Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Veiledning til kontakt med NFF


For medlemmene
Har du spørsmål om ditt NFF-medlemskap, inntekts- og arbeidsvilkår eller selvstendig næringsdrift som NFFs nettsider ikke gir deg svar på? NFFs sekretariat gir informasjon, veiledning og i noen tilfeller konkret bistand til medlemmene på disse områdene. Er du selvstendig næringsdrivende, kontakt NFFs sekretariat. Er du ansatt og har spørsmål knyttet til lønn, arbeidsvilkår eller ansettelsesforholdet ditt, sjekk først om den NFF-tillitsvalgte på din arbeidsplass kan svare deg.

Har du spørsmål som gjelder politisk påvirkningsarbeid i din kommune, lokal synliggjøring av fysioterapi og fysioterapeuter, samt faglige og helsepolitiske møteplasser lokalt? Dette er områder som NFFs regionledd har ansvaret for. Kontakt leder av regionstyret i din NFF-region.

For pasienter og brukere
NFFs sekretariat gir ikke juridisk rådgivning til pasienter og andre publikumsgrupper. Vi kan heller ikke påta oss å svare på spørsmål som gjelder bruk av fysioterapitjenester. Her viser vi til våre publikumssider, der du kan søke opp fysioterapeuter, få tips og se øvelser, samt lese om ulike fagfelt innen fysioterapi i våre pasientbrosjyrer. I tillegg må du ofte søke nødvendig informasjon fra rette offentlige instans. Vær oppmerksom på at NFF ikke anbefaler enkelte fysioterapeuter eller produkter fremfor andre. Se også NFFs yrkesetiske retningslinjer.

For annonsører og andre næringsaktører
NFF formidler ikke produktreklame o.l. til sine medlemmer. Alle annonsører henvises til tidsskriftet Fysioterapeuten. Annen informasjon fra eksterne aktører blir bare formidlet der NFF har en bestemt rolle eller særlig interesse.

Medlemsopplysninger
NFF utleverer ikke medlemslister til andre parter, med mindre dette kan tillates etter personopplysningslovens bestemmelser. I tvilstilfeller blir Datatilsynet konsultert. NFF kan heller ikke bekrefte – overfor næringsaktører og andre tredjeparter – at en eller flere navngitte personer er medlemmer i forbundet. I slike tilfeller må eksterne aktører få bekreftet et medlemskap direkte fra vedkommende person(er), for eksempel ved at vedkommende fremlegger bekreftelse på betalt medlemskontingent og/eller utskrift av medlemsprofil på www.fysio.no.

Studere fysioterapi?
På våre publikumssider finner du en kort oversikt over faget og utdanningene: Bli fysioterapeut. Trenger du mer informasjon, sjekk høyskolenes nettsider.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner