Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

12.1 Privat sektor


1953 Fysikalske Institutters Landsforening – Den Norske Kurstedsforening

Første lønns- og arbeidsavtale mellom Norske Sykegymnasters Landsforbund og Fysikalske Institutters Landsforening ble inngått i 1953. Fysikalske Institutters Landsforening var en forening av eiere av private institutter, kurbad og rekonvalesenthjem. Fysioterapeutene var ansatt stort sett på provisjonslønn, og fulgte i hovedsak skiftordning med 6 timers dag/kveld i 6 dagers arbeidsuke – tilsvarende ordning som på trygdekasseinstituttene med 36 timers uke. Etter hvert ble de fleste som jobbet på fysikalske institutt ikke ansatt, men var leiere og dermed selvstendig næringsdrivende. Rekrutteringen til foreningen avtok, og Fysikalske Institutters Landsforening meldte seg kollektivt inn i Den Norske Kurstedsforening (DNK).

Kurstedsforeningen hadde tilsvarende lønn- og arbeidsavtale med Norske Sykegymnasters Landsforbund om provisjonslønn, 36 timers arbeidsuke og vanlige arbeidsgiverforpliktelser for fysioterapeuter ansatt på kurbad og rekonvalesenthjem. Fysikalsk behandling utført av fysioterapeuter ved kurstedene ble dekket over trygden etter regler og takster for fysikalsk behandling. Kurstedsforeningen var derfor en nær samarbeidspartner med NFF og Norsk Mensendieck-forbund. Alle tre organisasjonene deltok i forhandlingsutvalget i forbindelse med takstrevisjonene. Fysioterapeuter kunne være medlemmer både i Fysikalske Institutters Landsforening, Den Norske Kurstedforening og i NFF.

Den Norske Kurstedsforening (DNK) ble opprettet i 1902. Kurstedsforeningen hadde egne forhandlinger med staten om satser for kurpenger per døgn for sengeopphold som ble refundert fra trygden. Denne ordningen opphørte da kurbad og rekonvalesenthjem, nå kalt opptreningsinstitusjoner, kom inn under helseforetaksreformen i 2002.

I 1992 fastsatt Sosialdepartementet en ny forskrift om opptreningsinstitusjoner som betydde en omlegging av kurbad- og rekonvalesenthjemmene til mer rehabiliterings- og aktivitetssentre. DNK forandret navn til NOPI-Norske opptreningsinstitusjoner, som i 2009 gikk inn i HSH Rehab, og er i 2016 en del av arbeidsgiverforeningen Virke. 

1958 Norske Sykehuseieres Forening – Private Helseinstitusjoners Landsforbund – APO – HSH - VIRKE

I 1958 inngikk NFF første avtale om lønns- og arbeidsvilkår med Norske sykehuseieres Forening, en interesseorganisasjon for private sykehus. Senere overtok Private Helseinstitusjoners Landsforbund som var forløper for APO – Arbeidsgiverforening for private virksomheter i offentlig sektor. APO inngikk i 1999 en fusjonsavtale med HSH – Handelens- og servicenæringens hovedorganisasjon som i dag kalles VIRKE. NFF har eget partsforhold til Virke, dvs at NFF er selvstendig forhandlingsmotpart, og forhandler ikke gjennom Unio.

På dette tariffområdet har NFF ca 400 medlemmer i private sykehus, private sykehjem, opptreningsinstitusjoner og helsebedrifter mv.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser