Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

NPE – selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og betaling av tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Helsepersonell har plikt til å melde fra om virksomheten sin til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og betale tilskudd til erstatningsordningen. Det følger av pasientskadeloven, og er nærmere regulert i forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter må merke seg følgende:

Uten kommunal driftsavtale
Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale er selv ansvarlig for å melde fra til NPE, og må betale tilskuddet til NPE selv. Tilskuddssatsen er regulert i forskriften nevnt ovenfor, se § 10.

Med kommunal driftsavtale
Selvstendig næringsdrivende med kommunal driftsavtale er en del av den offentlige helse- og omsorgstjenesten, og kommunen betaler tilskuddet til NPE for dem i samsvar med hjemmelens størrelse. Fysioterapeut med 100 % driftsavtale skal med andre ord ikke betale noe selv til NPE, uavhengig om man regelmessig jobber mer enn 36 timer per uke.

Selvstendig næringsdrivende med deltidshjemmel får dekket tilskuddet av kommunen tilsvarende omfanget av hjemmelen. Hvis hjemmelen er på 50 % og fysioterapeuten jobber 100 %, skal kommunen betale 50 % og fysioterapeuten 50 %. Fysioterapeuten må selv melde fra til NPE om den delen av virksomheten som overskrider driftshjemmelen.

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer likevel selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med deltidshjemmel, som jobber ut over hjemmelen, om å be kommunen betale NPE-tilskuddet for hele praksisomfanget. Dette vil bidra til å synliggjøre det faktiske omfanget av fysioterapeutens virksomhet i kommunen. Det framgår av nettsidene til KS at de er enige i denne tilnærmingen:

«KS slutter seg til NFFs tilråding, dersom fysioterapeutens virksomhet utover det avkortede driftstilskuddet dreier seg om ordinær fysioterapi i henhold til ASA 4303 og ASA 4313 og kommunens plan for fysioterapitjenesten.»

Veileder for studenter i veiledet praksis og turnuskandidater
Fysioterapeuter i turnus og autoriserte fysioterapeuter som er i veiledet praksis under videreutdanning, skal ikke betale tilskudd til NPE. Dette regnes som offentlig helsetjeneste og finansieres av det offentlige.

Les om tilskuddsplikten på NPEs nettsider:

Tilskuddsplikten for fysioterapeuter

(Artikkelen sist endret 11. januar 2021.)