Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

20.2 Regionalisering av WCPT-Europa


Allerede i 1970 var sju europeiske medlemsorganisasjoner samlet i Amerfort i Nederland 30.–31. oktober med tanke på å få til et nærmere samarbeid mellom de europeiske organisasjonene. Man drøftet mulighetene for å danne en europeisk seksjon innen WCPT. Sentralstyremedlem Rolf Lauvik representerte NFF. Det ble innkalt til et oppfølgingsmøte i 1971, men sentralstyret besluttet at NFF ikke ville delta i et videre arbeid. NFF mente det var viktigere å satse på internordisk samarbeid.

European Confederation of Physical Therapists ble etablert, og på WCPTs 11. generalforsamling i Stockholm 1982 ble organisasjonen tatt opp som Subgroup i WCPT.

I 1979 etablertes Standing Liaison Committeee of Physiotherapists within the European Union (SLCP). Organisasjonens formål var å sikre interessene til fysioterapeuter innen EU-systemet. Formålsparagrafen var å fremme fri bevegelighet og retten til fri etablering innen EU, skape gjensidige kvalifikasjoner og koordinere faglig lovgivning vedrørende fysioterapi. Dessuten var formålet å undersøke og informere myndighetene om alle saker som kan ha innflytelse på faget fysioterapi. Det var opprinnelig 12 organisasjoner i 1979. Per 1995 hadde organisasjonen økt til 15 medlemmer og tre EØS-observatører. Fra 1993 var NFF observatør ved SLCPs generalforsamlinger.

1988  WCPT Regionaliseres

 • I 1988 vedtok ekstraordinær generalforsamlingen i WCPT at organisasjonen skulle regionaliseres. Planen var seks regioner, men det ble fem da Midt-Østenregionen mislyktes. I april 1989 var representanter for 15 europeiske medlemsland i WCPT samlet i Strasbourg, Frankrike, for å forberede konstitueringen av WCPT-region Europa. En drøftet forslag til vedtekter, aktiviteter og forholdet til SLCP.

1990  Stiftelsesmøtet for WCPT Europa i Paris, Frankrike 25.–26. januar

 • 18 europeiske medlemsorganisasjoner, herunder NFF, var representert. Det vedtas et handlingsprogram med sju punkter, blant annet å bygge opp en slagkraftig europeisk organisasjon, starte arbeidet med å etablere egne profesjonsorganisasjoner for fysioterapeuter i Øst-Europa og gi særlig støtte til de afrikanske land slik at de får etablert region Afrika. Europaregionen har fått forespørsel fra WCPTs styre om å påta seg et fadderskap for den afrikanske regionen.
 • Robert Rustad, Norge, velges til regionens første leder. Styret består for øvrig av Jean Boudot, Liz Condie, Piirko Kuurne og Eckhardt Boehle.
 • WCPT General Meeting formaliserte regionaliseringen på sitt møte 1991.

WCPT Europa Det første styret i WCPT Europa ledes av fra venstre norske Robert Rustad og består for øvrig av Jean Boudot, Eckhardt Boehle, Liz Condie og Piirko Kuurne. Arkivfoto.

1992  2. General Meeting (GM) i Barcelona, Spania 13.–15. februar

 • Regionen består av 22 medlemsorganisasjoner og tre observatører. 19 organisasjoner var representert på GM med tilsammen 40 delegater. NFF var representert med forbundsleder Toril Bergerud Buene og nestleder Robert Rustad
 • Det ble drøftinger av hvordan en skulle ivareta og fordele oppgaver mot Øst-Europa og Afrika. Møtet gikk inn for at alle i Europaregionen skulle bidra til at afrikanske organisasjoner kunne utvikle seg og sin region. De nordiske land skulle videreføre debatten om sitt bidrag og vurdere mulige koordinerte tiltak på Nordisk formannsmøte i Flåm i 1992.
 • Hele styret og leder ble gjenvalgt for to år.
 • I 1993 deltok Europaregionens styreleder Robert Rustad på et møte avholdt av Afrika-regionen i Lusaka. Rustad og Dorcas Meadzivere (leder i Afrika-regionen) utviklet ideen til twinning-prosjektet som fikk tilslutning.

1994  WCPT-Europa avholdt 1. fagkongress i København 5.–6. juni

 • Tema: Slagbehandling, Foredragene ble utgitt som bok Physiotheray in stroke management, edited by Marilyn Harrison, Churchill Livingstone forlag.
 • 450 deltagere som representerte 38 land, deltok på kongressen.

1994  3. General Meeting i København 3.–4. juni

 • Robert Rustad gjenvelges som leder.
 • I 1994 er det 22 medlemsorganisasjoner, og mange av disse er også medlem av SLCP.

1996  WCPT-Europa arrangerte 2. fagkongress i Eastbourne, England 12.–15. september

 • Tema: Physiotherapy for best effect. Ca 400 deltagere.

1996  4. General Meeting i Lyon, Frankrike 7.–8. juni

 • SLCP har sin generalforsamling 9.-10. juni samme år.

WCPT Europa og fadderskapsprosjektet utover 1990-tallet

Samarbeidet skal bestå i å gi bistand til å bygge opp fungerende fysioterapiorganisasjoner i Afrika og skal gå innenfor WCPT Afrikas rammer. WCPT Afrika ble etablert i 1992. Afrika-regionens medlemsorganisasjoner og de nordiske organisasjoner hadde en felles arbeidskonferanse i 1994 i Harare, Zimbabwe, for å planlegge innsatsområder og samarbeidet. NFF fikk bistand fra NORAD til det videre arbeidet.

Det ble uventet vanskelig å finne samarbeidsorganisasjoner i Øst-Europa. Det var ikke alltid relevante utdanningsgrupper og organisasjoner det var nærliggende å etablere samarbeid med. Følgende samarbeid ble imidlertid etablert mellom organisasjoner fra Danmark med Bulgaria, Frankrike med Romania, Finland med Estland, Norge med Ungarn, Østerrike med Slovakia.

Norge etablerte samarbeid med Ungarn, og det første tillitsvalgtopplæringskurset ble gjennomført i Budapest i 1994. NFF ga også et faglig kurs i ”Differensialdiagnostikk og behandling” til Ungarn. Dette ble fulgt opp av den ungarske fysioterapeutorganisasjonen i et samarbeid med NFFs faggruppe for manuell terapi frem til mobiliseringseksamen.

Oppfølgingen av handlingsprogrammet med Afrika-regionen har til midt på nittitallet ført til: Danmark har etablert samarbeid med Zimbabwe og Zambia, Norge med Tanzania, Sverige med Kenya, Tyskland med Uganda, Storbritannia med Malawi. Alle planer ble ikke realisert.

Samarbeid mellom organisasjonen i Tanzania og NFF

1995. Det afrikanske fysioterapeutforbundet APTA, Tanzania og NFF etablerte et 2-årig samarbeid for å utvikle tillitsvalgtopplæring. Det startet med et seminar i Moshi 1995 med finansiell støtte fra NORAD. I 1996 er det ”Basic Course” med 26 deltagere, herav to fra Uganda. APTA arrangerte tre regionale seminarer for å forankre arbeidet i egen organisasjon. Det var et oppfølgingskurs, og evaluering gjennomført i 1997.

1 1994 var det en regionkonferanse i WCPT Afrika i Nairobi, Kenya. Der bidro Jostein Ellingsen (N) med et introduksjonsseminar om Manuell Terapi. Organisasjonen i Zimbabwe gjennomfører en WCPT-regionkonferanse i Harare i 1996 og organisasjonen i Sør-Afrika i Pretoria i 1998.

Samarbeid mellom organisasjonen i Uganda og NFF

I januar 1998 gjennomføres et seminar mellom NFF og UAP, Det Ugandiske fysioterapeutforbundet, i Kampala, Uganda: Establishing a professional organisation for physiotherapists. UAP gjennomførte en egen workshop: Community Based Rehabilitation (CBR) i oktober 1998. Dette arbeidet ble fulgt opp i 1999 da samarbeidet mellom NFF og UAP var basert på læring i prosjektarbeid. Den aktuelle saken var at UAP hadde påtatt seg å arrangere Afrika-regionens kongress og årsmøte i 2000. NFF kunne bruke sin erfaring fra kongress-planlegging som et grunnlag, og UAP sin erfaring fra planlegging av workshopen CBR.  Arbeidet var støttet økonomisk av NORAD. Afrika-regionens kongress ble gjennomført i 2000 i Kampala, Uganda. NFF var representert med forbundsleder Anne Lexow.

Samarbeidet mellom den palestinske organisasjonen og NFF

Det ble også etablert et samarbeid mellom NFF og fysioterapeutorganisasjonen på Vestbredden, Palestina. Ved hjelp av NORAD-støtte ble det gjennomført tillitsvalgtopplæring i Ramalla i desember 1995. Senere var det kurs i Nablus 1996 og i Gaza 1999. Ragnhild Beck (N) var sentral i dette arbeidet.

