Kapittel 4

NFFs faggrupper – den første i 1956, den siste i 2015.


Kildehenvisninger

Felles for samtlige faggrupper: Riksarkivet, privatarkiv nr 736. Egne mapper om faggruppene.

NFFs faggruppe for manuell terapi: Riksarkivet privat arkiv nr 736, NFF 1004-2 Manuell terapi, boksene 95, 71, 72, 75, 97, og 113, Nasjonalbiblioteket RTVs rundskriv 1956–1969, faggruppens årsberetninger, landsstyremøtereferater, tidsskriftet Fysioterapeuten.

NFFs faggruppe for barn- og ungdomsfysioterapi: NFFs nettsider om faggruppen, årsberetninger og faggruppen v/ leder per juni 2016.

NFFs faggruppe for fysioterapi for eldre: NFFs arkiv og NFFs nettsider, årsberetninger, faggruppen v/leder per juni 2016.

NFFS faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi: NFFs nettsider om faggruppen, NFFs håndbøker, årsberetninger, sakspapirer og protokoller fra NFFs Landsmøter.

NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin: Faggruppens leder per juni 2016, NFFs nettsider, årsberetninger og NFFs arkiv.

NFFS faggruppe for kvinnehelse: NFFs arkiv, NFFs nettsider, årsberetninger og egen informasjon til prosjekt historie.

NFFs faggruppe for mensendieck-gymnastikk: NFFs arkiv, landsstyremøtereferater 1973–80, faggruppens leder. Boka Den norske mensendieck-skoles historie av Camilla Wulfsberg, Universitetsforlaget 1982.

NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi: NFFs nettsider, NFFs arkiv over sentralstyrereferater, årsberetninger, landsmøtereferat fra 2014, samt skriv fra faggruppens leder.

NFFs faggruppe for onkologi og lymfologi: NFFs nettsider om faggruppen.

NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi: NFFs håndbøker med NFFs lover og vedtekter, årsberetninger fra faggruppen, NFFs nettsider. Boka Fra Wilhelm Reich til Trygve Braaatøy og Aadel Bülow-Hansen tradisjonen i Norge.» av Berit Heir Bunkan, ABM-media A/S 2014.

NFFs faggruppe for ridefysioterapi: NFFs nettsider, brev av 3. februar 1974 fra Rikstrygdeverket om Retningslinjer for bidrag fra folketrygden til øvelsesridning for funksjonshemmede, og skriv fra Ellen Trætteberg av 21. mai 2016 om faggruppen mv.

NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi - NOR: Årsberetninger fra Bindevevsmassasjegruppen og nevrologisk faggruppe for perioden 1975–1978, (boks 73 på Riksarkivet), protokoller fra NFFs landsmøter, og NFFs nettsider.

NFFs faggruppe for ergonomi: NFFs arkiv, Tidsskriftet «Fysioterapeuten», tidligere «Sykegymnasten», NFFs håndbøker, NFFs nettsider, og faggruppens leder 2016. Boka Mellom profitt og helse – Fysioterapeutenes rolle i norsk arbeidsmiljø av Karin Helene Haugen, NFFs faggruppe for ergonomi 1999.