2.1 Lovgrunnlaget


1936

Ved etablering av Norske Sykegymnasters Landsforbund i 1936 ble forbundets lover vedtatt på det konstituerende landsmøte 28. august 1936.

I § 8 Lokalforeningene heter det: Hvor de geografiske og kommunikasjonsmessige forhold tillater det, danner forbundets medlemmer lokalforeninger som må ha minst 10 medlemmer. Ansøkning om tillatelse til å danne lokalforening må innsendes til sentralstyret. Er dette antall uoppnåelig, står de enkelte medlemmer direkte tilsluttet forbundet. På steder hvor det er lokalforening, må medlemmene være tilsluttet denne. Lokalforeningene avgjør selv hvorledes de ved nærmere bestemmelser og organisasjon vil ivareta sine indre interesser; dog skal lokalforeningens lover godkjennes av sentralstyret. Lokalforeningene kan ikke uten godkjennelse av dette foreta noe skritt utad eller representere forbundet. Hver lokalforenings styre har å påse at forbundets lover overholdes. Opgjør for kontingent og medlemsfortegnelse skal innsendes til forbundet etter sentralstyrets nærmere bestemmelse. Årsberetning og regnskap for det forløpne år skal innsendes en gang årlig. Navne og adresse endringer og innmeldelser skal innsendes straks. Hvis en lokalforening opløses, tilfaller dens midler forbundet.

Dette viser at helt fra starten har landsforbundet betraktet lokalavdelingene som underavdelinger, og viktige for å holde struktur i organisasjonen. At enkeltmedlemmer ikke kan stå som direkte medlem der lokalforening finnes, er et eksempel på dette.

Denne paragrafen står uendret til 1949.Da kommer følgende tillegg inn: Lokalforeningene har anledning til å arbeide utad når det gjelder kommunale saker, som vedrører deres medlemmer. Avgjørelse i saker av prinsipiell natur må godkjennes av sentralstyret. Hver lokalforenings styre har å påse at forbundets lover overholdes. Oppgjør for kontingent og medlemsfortegnelse skal innsendes til forbundet etter sentralstyrets nærmere bestemmelse. Årsberetning og regnskap for det forløpne år skal innsendes en gang årlig.

Faksimile av første side i møteprotokollen fra 1936.

1964

Ved gjennomgang av lovene i 1964, vedtatt på landsmøtet i Bergen, er ordlyden i hele paragrafen endret og lyder:

§ 6. Lokalforeningene.

NFFs medlemmer er fordelt distriktsvis i lokalforeninger. Distriktsgrensene fastsettes av representantskapet. Når det foreligger forslag om opprettelse av en lokalforening, skal de berørte lokalforeningers uttalelser innhentes og saken behandles etter de regler som gjelder for representantskapet. Når representantskapet har vedtatt å opprette en ny lokalforening, innkaller sentralstyret til et konstituerende møte på stedet hvor foreningens tillitsmenn skal velges.  En representant for sentralstyret skal være til stede.

Så vidt geografiske forhold tillater, skal lokalforeningenes lover være like og fastsettes av representantskapet. Lokalforeningene er å betrakte som forbundets lokale representanter. Sentralstyret har vetorett overfor beslutninger i lokalforeningene. Disse kan innanke et slikt veto for representantskapet, dog ikke med oppsettende virkning.

Det påhviler lokalforeningene ved sine styrer å holde NFF underrettet om viktige saker i distriktene og påse at forbundets lover og bestemmelser følges. Ønsker en lokalforening å opptre utad overfor myndigheter og andre, må sentralstyrets samtykke innhentes. Alle saker vedrørende lønns- og takstforhold bør behandles i NFFs regi. Sentralstyret kan i en enkelt sak overlate sin forhandlingsmyndighet til en lokalforening.

Lokalforeningens årsberetning og årsmøterapport sendes sentralstyret umiddelbart etter at årsmøtet er holdt. Medlemsfortegnelse og oppgjør for kontingent skal innsendes forbundet etter sentralstyrets bestemmelser.

Styret for lokalforeningene plikter å forelegge for medlemmene (i møte hvis mulig) de saker som skal behandles av representantskapet og bringe medlemmenes standpunkt til disse saker på det rene. Når sentralstyret anmoder om det, skal en sak settes under avstemning og stemmetallet skal kunne oppgis ved sakens behandling i representantskapet. Når forholdene tilsier det, kan sentralstyret bestemme at spesielle saker ikke skal forelegges medlemmene på forhånd. Lokalforeningene kan ikke gi en representant i representantskapet bundet mandat.

Når en lokalforening oppløses, tilfaller dens midler forbundet.»

Landsmøtet vedtok også for første gang standardvedtekter for lokalforeningene som disse skal forholde seg til når foreningenes egne lover skal utarbeides og vedtas.

1972

Ved neste lovrevisjon i 1972 fikk hele lovverket en strammere struktur. Dette tyder på at medlemmene gradvis har fått mer kunnskap og erfaring når det gjelder organisasjonsdrift. I sin helhet lyder paragrafen:

§ 4 Lokalforeningene

Opprettelse av lokalforeninger:
NFF er fordelt distriktsvis i lokalforeninger. Lokalforeningene er forbundets lokale ledd og underlagt forbundets vanlige organer. Landsstyret oppretter og oppløser lokalforeninger og fastsetter distriktsgrensene.

Når det foreligger forslag om opprettelse av en lokalforening skal den berørte lokalforenings uttalelse innhentes, og saken behandles etter de regler som gjelder for landsstyresaker.

Valg av tillitsmenn i ny lokalforening:
Når landsstyret har vedtatt å opprette en ny lokalforening, innkaller sentralstyret til et konstituerende møte på stedet hvor foreningens tillitsmenn skal velges. En representant for sentralstyret skal være tilstede.

Lokalforeningens lover:
Så vidt geografiske forhold tillater, skal lokalforeningens lover være like og fastsettes av landsstyret. Lokalforeningene er å betrakte som forbundets lokale representanter. Endres forbundets lover slik at de kommer i strid med lokalforeningenes lover, er lokalforeningenes lover å anse som automatisk endret slik at det blir overensstemmelse.

Styrets oppgaver:
Det påhviler lokalforeningene ved sine styrer å holde NFF underrettet om viktige saker i distriktene og påse at forbundets lover og bestemmelser følges. Ønsker en lokalforening å opptre utad overfor myndigheter og andre, må sentralstyrets samtykke innhentes. Alle saker vedrørende lønns- og takstforhold bør behandles i NFFs regi. Sentralstyret kan i en enkelt sak overlate sin forhandlingsmyndighet til en lokalavdeling.

Lokalavdelingens årsberetning, årsmøterapport og medlemsfortegnelser sendes sentralstyret umiddelbart etter at årsmøte er holdt.

Lokalforeningens behandling av landsstyresaker:
Styrene for lokalforeningene plikter å forelegge for medlemmene de saker som skal behandles av landsstyret og bringe medlemmenes standpunkt til disse saker på det rene. Når sentralstyret anmoder om det, skal en sak settes under avstemming og stemmetallet skal kunne oppgis ved sakens behandling på landsstyret. Når forholdene tilsier det, kan sentralstyret bestemme at konfidensielle saker ikke skal forelegges medlemmene på forhånd.

Delegatenes forhold til lokalforeningene:
Delegatene kan velges på sak.

Valg av delegater:
Valg av delegater og varamenn foretas blant vedkommende lokalforenings stemmeberettigede medlemmer innen 1. juni. Det velges to delegater med medlemstall på til og med 100, deretter ett medlem for hvert påbegynt 100 opp til og med 500, deretter ett medlem for hvert påbegynt 200.

Delegatene fra lokalforeningene velges for to år ad gangen. De kan gjenvelges, dog ikke utover en sammenhengende funksjonstid på 6 år. Funksjonstiden løper fra 1. juni. Ved førstegangsvalg velges den første (den med flest stemmer) delegerte for 2 år, den annen representant for 1 år, og den tredje for 2 år osv.

Innkallelse til valgmøte skal foregå som vanlig til årsmøte med angivelse av at det skal foretas delegatvalg. Det velges to varamenn, ikke personlige. På landsstyret møter varamenn kun når delegaten ikke møter. Sentralstyrets medlemmer kan ikke velges som delegater. Dersom en delegat velges til sentralstyremedlem, rykker varamannen opp.

En delegat kan på et medlemsmøte i lokalforeningen avsettes med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Innkallelsen til møtet skal være som til årsmøtet og kunngjøre at forslag på skifte av delegat vil bli fremmet. Den nye delegaten fungerer resten av valgperioden.

Oppløsning av en lokalforening:
Når en lokalforening oppløses, tilfaller dens midler forbundet.»

Denne lovrevisjonen med blant annet delegatvalg til landsstyret, endret på mange måter hele NFFs liv og indre virksomhet, og hadde konsekvenser også for lokalforeningenes aktiviteter.

Lokalforeningene er forbundets lokale ledd og underlagt forbundets vanlige organer viser at lokalforeningene ikke er egen juridisk enhet, men underavdelinger av NFF. Dette har vist seg viktig å understreke i flere sammenheng. Nye mønstervedtekter i tråd med lovendringene var også utarbeidet og ble vedtatt. Lokalforeningene skulle omarbeide sine lover i tråd med de nye mønstervedtekter.

1986

Lokalforeningene ble omdøpt til lokalavdelinger, være fylkesvise og samle alle fysioterapeuter i fylket for å ivareta standens faglige, sosiale og økonomiske interesser. Lokalavdelingene hadde det siste tiåret hatt ansvar for å gjennomføre NFFs etterutdanningsvirksomhet, og tillitsmannsordningens distriktsrepresentant har blitt avløst av hovedutvalg som skulle følge opp lokalt forhandlingsarbeid etter at sentralstyrets samtykke var innhentet. Lokalavdelingene skulle også velge et etableringsråd som et opplysende og rådgivende organ ved opprettelser av nye fysikalske institutter. For øvrig var lokalavdelingenes styreoppgaver og delegatvalg som tidligere.

2013–2014

Landsmøtet 2013 vedtok en omfattende omorganisering av NFF med virkning fra 2014. Blant annet ble lokalavdelingene nedlagt fra 1. juli 2014, og fem regioner opprettet som forbundets lokale ledd: Region Nord består av fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Region Midt består av Trøndelagfylkene og Møre og Romsdal. Region Vest består av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Region Sør-Øst består av Agderfylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland og Hedmark. Region Oslo-området består av Oslo, Akershus og Østfold.

Regionene skal ha et styre og en regionleder valgt på NFFs landsmøte. Regionstyret skal ivareta medlemmenes interesser gjennom politisk påvirkningsarbeid, tilrettelegge for faglige og helsepolitiske møteplasser og etablere dialog med og mellom tillitsvalgte og kontaktpersoner og forbundet sentralt.