SLCP og WCPT-Europa slås sammen til ER-WCPT

Det førte til mye dobbeltarbeid med to parallelle organisasjoner i Europa. Det var nå intensjonen at begge organisasjonene skulle formelt nedlegges for så å samles i en ny organisasjon.

European Region, ER-WCPT blir etablert i september, 1998. SLCP og WCPT-Europa slås sammen til en ny organisasjon kalt ER-WCPT, internettadresse www.erwcpt.eu

Den første Executive Committee besto av: Chair Antonio Lopes, 1.Vice-Chair Cosimo Bruno, 2.Vice-Chair Sigrun Knutsdottir, Treasurer Eckhardt Boehle, regional repr. Åsa Holmstrand.

Regional representant til WCPTs Executive Committee: Inger Brøndsted (D). Det første styremøtet var 14. september 1998 i Estoril.

1998  1. General Meeting (GM), ER-WCPT i Estoril, Portugal 17.–19. september

 • Organisasjonen skal arbeide med utdanningsspørsmål, fagutvikling, spesialisering mv. Møtespråk er engelsk og fransk. Korrespondanse foregår på engelsk. Det ansettes generalsekretær 25 timer per uke i Brussel. Julia Botteley var første generalsekretær fra mars 1999 til april 2003, en kort periode før Julia; Marcel Sterx. Det skal avholdes General Meeting hvert 2. år. Antonio Lopes fra Portugal ble valgt som leder, (1998–2004).
 • Organisasjonens adresse er: General Secretariat, Boulevard Louise Schmidt 119, B 1040 Brussels, Belgium.

1998  ER-WCPT arrangerte nå Europas 3. fagkongress i Paris, 13.–14. november

 • Tema: Low Back Pain. Senere ble følgende arrangementer gjennomført:
 • 1999 Workshop ”on Education” i Østerrike
 • 1999 Conference ”on Migration of Physiotherapists in EU” i Tyskland
 • 2000 ”Introduction seminar for new member organizations”.

2000  2. General Meeting, ER-WCPT i Helsinki, Finland 25.–27. mai

 • Europaregionen ER-WCPT har 28 medlemsorganisasjoner med 230 000 medlemmer. Malene Haneborg (N) ble oppnevnt til medlem av Professional Issues Working group. Det ble vedtatt Migration Policy Statement og European Core Standards.
 • Samarbeidsorganisasjoner: European Health Forum, Standing committee of Hospitals of the EU (EHEALLO), European Health Care Professions, International quality issues in Health (ISQua), Counseil Europeen des Professions Liberales (CEPLIS). Det er et mål å utvikle samarbeid med de andre profesjonsorganisasjonene som er på europeisk nivå.
 • Twinning-programmet har nå følgende partnere med Øst-Europa: Tyskland med Polen og Russland, Norge med Ungarn, Island med Litauen, Belgia med Bulgaria, Finland med Estland og Danmark med Latvia.
 • Med Afrikaregionen: Danmark med Zimbabwe, Zambia og Sør-Afrika, Tyskland med Namibia, Norge med Uganda og Tanzania, Irland med Etiopia, Belgia med Kamerun og Nederland med Sør-Afrika.
 • I 2001 betalte NFF 4166 Euro i medlemskontingent til ER-WCPT. ER-WCPT publiserte sin første hjemmeside. Videre ble det gjennomført i 2001 Workshop On Education på Kypros og 2001 Rapport: Post Basic PT Education.

2002  4. European Congress on Prevention of Diseases through Physiotherapy, Østerrike

2002  3. General Meeting, ER-WCPT i Budapest 9.–11. mai

 • Det er tre Work groups: EU Matters, Education og Benchmarking Statement.
 • Det legges frem rapporter fra de ulike arbeidsområdene: On professional issues, European core standards, Physiotherapy practice og Twinning programs.
 • Anne Lexow velges til regional representant for WCPT fra 2003–2007. Medlemskontingent pr capita er 0,74 Euro. 32 medlemsorganisasjoner var tilstede.
 • I november 2002 ble det holdt Conference On Migration in the European Union – One Europe, one Physiotherapy Profession i Berlin. 60 deltagere fra 23 land, etterfulgt av seminar: Preparing for Accession of the EU med 49 deltagere som representerte 23 land.

2003  Extraordinary General Meeting, ER-WCPT 4. juni

 • i samband med WCPTs verdenskongress og WCPTs General Meeting i Barcelona. Hovedsaker er Adaption of European Physiotherapy Benchmark Statement, Physiotherapy Service Standard, Proposed audit tool for use with European core standards of Physiotherapy.
 • Ny generalsekretær tilsatt i full stilling: Sandra Isabel de Jesus Reis.

2004  4. General Meeting, ER-WCPT i Limassol, Kypros 13.–15. mai

 • Fra 2004 er David Goria tilsatt som ny generalsekretær. Anne Lexow er ”regional representative, elect”. Malene Haneborg oppnevnes på Excecutive meeting i juli til fortsatt medlem av arbeidsgruppen Professional Issues.
 • ER-WCPT ble medlem av European Commission Health Policy Forum

2006  5. General Meeting, ER-WCPT i Sibenik, Kroatia 25.–27. mai

 • I henhold til årsrapporten er det ikke lenger twinning-prosjekter på gang. NFF avsluttet samarbeidet med Uganda i 2005. Det foreligger policy statement dokumenter for hvordan komme i gang med og hvordan drifte twinning-prosjekter.
 • Det er delegater fra 30 organisasjoner tilstede. Anne Lexows periode som regional representative går ut i 2007. Malene Haneborg er fortsatt medlem av Professional Issues Working Group.

2008  6. General Meeting, ER-WCPT i Aten, Hellas 22.–24. mai

 • Norge foreslår Eilin Ekeland som ny 1. Vice-Chairman, men hun ble ikke valgt. Elin Engeseth velges som 1. alternative elect for perioden 2008–2010. Malene Haneborg sitter i samme periode fortsatt som medlem av Professional Issues Working Group.
 • Sentrale saker er: EU-saker, særlig Migration and Health issues og Education and Professional issues. Det er 34 medlemsorganisasjoner til stede. Det legges frem planer om en European Foundation for Physical Therapy Activity of the European Region of WCPT.

2010  7. General Meeting, ER-WCPT i Berlin, Tyskland 27.–29. mai

 • Følgende arbeidsgrupper er i gang: Professional Issues Working Group, European Matters Working Group, Education Working Group. Ingen har norske representanter fra 2010. Det ble vedtatt et dokument om Quality Assurance in Physiotherapy Education. Det ble også vedtatt et dokument Keep Active – Keep Healty basert på et dokument fra NFF om Public Health, Health Promotion and Disease Prevention. NFF påtar seg også å følge opp en rapport om Continous Professional Development. Det deltok 37 medlemsorganisasjoner som representerer 164 154 fysioterapeuter.
 • Antonio Lopez går av. Sarah Bazin velges til ny leder (2010–2014). Elin Engeseth var kandidat som regional representative, men Emma Stokes ble valgt. (E. Stokes blir senere valgt til president i WCPT fra 2015).

2012  8. General Meeting, ER-WCPT på Malta 17.–19. mai

 • Arbeidsgruppene videreføres. Ingen norske representanter deltar i disse eller i styret. I 2011 etableres The European Foundation for Physical Therapy and Physical Activity (EFPPA). NFF er medlem.

2014  9. General Meeting, ER-WCPT i København, Danmark 8.–10. mai

 • Sarah Bazin, UK gjenvelges til leder. Seksjonsleder i NFF Kari Bente Sørlie velges inn i arbeidsgruppen: EU-matters Working Group.

2016  10. General Meeting, ER-WCPT i Limassol, Kypros 21.–23. april

 • Regionen har 39 medlemsorganisasjoner som organiserer ca 170 000 fysioterapeuter. Kari Bente Sørlie fortsetter i arbeidsgruppen: EU-matters Working Group.
 • I 2016 er Sarah Bazin fortsatt leder, og David Gorria er fortsatt generalsekretær. Adr: Rue de Pascale 36, B-140 Brussels og e-postadresse er info@erwcpt.eu

ER-WCPTs Utdanningskongresser

I perioden 1994–1998 arrangerte WCPT Europa sammen med EUs SLCP tre europeiske fagkongresser. Fra 2004 gikk ER-WCPT, som er sammenslutningen av de to europeiske fysioterapeutorganisasjonene fra 1998, over til å arrangere utdanningskongresser hvert 4. år. Disse er:

 • 2004. 1. European Congress on Physical Therapy Education i Estoril, Portugal 4.–5. november.

Tema: Linking Education Profession and Employment. Det er 300 deltagere fra 35 land.

 • 2008. 2. European Congress on Education i Stockholm, Sverige 25.–27. september.

Tema: Lifelong learning. Det er 460 deltagere fra 34 land.

 • 2012. 3. European Congress on Education i Wien, Østerrike 8.–9. november.

Post congress arrangeres 10. november. Det er 600 deltagere fra 48 land.

 • 2016. 4. European Congress on Education i Liverpool, England 11.–12. november

Tema: Advancing Physiotherapy – Demonstrating value and impact. Det deltok 1200 fysioterapeuter.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser