Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

20.1 World Confederation for Physical Therapy (WCPT) – om organisasjonen og verdenskongressene

Kort historikk om etablering og formål.


I 1948 avholdt det britiske fysioterapiforbundet, The Chartered Society of Physioterapists, sin årlige kongress i London. Fysioterapeuter fra 15 nasjoner var representert, og 15 av totalt 120 deltagere var fra Norge. Der tok representanter fra The Chartered Society of Physiotherapy initiativ til å stifte en internasjonal organisasjon for nasjonale fysioterapeutorganisasjoner. Det ble etablert en arbeidsgruppe. I 1950 ble det avholdt et forberedende møte i Paris, der også Norge ved Norske Sykegymnasters Landsforbund (NSL) var representert.

1951 World Confederation for Physical Therapy ble stiftet.

The World Confederation for Physical Therapy (WCPT) ble stiftet på et konstituerende møte i København 8. september 1951. Det var delegater fra 14 lands organisasjoner til stede, inkludert de fire nordiske organisasjonene. I tillegg var 120 fysioterapeuter tilstede som observatører. 11 lands fysioterapeutorganisasjoner som oppfylte kriteriene for medlemskap, underskrev protokollen, deriblant NSL. NSL var representert med forbundssekretær Frederikke Nørbech. Hun satt også i den første Executive Committee fram til møtet i London i 1953. The Chartered Society var kontoradresse for verdensorganisasjonen, stilte med sekretær M. J. Neilson som også var Honorary Treasurer. Årlig medlemsavgift var 8 pund sterling.

Grunnleggerne var fysioterapeutorganisasjonene fra følgende land: Australia, Canada, Danmark, Finland, Great Britain, New Zealand, Norge, Sør-Afrika, Sverige, USA og Vest-Tyskland. Kun landsomfattende organisasjoner som organiserer flertallet av autoriserte fysioterapeuter i sitt land, kan opptas som medlemmer av WCPT. Kun én organisasjon per land.

Gjennom sin formålsparagraf skal WCPT arrangere internasjonale verdenskongresser for fysioterapeuter. Frem til 2017 har dette vært hvert 4. år. Generalforsamlingen (General Meeting) er WCPTs høyeste myndighet og avholdes hvert 4. år i forbindelse med verdenskongressen. Hvert medlemsland har kun én stemme, men kan sende inntil tre delegater til generalforsamlingen. Fra om med 2017 er det besluttet at det skal være kongresser hvert annet år.

Generalforsamlingen valgte frem til regionaliseringen i 1988 WCPTs Executive Committee som besto av president, tre vise-presidenter og seks styremedlemmer, såkalte Country Seats. Generalforsamlingen behandler beretninger fra styret, fra presidenten, fra generalsekretæren, regnskap fra kasserer og eventuelle innkomne saker. WCPTs økonomi er basert på årlige kontingenter fra medlemslandene.

WCPTs sekretariat ligger i London og ledes av generalsekretæren som er heltidsansatt. WCPT skal samarbeide blant annet med FN og med Verdens helseorganisasjon (WHO). Blant de oppgaver som pålegges WCPT, kan nevnes rekruttering av fysioterapeuter til å gjøre tjeneste i u-land eller ved behov i forbindelse med katastrofer.

WCPT utga en Bulletin som utkom fire ganger per år. Denne utgivelsen opphørte i 1978, og ble erstattet av Newsletter som utkommer to ganger per år.

WCPT utarbeidet tidlig etiske grunnregler for fysioterapeuter som er ratifisert av samtlige medlemsorganisasjoner. En sentral grunnregel er at fysioterapi er allmennmenneskelig. Fysioterapeutens tjeneste må derfor ikke nektes noen ut fra kriterier som nasjonalitet, rase, avstamning, hudfarge, politisk eller sosial status. (Sitat slutt).

Organisasjonen regionaliseres

Fra 1988 ble WCPT inndelt i fem regioner:

Africa, Asia Western Pacific, Europe, North-America – Caribbian og South-America. Hver region ledes av en Executive Committee som velges på generalforsamlingen i regionen hvert 2. år. Hver av de fem regionene fremmer sin kandidat til WCPTs Executive Board- (tidligere kalt Committee). Regionene skal videreføre WCPTs arbeid lokalt og samarbeide tett med medlemsorganisasjonene i regionen.

I 2016 består WCPT av 112 medlemsorganisasjoner som organiserer mer enn 350 000 fysioterapeuter. NFFs medlemskontingent til WCPT er i 2016 NOK 126 295 og kontingenten til Europaregionen ER-WCPT er NOK 31 721 i 2016. NFF må i tillegg dekke møte- og reiseutgifter for NFFs medlemmer som har tillitsverv i WCPT og i ER-WCPT.

WCPTs Excecutive Board består av president og vice president, som velges på generalforsamlingen hvert 4. år, og fem regionale representanter som velges på regionenes generalforsamling og stadfestes av WCPTs påfølgende generalforsamling. Antall medlemsorganisasjoner i parantes i WCPTs regioner er: Afrika (20), Asia Western Pasific (26), Europa (42), Nord Amerika-Karibia (14), Sør Amerika (9).

I 2016 har WCPT 12 subgroups

Årstallene i parantes viser når disse faglige undergruppene ble tatt opp i WCPT:

 • International Acupuncture Association of Physical Therapists IAAPT (1999)
 • International Association of Physical Therapists in Animal Practice IAPTAP (2011)
 • International Confederation of Cardiorespiratory Physical Therapists ICCrPT (2011)
 • International Society for Electrophysical Agents in Physical Therapy ISEAPT (2011)
 • International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists IFOMT (1978)
 • International Organisation of Physical Therapists in Mental Health IOPTMH (2011)
 • International Neurological Physical Therapy Association INPA (2011)
 • International Association of Physical Therapists Working with Older people IPTOP (2003)
 • International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics IOPTP (2007)
 • International Private Physical Therapy Association IPPTA (1995)
 • International Federation of Sports Physical Therapists IFSPT (2003)
 • International Organization of Physical Therapists in Women's Health IOPTWH (1999)

Faglige undergrupper blir tatt opp som medlemmer i WCPT etter at de er godkjent av Excecutive Board og deretter godkjent av påfølgende General Meeting (GM). Gruppen og alle medlemmer i den må være medlemmer i en nasjonal medlemsorganisasjon. Godkjente faglige undergrupper kan sende en delegat til GM med talerett, men uten stemmerett.

1992 WCPTs første subgroup The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapy i 1992: To nøkkelpersoner internasjonalt i utvikling av manuell terapi og IFOMPT er Jeff Maitland (nr. 2 fra venstre) og Freddy Kaltenborn (til høyre). WCPTs president Al Fernando i midten. Foto: WCPT.

Verdenskongresser og General Meetings (GM) i WCPTs regi

Den første verdenskongressen ble holdt i London i 1953. Vertslandets fysioterapeutorganisasjon har ansvar for å arrangere verdenskongressen og generalforsamlingen (General Meetings – GM). Verdenskongressene er viktige faglige fora for utveksling av forskningsresultater, fagutvikling i klinisk praksis og utdanningsspørsmål for fysioterapeuter.

De faglige undergruppene samler eksperter fra ulike land til møteplasser for utveksling av dokumentert kunnskap og erfaring. De avholder også sine egne verdenskongresser.

General Meeting (GM) er WCPTs høyeste myndighet og velger Executive Board, som igjen er kontaktledd for samarbeid med FN, UNICEF, WHO og andre internasjonale frivillige organisasjoner. General Meeting (GM) legges nå umiddelbart før verdenskongressene. Generalforsamlingene i nedenfor stående oversikt har ikke samme nummer som kongressene da de ligger ett nummer foran.

Fysioterapeutorganisasjonene i følgende land har gjennomført verdenskongresser og generalforsamlinger på vegne av WCPT:

1. Verdenskongress 1953 i London, England (17.–22. juni)

 • President Miss Mildred Elson, USA (1951–56)
 • Kongressen samlet 1750 fysioterapeuter og av dem var 40 norske.
 • Temaer: Nevromuscular diseases, rheumatoid diseases, diseases of the chest, treatment and reasearch, training in industry.
 • Det var to norske foredragsholdere: Hanne Mossige holdt innlegg om barn med CP, og Astrid Østli om behandling av stillings- og bevegelsesanomalier hos tannleger.

2. General meeting (GM)

 • Delegat fra Norge var NFFs formann Gunvor Drake. Forbundssekretær Fredrikke Nørbech var valgt inn i Executive Committee da Norge var et av de seks Country Seats. Sjefsfysioterapeut Astrid Østli representerte imidlertid Norge/NFF som Country Seat på General Meeting.
 • Den første logoen for organisasjonen ble vedtatt.

2.  Verdenskongress 1956 i New York, USA. (17.–23. juli)

 • Ny president Gwen Griffin UK (1956–59)
 • Kongressen samlet 2486 deltagere fra 39 land, herav 16 fra Norge.
 • Tema: Helse – et verktøy for forståelse.
 • Undertemaer var CP, polio, rehabilitering, forskning, hest og ultralyd.
 • Deltageravgiften var 10 dollar. Det var ingen faglige innlegg fra Norge.
 • Det var foredrag, demonstrasjoner, film, kongressavis og utstilling av hjelpemidler. Foredragene gis ut i bokform. Det er mottakelse på Hotel Waldorf Astoria med antrekk Galla!

3. General meeting (GM) 

 • Delegat fra NFF var Karen Hansteen, Borghild Helene Olsen og Signe Tiedemann-Gabrielsen.
 • WCPT har 12 medlemsorganisasjoner som representerer 38 000 fysioterapeuter. I 1959 har presidenten besøkt alle medlemsorganisasjonene.

3.  Verdenskongress 1959 i Paris, Frankrike. (6.–12. september)

 • President Rudi Agersnap DK (1959–67).
 • Kongressen samlet ca 2000 deltagere, herav 36 norske.
 • Kongressavgift kr 86,-.
 • Tema: Fysikalsk terapi - dens betydning for den menneskelige, økonomiske og sosiale utvikling.
 • Hovedtemaer: nevrologi, ortopedi, kirurgi og traumatologi, reumatologi, hjerte- thorax, hjelpemidler og proteser, og psykiatri. Det var 11 foredrag per dag. Karen Hansteen holdt foredrag om pre- og postoperativ behandling ved hofteleddsplastikk. NFF presenterte en egen brosjyre, og hadde med to filmer: Om CP behandling og Back to normal fra Statens Attføringsinstitutt.  Norge tok også initiativ til eget spesialmøte om vanføreidrett. Det var en egen utdanningsseksjon for skoleledere.

4. General meeting (GM) 

 • Tilstede på General Meeting 9. september var Else Trøstheim, Elisabeth Hoel og Karen Ellingsen.
 • Organisasjoner fra 15 land var representert.
 • WCPT har eget kontor i London fra 1962, og har i 1961 tilsatt generalsekretær M. J. Neilson. I løpet av 1960 årene ble 11 nye medlemsorganisasjoner tatt opp i WCPT.

4. Verdenskongress 1963 i København, Danmark. (17.–22. juni)

 • President Rudi Agersnap D (1959–67).
 • Det deltok ca 2000 deltagere fra 51 land, hvorav 144 norske.
 • Tema: Sykdommer og lidelser i forbindelse med moderne livsførsel.
 • Tre norske filmer ble presentert: Extremity Joints (Kaltenborn), To help themselves (Plesner), Keeping the farmer fit – Working condition in agriculture (Norges Bondelag). Sjefsfysioterapeut på Statens attføringsinstitutt Robert Mc Adam holdt foredrag om fysioterapeutens ansvar og utfordringer i utviklingsland.

5. General meeting (GM) 

 • General Meeting endrer kontingenten slik at den blir basert på et per capita beløp. Organisasjonen har lite penger, og ber om frivillige donasjoner.
 • Det er 16 medlemsland og 5 nye tas opp. Delegat fra Norge var NFFs formann Karen Hansteen.

5. Verdenskongress 1967 i Melbourne, Australia. (15.–26. mai)

 • Ny President Glen Park, NZ (1967–70).
 • Tema: Modern approaches to ancient ills.
 • Det var over 900 deltagere hvorav to norske. Det ble presentert en norsk film: Effects of surgery and physical therapy in the treatment of CP.

6. General meeting (GM) 

 • Delegat fra Norge var NFFs formann Karen Hansteen. Eli Kjerschow Andersen ble foreslått som styremedlem i Executive Committee, og ble valgt som 2. Vice-President.

6. Verdenskongress 1970 i Amsterdam, Nederland. (27. april–2. mai)

 • President Doreen Moore, C (1970–74).
 • Mer enn 900 deltagere. Det er 25 medlemsland og fem land som aspiranter til medlemskap.
 • Tema: Prevention, Treatment and Aftercare in Todays Physical Therapy.

7. General meeting (GM)

 • Eli Kjerschow Andersen fra Norge ble gjenvalgt til 2. Vice-President. Delegater fra Norge var formann Mette Sveram, sentralstyremedlem Moy Nordahl og formann i PFG Ove Jordahl.
 • I 1970 ble Miss Neilson pensjonert som generalsekretær, og erstattet av Elizabeth McKay.

7. Verdenskongress 1974 i Montreal, Canada. (16.–22. juni)

 • Ny President Eugene Michels, USA (1974–82).
 • Det var 3336 deltagere, 20 av disse var norske.
 • Tema: Expanding Horisons of Physical Therapy.

8. General meeting (GM) 

 • Eli Kjerschow Andersen fra Norge ble valgt til 1. Vice-President. Delegater fra NFF var sentralstyremedlem Karen Inna von Tangen og generalsekretær Lisbeth Hårstad.
 • Under General Meeting ble WCPTs første faglige sub-group etablert: International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists – IFOMT, og endelig bekreftet i 1978.
 • Det ble besluttet at delegatantallet var avhengig av organisasjonenes medlemstall nasjonalt. Det vedtas at en viss prosent av kongressinntektene skal tilfalle WCPT.
 • Det var 28 medlemsland og sju nye for opptak. Fra 1975 var 38 land medlemmer av WCPT.

General Meeting i Montreal 1974 WCPTs Executive Committee. Eli Kierschow Andersen, Norge, i første rad ytterst til høyre. Hun var 2. Vice-President og ble gjenvalgt som 1. Vice-President på denne generalforsamlingen. I midten WCPTs President Doreen Moore, Canada (i blomstrete kjole). Arkivfoto.

8.  Verdenskongress 1978 i Tel Aviv, Israel. (28. mai–2. juni)

 • President Eugene Michels, USA (1974–82).
 • Tema: The Evaluation of Physiotherapeutic Practice
 • Det var 60 norske deltagere, og deltageravgift var 100 dollar.
 • To norske foredragsholdere sto på programmet med innlegg om trening og rehabilitering av hjerte-karpasienter.

9. General meeting (GM) 

Delegater fra Norge var forbundsleder Berit Risebro og nestleder Anne-Grete Brekke-Hansen. Eli Kjerschow Andersen ble takket av som vise-president i tre perioder i Executive Committee. Som nordisk representant ble Ingrid Odeen fra Sverige valgt som 3. Vice-President.

General Meeting stemte ned forslaget om å eliminere muligheten til å danne subgoups. Det vedtas at WCPTs lover skal revideres, og det skal utarbeides et instruksjonshefte for delegater. ”Bulletinen” erstattes med ”Newsletter”  2 g. per år.

Det reises kritikk mot det israelske forbundet i ettertid fordi ”proceedings” fra kongressen ikke ble utgitt som forutsatt.

9. Verdenskongress 1982 i Stockholm, Sverige. (23.–28. mai)

 • Ny President Margaret List, Ger (1982–88).
 • Det er 2000 deltagere fra mer enn 50 land. 130 norske deltagere.
 • Tema: Mans response to musculat training and exercice.
 • Undertemaer: Health and nursing care, research, pain treatment, pedagogics.
 • Det er fem norske foredrag og to norske filmer.  Bjørke og Moxness: Pedagogisk videreutdanning, Bunkan: Psykomotorisk fysioterapi, Ljunggren: Smertekvaliteter ved skiveprolaps. Østby og Vaglum: Muskelkarakteristika ved psykopati.
 • Norge tilbyr to kurs pre- og post congress. Medisinsk treningsterapi gjennomføres, men A psycologically based body examination må avlyses pga for få deltagere.

10. General Meeting (GM) 

 • Delegater fra Norge var NFFs forbundsleder Tove Hegna og nestleder Eva Revlem. På General Meeting har WCPT 45 medlemsorganisasjoner etter opptak av fem nye med vel 108 361 fysioterapeuter som medlemmer.
 • Det ble startet opp underskriftskampanje og demonstrasjoner for å ekskludere det sør-afrikanske fysioterapeutforbundet (South-African Society of Physiotherapy – SASP) fra WCPT for å motarbeide Sør-Afrikas apartheidpolitikk. Det ble hevdet at SASP ikke fulgte WCPT`s etiske grunnregler. Forslag om eksklusjon fikk ikke flertall. Taiwan ble tatt opp som nytt medlemsland. Danmark og Norge stemte imot etter konferanse med UD.
 • European Confederation of Physical Therapists tas opp som subgroup. IFOMT videreføres som subgroup.

10. Verdenskongress 1987 i Sydney, Australia. (18.–22. mai)

 • President Margaret List, Ger (1982–88).
 • 2300 deltagere. Ingen norske deltagere. NFF boikottet konferansen.
 • Hovedtema: Towards 2000
 • Undertema: The nature of the profession, clinical reaserch, exercise and health, gerontology, computers, biomecanics, manual therapy, lifestyle modifications, clinical problem solving, motor control.
 • 1986 Ny generalsekretær Margareth O'Hare var ansatt.
 • Fordi fysioterapeutene i Sør-Afrika virker innen apartheidsystemet, mente NFF at Sør-Afrika ikke burde være medlem av WCPT. Landsstyremøtet 1985 vedtok at NFF ikke skulle delta i Sydney. Danmark, India og Kenya dro samme konklusjon, mens Sverige mente det var bedre å delta i debatten.

11. General Meeting (GM)

Fordi 16 av de 45 medlemslandene ikke var tilstede, ble ikke generalforsamlingen vedtaksfør ut fra gjeldende vedtekter, og ble dermed handlingslammet. Man fikk heller ikke votert over om det Sør-Afrikanske fysioterapeutforbundet (SASP) skulle forbli medlem eller ekskluderes. Møtet ble gjennomført under forutsetning av at vedtakene måtte bekreftes på kommende GM.

Det kunne heller ikke velges nytt styre. Det sittende styret anmodet de tilstedeværende medlemslandene om å godkjenne at styret ble sittende ett år til for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i London året etter. NFFs landsstyremøte 1987 godkjente at sentralstyret sendte representanter til det ekstraordinære møtet i London juli 1988.

Referanse: Leder, Fysioterapeuten nr 16/1987 side 1. 

1988 – Special Meeting 2.–4. juli i London

President Brian Davy, Australia (1988–91).

På grunn av at generalforsamlingen ikke var vedtaksfør i Sydney 1987, måtte det innkalles til et ekstraordinært møte i London. Det er nå 48 medlemsorganisasjoner, som representerer 160 000 fysioterapeuter.

Det er enighet om at en hovedsak er å utvikle organisasjonene på regionalt grunnlag. Det nye prinsippet gir også hver organisasjon en stemme- uavhengig av medlemstallet i organisasjonen. Det ble også vedtatt ny struktur med en regioninndeling. Det ble vedtatt 6 regioner. Forbundsleder Inger Marie Veening og nestleder Robert Rustad representerte Norge.

Angående Sør Afrika ble det gjort følgende vedtak: The WCPT supports UN resolution 40/64 on apartheid and request SASP (Sør Afrikas forbund) to take futher actions in accordanc with the rquirement of this resolution. Det ble 56 for, ingen imot og 17 avholdne stemmer.

SASP må ved neste generalforsamling i London 1991 vise til hvilke tiltak de har gjort.

SASP tok på sitt ”general meeting” i mai 1989 offentlig avstand fra apartheidpolitikken og all diskriminerende praksis i helsetjenesten i Sør Afrika. NFF og de øvrige nordiske forbund mener at SASP med dette har gjort et akseptabelt vedtak.

11. Verdenskongress 1991 i London, England. (28. juli–2. august)

 • Ny President AJ Fernando, Can  (1991–95).
 • 2500 deltagere, hvorav en stor norsk delegasjon.
 • Tema: Care in our Hands.
 • Hovedtemaene: Health and education, competence to practice, clinical practice, resource management.
 • Deltagerne kunne velge mellom 100 foredrag i 11 parallelle sesjoner hver dag i fem dager. 500 foredrag, 80 posters og en stor utstillingshall. Det var 18 norske foredrag og en poster. Et eget temanummer av Fysioterapeuten på engelsk ble utgitt i forbindelse med verdenskongressen.

12. General Meeting (GM)

 • Delegater fra Norge på generalforsamlingen var forbundsleder Toril Bergerud Buene og nestleder Robert Rustad. Utdanningssaker sto sentralt på dagsorden, blant annet foreslo Norge at WCPT skulle anbefale alle land å arbeide for 4-årig grunnutdanning på høgskole- eller universitetsnivå tilsvarende Bachelors degree. Det ble besluttet at en skulle utvikle en felles beskrivelse av fysioterapi. Et forslag om å åpne organisasjonen for organisasjoner av ikke-fysioterapeuter ble nedstemt. Det var en felles nordisk stand.
 • Det vedtas formelt regionalisering av organisasjonen i fem regioner (ER-WCPT). Det var vedtatt i 1988 at organisasjonen skulle regionaliseres i seks regioner. Det viste seg at man ikke fikk etablert Eastern Mediterranean Region. Regionaliseringen ble derfor gjennomført med fem regioner.
 • WCPT Europe, North America – Caribbian og Asia West Pasific har etableringsmøter i 1990. Afrika-regionen har sin første kongress i 1994. Samme år etableres Sør-Amerika regionen.
 • 1992 WCPT holder den første konferansen for privatpraktiserende i Hong Kong.
 • Brenda Myers tilsettes som generalsekretær i WCPT (1995–2016).

12.  Verdenskongress 1995 i Washington, USA. (25.–30. juni)

 • Ny President David Teager, UK (1995-99).
 • Det var ca 7 000 deltagere som representerte 82 land, hvorav 50 norske.
 • Tema: Dimensions of Excellence. Det var totalt 1202 foredrag og posters presentasjoner. Det var vitenskapelige presentasjoner, kliniske foredragsserier, temakonferanser og sosiale møteplasser. 22 foredrag , fem posters og en videopresentasjon fra norske deltagere.

Washington 1995 Felles nordisk stand under verdenskongressen. Nina Holten, Danmark, og Grete Treider, Norge. Foto: TB Buene.

13. General Meeting (GM)

 • På generalforsamlingen ble det vedtatt en ny logo, grunnlag for beskrivelse av hva fysioterapi er og en felles årlig Fysioterapiens dag 8. september. Flere resolusjoner ble vedtatt: Mot tortur, for 4-årig universitetsutdanning, autonomi i utøvelse av fysioterapi, om pasientens samtykke og kvalitetssikring. En konstaterte at regionaliseringen fungerte bra. Bla Norge deltok i seminar for å sette fokus på den aggressive rekrutteringen av fysioterapeuter fra fattige land til spesielt USA. Delegatene fra det amerikanske fysioterapeutforbundet APTA ønsket ikke å involvere seg i denne saken. Delegater fra Norge var forbundsleder Toril Bergerud Buene, nestleder Oscar Ridder-Nielsen og seniorrådgiver Grete Treider.
 • International Privat Practitioners Assosiation bekreftes som subgroup.
 • Fra 1996 begynte organisasjonen å kommunisere via e-post.

1996 IFOMT verdenskongress på Lillehammer (21.–26. april)

NFFs faggruppe for manuellterapi var arrangør. Det deltok over 500 deltagere fra 31 land. Jan Erik Endresen, Norge ble valgt til leder av IFOMT.

13. Verdenskongress 1999 i Yokohama, Japan. (23.–28. mai)

 • President Sandra Mercer Moore, Australia (1999-2007).
 • Første visepresident fra Afrika ble valgt: Dorcas Madziviere.
 • 4000 fysioterapeuter som representerte 70 land, ca 300 nordiske deltagere, hvorav opp mot 40 norske deltok.
 • Tema: Bridging the Cultures.
 • Det var 1500 faglige presentasjoner. Av disse var 27 norske bidrag med foredrag, posters og video. Det var en felles nordisk stand med et felles nordisk tidsskrift som ble delt ut. Tema var barn og unge.

14. General Meeting (GM) 

 • Aktuelle saker på generalforsamlingen var kvalitetsutvikling, internasjonal beskrivelse av fysioterapi, felles retningslinjer for å sammenligne utdanninger. Et dansk initiativ, Resolusjon til støtte for verdens torturofre, ble vedtatt.
 • To nye subgroup tas opp: International Association of Acupuncture Physical Therapists (IAAPT) og International Organisation of Physical Therapists in Women Health (IOPTWH).
 • Det er fem regioner med valgte styrer. Det tas opp 17 nye medlemsorganisasjoner.
 • Delegater fra Norge var forbundsleder Anne Lexow og nestleder Laila Brøndbo. I 1999 var 82 fysioterapiorganisasjoner medlemmer av WCPT, og medlemskontingenten for Norge til WCPT var £ 4685. (Ca kr 50 000).

2001 WCPTs 50 årsjubileum

Jubileet ble feiret med en medlemskonferanse om Evidence Based Practice. Fra President Sandra Mercer Moores foredrag: ”As a profession, we feel that we are being squeezed by the competition. There are many more diciplines and practitioners in similar areas than even 20 years ago. We see a threat from other professions, de-regulations and competitive policies from government… Physical Therapists will be increasingly involved in health promotion, providing more and more information to help people take responsibility for their own health.”

I 2001 åpner også WCPT egne web-sider.

14. Verdenskongress 2003 i Barcelona, Spania. (7.–12. juni)

 • President Sandra Mercer Moore, Australia (1999–2007).
 • ca 3000 deltagere hvorav en stor norsk delegasjon.
 • Tema: Moving Physical Therapy forward.
 • Det var 1736 abstracts, 1037 plattformpresentasjoner, 699 posters og 1375 foredragsholdere fra totalt 66 land. 34 norske abstracts var godkjent.
 • De nordiske land har en felles stand og har egne arrangement på standen. Det ble spesielt klaget på at deltageravgiften på denne konferansen var for høy.

15. General Meeting (GM) 

 • WCPT har nå 82 medlemsorganisasjoner som til sammen organiserer 255 000 medlemmer. Det er 9 nye medlemsorganisasjoner.
 • Det ble revidert og vedtatt nye Declaration of Principle: Patient rights, Evidence based practice, Primary health and Communty based Rehabilitation, Research, Principle standards, Education.
 • Delegater fra Norge til generalforsamlingen var forbundsleder Anne Lexow og nestleder Elin Engeseth. Anne Lexow velges inn i Executive Committee.
 • Det tilkommer to nye subgroups: IFSP (sport) og IPTOP (older people).

15. Verdenskongress 2007 i Vancouver, Canada. (2.–6. juni)

 • Ny President Marilyn Moffat, USA (2007–2015).
 • Det er ca 3500 deltagere herav 95 norske.
 • Det ble presentert 1641 abstracts. Det var 900 posters og 220 ulike arrangementer i løpet av konferansen. Det var 58 norske bidrag i form av plattformpresentasjoner og posters.

16. General Meeting (GM) 

 • Delegasjonen fra Norge besto av forbundsleder Eilin Ekeland, nestleder Elin Engeseth og leder i NFFs fagseksjon Malene Haneborg.
 • Anne Lexow går ut av Excecutive committee.
 • Det ble opprettet en ny undergruppe (subgroup) for barnefysioterapi, der Eilin Ekeland ble valgt inn i styret som vise-president.
 • Fra 2008 var 101 land medlemmer av WCPT med mer enn 300 000 medlemmer i fysioterapeutorganisasjoner fra hele verden.
 • WCPT skal arbeide for global helse ved å oppmuntre til høy standard på fysioterapiforskning, utdanning og klinisk praksis, utveksle informasjon mellom de fem regionene i WCPT og samarbeide med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner. Særlig utdanning er et fokus for organisasjonen.
 • Et nordisk innspill om folkehelse ble nedstemt. Folkehelse ble ansett som lite relevant for mange medlemsorganisasjoner. Men det vedtas at WCPT skal utvikle en plan for å fremme fysioterapeuters rolle i Community based Rehabilitation.
 • I 2010 etablerer WCPT seg på Facebook og Twitter.

16. Verdenskongress 2011 i Amsterdam, Nederland. (20.–23. juni)

 • President Marilyn Moffat, USA (2007–2015).
 • Ca 5000 deltagere fra 113 land.
 • Tema: Moving Physical Therapy forward.
 • Global health, professional issues, professional pracice, education, research methodology var undertemaene. Det var 2145 abstracts, 147 sessions, 2303 presenters, 1668 posters. Det var minst 40 norske bidrag som ble presentert.
 • Det er felles nordisk stand og brosjyre. På standen ble en norsk film ”Aktive Eiker” presentert.

17. General Meeting (GM) 

 • Delegasjonen fra Norge besto av forbundsleder Eilin Ekeland, nestleder Elin Engeseth og leder i NFFs fagseksjon Malene Haneborg. Fem nye faglige undergrupper (subgroups) ble godkjent opprettet, blant annet for psykisk helse, hjerte/lunge, nevrologi, geriatri og elektroterapi. WCPT har nå 12 faglige undergrupper. Liv H. Skjerven ble valgt inn i styret til undergruppen for psykisk helse, og Jan Magnus Bjordal ble valgt til leder av elektroterapi-gruppen.
 • Det ble bedt om bistand for å redde den australske databasen Pedro.
 • Antall medlemsorganisasjoner i WCPT er fra 106 land som organiserer over 300 000 fysioterapeuter.

17. Verdenskongress 2015 i Singapore

 • Ny President Emma Stokes, Irland (2015–forts.)
 • 4100 deltagere fra 114 land deltok.
 • Tema: Where the World of Physiotherapy meets.
 • 1641 abstracts ble akseptert. Det var 1831 foredrag i 172 sesjoner.

2015 På verdenskongressen i 2015 ble Kari Bø tildelt WCPTs høyeste utmerkelse, Mildred Elson Award, for hennes «outstanding contribution to physiotherapy.» Arkivfoto.

18. General Meeting (GM) 

 • Delegater fra Norge til The General Meeting var forbundsleder Fred Hatlebrekke og seksjonsleder i NFFs fagseksjon Marianne Aars.
 • Åtte nye medlemsorganisasjoner, fire nye undergrupper ble tatt opp i WCPT. Temaene fra generalforsamlingen var bl.a. ny politisk struktur, definisjoner, handlingsplan. Det blir heretter verdenskongresser hvert 2. år.
 • WCPTs høyeste utmerkelse Mildred Elson Award ble tildelt Kari Bø for hennes «outstanding contribution to physiotherapy.» Mildred Elson var blant initiativtakerne til å stifte WCPT, og var WCPTs første president i 1951. Kari Bø mottok denne hedersbevisningen for sin forskning og internasjonale formidling på områdene kvinnehelse og bekkenbunns problematikk. Prisen ble første gang delt ut i 1987, og da var det Mildred Elson selv som fikk den.

Den 18. verdenskongressen arrangeres 2.–4. juli, 2017 i Cape Town, Sør-Afrika.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser