Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Forord

Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden, og egner seg ikke til å forme fremtiden. Simone Weil (1903–1945), fransk-jødisk filosof.


Formålet med prosjektet Historiske fakta om Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) 1936–2016 var å utarbeide et oppslagsverk på NFFs nettsider, eventuelt en bok til allmenn bruk for interesserte, men særlig til bruk for fysioterapeuter, samarbeidspartnere, utdanningssteder og fagforbundets egne tillitsvalgte og ansatte.  Det var også et mål å utarbeide et jubileumshefte til NFFs 80 årsjubileum i forbindelse med landsmøtet 2016. Dette målet ble nådd, og jubileumsheftet ble overrakt til NFFs forbundsleder og generalsekretær på landsmøtets første dag 23. november 2016.

Et oversikts- og oppslagsverk som dette ville lett sprenge alle grenser dersom alt i gamle arkiver, hadde vært tatt med. Utvalget vi har gjort er basert på vårt skjønn, men er historiske fakta som kan dokumenteres og etterprøves for videre studier dersom noen ønsker det. Vi er meget nøye med å opplyse om kilder og referanser. Historiske hendelser som vi ikke kan dokumentere, er ikke tatt med. Noen avgrensninger i prosjektarbeidet har vi gjort. Blant annet tar prosjektet ikke høyde for å beskrive utvikling av fysioterapimetoder eller fagområder i fysioterapitjenesten, kun faktaopplysninger. Vårt utvalg kan sikkert diskuteres, særlig gjelder det vår samtid som er nær i tid.

Det er nærmest umulig å utarbeide et slikt oppslagsverk i retning av å være helt lytefritt, men etter vår mening vil det være mer synd å unnlate å gjøre et velment forsøk på å lage et. Kildene til dette heftet er Riksarkivet som overtok NFFs arkiver opp til 1985, Statsarkivet i Bergen, Nordland fylkeskommunes arkiv, Nasjonalbiblioteket, NFFs arkiver fra 1985 til dags dato, Tidsskriftet Fysioterapeuten, (tidligere Sygegymnasten), offentlige dokumenter som Norges lover, forskrifter på Lovdata, stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner, relevante bøker mv. Kildehenvisningene opplyses for hvert kapittel.

Initiativ til og arbeid med prosjektet ble tatt av Lisbeth Hårstad og Inga Bilberg som startet opp arbeidet i mai 2014. Fra oktober 2015 ble Toril Bergerud Buene med i prosjektet. Drift av prosjektet er finansiert av Norsk Fysioterapeutforbund. Vi tre i prosjektet har arbeidet ulønnet.

Seniorrådgiver Kirsten Stiansen i Fysioterapeutens redaksjon har hatt ansvar for lay-out. Vi takker for stor innsats. Stor takk til alle på NFFs forbundskontor og forbundets ledelse for hjelp og støtte som de har vist oss under arbeidet.

Oslo, juni 2018.

Lisbeth Hårstad           Inga Bilberg        Toril Bergerud Buene

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser