Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

NFFs forhandlingsmotparter


NFF har og har hatt mange forhandlingsmotparter. Disse er i 2016 Spekter for ansatte blant annet i sykehusene/ helseforetakene og staten for andre ansatte i statlige virksomheter, KS for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, Oslo kommune (ikke medlem i KS) for ansatte i kommunen og Virke for ansatte i private sykehus, sykehjem, opptreningsinstitusjoner og bedrifter mv. Sentrale forhandlinger foregår gjennom et samarbeid i UNIO hvor NFF er medlem, mens særavtaler forhandles direkte med NFF. Lokale forhandlinger følges opp av NFFs lokale tillitsvalgte og NFFs sekretariat.

NFF har egne avtaler med Kommunenes Sentralforbund (KS) om privat fysioterapipraksis (ASA 4313) om kommunale driftstilskudd mv, og avtaleinstitusjon mellom NFF og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og Finansdepartementet (Fin) om regler og takster for stønad til fysioterapi. Fra 2014 deltar også Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) sammen med NFF i forhandlingsutvalget fra fagorganisasjonene. Ifølge ASA 4313 skal det oppnevnes et samarbeidsutvalg og velges en kontaktperson blant de privatpraktiserende fysioterapeutene som kontaktledd mellom kommunen, fysioterapeuter som driver egen næringsvirksomhet og NFF.

Oslo kommune følger samme prosedyre, men har to avtaler: En for allmennfysioterapeuter på bydelsnivå og en bydelsovergripende for spesialister i manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.

I 2016 er ca 45 % av NFFs 10.300 medlemmer i selvstendig næringsvirksomhet, dvs. ca 4600 medlemmer.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser