Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Norsk Mensendieck-Forbund (NMF)

Norsk Mensendieck-Forbund (NMF) var startet allerede i 1926 av mensendieck-lærerinnene Aagot Normann (utdannet 1918), Bao Bergmann (1911), Haldis Stabell (1912) og Aagot Holst (1913). Bao Bergmann utdannet 17 lærerinner i perioden 1923–1927, og Aagot Normann en lærerinne i 1923–1924.


Fra Karin Helene Haugens bok En utdanning i bevegelse-100 år med fysioterapiutdanning i Norge siteres: «Så i året 1927 starter Aagot Normann den første levedyktige utdanningen av mensendieck-lærerinner. Fra den gang, bare avbrutt av et par år under andre verdenskrig, har denne skolen vært i kontinuerlig drift. Utdanningen varte allerede fra starten av ett og et halvt år, og den tar opp elever annet hvert år.»

Da den første lov av 19. juni 1936 om sykegymnaster og massører kom med forskrifter av 16. juni 1937 og listet opp de norske skolene som foreløpig var godkjent, var Norsk Mensendieck-skole en av tre. Dette medførte at de norskutdannede mensendieck-lærerinner allerede fra 1937 fikk norsk autorisasjon som mensendieck-sykegymnaster. Se kap 11.1 Autorisasjon.

I det norske helsevesenet var, på bakgrunn av dette, sykegymnaster fra begge de to andre norske skolene (Oslo Ortopediske Institutt og Dr. Arbos Fysikalske Institutt) og mensendieck- sykegymnaster likestilt. Mensendieck-sykegymnastene ble fikk de samme stillingene med likeens lønns- og arbeidsvilkår, og arbeidet side om side med andre sykegymnaster med samme type pasienter på sykehusavdelinger og fysikalske institutt.

Ettersom norske sykehus etablerte fysikalske avdelinger og ansatte et økende tall fysioterapeuter, økte også aksepten og respekten for hverandres fag og forskjellighet. Samarbeidsforholdene på den enkelte arbeidsplass var stort sett uproblematiske.

Norskutdannede mensendieck-sykegymnaster opplevde at det var meget vanskelig for dem å oppnå anerkjennelse i utlandet, dels fordi utdanningen var dårlig kjent, men mest fordi de ikke kunne vise til en norsk autorisasjon som fysioterapeut og medlemskap i NFF. Den norske organisasjonen som var medlem i WCPT, var Norske Fysioterapeuters Forbund. Kun den største yrkesorganisasjonen for fysioterapeuter fra hvert land kunne være medlem der. På bakgrunn av dette var det mange mensendieck sykegymnaster som la press på egen organisasjon for å oppnå autorisasjon som fysioterapeut. På bakgrunn av likestillingen i arbeidslivet i Norge, opplevdes manglende anerkjenning i utlandet som en urettferdighet.

Det var stor bekymring i Mensendieck-skolens kretser rundt utviklingen av en statlig fysioterapiskole etter Alvik-komiteens innstilling i 1963. Da forslaget til statsbudsjett 1967 kom, var der avsatt kr 718.000 til Statens Fysioterapiskole, mens Mensendieck skolen ikke var nevnt med ett ord.  Sosialkomiteen i Stortinget bevilget imidlertid kr 250 000 for 1967 som statsstøtte til Norsk Mensendieck-skole A/S. Mensendieck skolen var i en økonomisk svært vanskelig situasjon i siste halvpart av 1960-årene. Staten ga derfor driftstilskudd til skolen fra 1969. Fra 1970 fikk menn adgang til å søke utdanningen.                                                             

For å skape en utdanning som kunne gi samtlige kandidater autorisasjon som fysioterapeut, ble det igangsatt arbeid med å samordne pensum for Statens Fysioterapiskole og Mensendieck-skolen. Rammeplanen ble felles for alle fysioterapiutdanningene i landet med relativt stor frihet til å forme sin egen studieplan. Dette ivaretok Mensendieck-sykegymnastenes behov for å bevare sin særegenhet med Mensendieck-filosofien, samtidig som full fagkrets ivaretok faglige krav til autorisasjon som fysioterapeut. Studietiden ble utvidet til 2 ½ år, massasje og elektroterapi tatt inn på timeplanen og turnustjeneste innført fra og med avgangskullet 1974. Se kap 13 om utdanningssteder.

I 1974 ble altså Norsk Mensendieck-skole A/S en skole som utdanner fysioterapeuter. Samordningen gikk over flere år. Avgangskullet 1974 fikk etter fullført turnustjeneste og alle disse andre endringene adgang til å søke autorisasjon som fysioterapeut.

Samtidig ble forskriftene til lov om retten til å utøve virksomhet som fysioterapeut endret slik at tidligere utdannede mensendieck-sykegymnaster kunne autoriseres som fysioterapeuter under forutsetning av at de gjennomførte godkjente tilleggskurs i elektroterapi og massasje.

I 1979 overtok staten fullt ansvar både praktisk og økonomisk for driften av skolen, som ble hetende Statens Mensendieck-skole.

Dette medførte at NMF ville komme til å organisere medlemmer med autorisasjon som mensendieck-sykegymnaster etter tidligere ordning og autorisasjon som fysioterapeuter etter forskriftsendringen. Samtidig regnet NMF med at de nyutdannede fysioterapeutene fra Mensendieck-skolen ville søke medlemskap i NFF, som den organisasjonen i landet som var medlem i WCPT. Dette ville på sikt føre til en dramatisk reduksjon i NMFs medlemstall.

Tidligere hadde en mensendieck-utdannet sykegymnast liten mulighet til å arbeide i utlandet, fordi NMF ikke kunne bli medlem av WCPT. NFFs medlemskap i WCPT ga noe av legitimeringen for at mange land i Europa ville gi arbeidstillatelse innenfor sitt helsevesen til medlemmer av NFF. Det var derfor maktpåliggende at fysioterapeuter utdannet på Statens Mensendieck-skole å kunne bli medlem i NFF og dermed få aksept internasjonalt via WCPT.

Tiden var inne til å diskutere en sammenslåing av de to organisasjonene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med like mange representanter fra NMF og NFF. Forhandlinger ble gjennomført i 1979, og resultatet ble en samarbeidsavtale mellom NMF og NFF godkjent på NFFs landsstyremøte 8.-10. juni 1980. NMFs medlemmer ble kollektivt opptatt i NFF både innehavere av autorisasjon som fysioterapeut og autorisasjon som mensendieck- sykegymnast. Mulighetene for å bli fysioterapeut for de tidligere mensendieck-utdannete sykegymnastene lå nå innenfor NFFs egne kurstilbud. Det ble organisert kurs i massasje og elektroterapi, og etter hvert ble alle som ønsket det, autorisert som fysioterapeuter.

Den konkrete sammenslåingen ble gjennomført 1. juli 1980, og NMF opphørte fra samme dato. NFFs faggruppe for mensendieck-gymnastikk ble opprettet august 1980 som en godkjent faggruppe i NFF.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser