1955 vedtok imidlertid landsmøtet at det kunne dannes faglige undergrupper i NSL.

Neste store lov gjennomgang var på landsmøtet 1964. Nå kom det inn bestemmelser både om kurs og faggrupper. Felles lovmønster for gruppene som skulle være fagtekniske grupper, ble vedtatt. I forbindelse med landsmøtene skulle det holdes kursvirksomhet. Videre ble det vedtatt følgende bestemmelse:

Representantskapet kan opprette og oppløse økonomiske og faglige grupper og fastsetter vedtektene for slike. Gruppene skal være integrerende del av forbundet, underlagt forbundets vanlige organer og representeres utad av disse, med mindre vedkommende organ i den enkelte sak bestemmer at en gruppe skal opptre utad.

Ved neste lov gjennomgang og omorganisering i 1972 fikk både faggrupper og økonomiske interessegrupper adskilte og detaljerte bestemmelser.

I forbundets lover fra 1972 med endringer av 1974 skal NFF organisere kurs for medlemmene. NFF har faglig, økonomisk og administrativt ansvar for kurs i NFFs regi. Fullstendig kursregnskap legitimert med bilag etc skal sendes NFF etter avsluttet kurs. Økonomisk og administrativt ansvar kan for hvert kurs overføres til et medlem av NFF etter godkjenning av sentralstyret forutsatt at kursets faglige opplegg er godkjent på forhånd.

Videre ble det vedtatt i 1972: Medlemmer som driver virksomhet innenfor et spesielt fagområde kan danne faggruppe. Faggrupper opprettes av sentralstyret etter innstilling fra faglig utvalg. De faglige gruppene skal være integrerende deler av forbundet, underlagt forbundets vanlige organer og representeres utad av disse.

Faglig utvalg skulle bestå av en representant for hver faggruppe, en representant fra sentralstyret og generalsekretæren, senere også utdanningskonsulenten. Faglig utvalg skulle være et samlende og koordinerende ledd mellom faggruppene og forbundet for øvrig, koordinere all kursvirksomhet i forbundets regi, planlegge fagkongress hvert annet år, og foreslå opprettelse av nye faggrupper for sentralstyret.

I 1975 vedtok landsstyremøtet nye mønstervedtekter for faggruppene. Definisjonen på faggruppen var ikke lenger fagteknisk, men et fagområde: Med faggruppe menes virksomhet innenfor et spesielt fagområde for å utbre og utvikle dette fagområdet. Faggruppene skulle holde medlemsmøter, gi demonstrasjoner og meddele erfaringer til andre fysioterapeuter, samt arrangere kursvirksomhet i samarbeid med faglig utvalg og lokalforeningene. Forløpere for nesten alle faggruppene var interessegrupper forum som kunne ha eksistert i flere år, før fagområdet ble etablert og godkjent som NFFs faggruppe.

1981–2015

På 1980-tallet ble det åpnet for at faglige interessegrupper kunne dannes på fagfelt som ikke hørte under de etablerte faggruppenes fagområder. Ti år senere ble det også åpnet for å danne fagforum. Det som skilte fagforum fra faggruppe var stemmeretten ved landsmøter og representantskapsmøter, deltakelse på ledermøter og deltakelse på møter som faggruppene hadde i forkant av representantskapsmøter og ledermøter.

I 2001 ble det innført krav om 200 medlemmer for å opprette en faggruppe. Videre skulle faggruppen representere et bredt fagfelt og være landsomfattende. Landsmøtet 2010 vedtok følgende tillegg i NFFs lover pkt. 26.2: I tilfeller hvor kravet om 200 medlemmer ikke er tilfredsstilt, kan landsmøtet likevel innvilge faggruppestatus dersom det foreligger særlige forhold som tilsier at det bør gis faggruppestatus. De godkjente faggruppene skulle oppnevne kursutvalg som var ansvarlig for kursvirksomheten, redaksjonsutvalg hvis faggruppen hadde et medlemsblad, og være representert på landsmøtene og øvrige ledermøter.

Faggrupper blir opprettet og kan oppløses etter vedtak i landsmøtet, og er fortsatt NFFs fysioterapifaglige ledd etter omorganiseringen i 2014. Fra 2015 har NFF 13 godkjente faggrupper som ledes av et styre valgt på faggruppenes årsmøter. Styreleder i faggruppene har rett til å møte som delegat med stemmerett på landsmøtene.