Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hvordan håndteres lengre sykefravær fra et driftstilskudd?

Fra tid til annen oppstår det problemstillinger knyttet til at driftstilskuddsinnehaver er sykemeldt over lengre tid.

Regler om fravær i ASA 4313
I henhold til ASA 4313 punkt 15 skal alt fravær meldes kommunen. Fravær ut over 7 uker (8 uker per år for fysioterapeuter over 60 år) krever kommunens samtykke. Samtykke skal ikke nektes dersom fraværet skyldes sykdom, svangerskap, fødsel eller adopsjon, og fraværet ikke har en varighet over ett år. I henhold til ASA 4313 punkt 16 skal vikariat ut over ett år utlyses i henhold til de vanlige regler etter avtalens punkt 6. Vikariat under ett år trenger ikke utlysning. I det sistnevnte tilfelle kan innehaveren selv peke ut og innta en kvalifisert fysioterapeut, forutsatt at kommunen samtykker til denne.

Sykefravær over 1 år
ASA 4313 omtaler kun fraværsgrunner som kommunen plikter å gi samtykke til. ASA 4313 sier at fravær pga. sykdom opp til ett år har kommunen plikt til å samtykke til. Det legges til grunn at fravær ut over ett år kan kommunen velge om de vil samtykke til eller ikke. Mange kommuner gir samtykke til sykefravær ut over ett år. Dette gjøres av hensyn til den syke fysioterapeuten.

Dersom sykeperioden blir lang, for eksempel pga. en alvorlig sykdom med usikkert forløp, eller pga. vurdering til uførhet mv., vil det foreligge en uavklart situasjon over tid for driftstilskuddet. Praksisinnehaveren og kommunen bør fortløpende ha en tett dialog for å avklare mulige fremtidsutsikter for innehaveren av driftstilskuddet, både av hensyn til praksisinnehaveren selv, vikaren, pasientene og kommunen.

Den syke fysioterapeuten har krav på et forvaltningsmessig vern. Det legges til grunn at det er en høy terskel for at sykdom kan anses som grunn for oppsigelse etter ASA 4313 punkt 20. Det er viktig at fysioterapeuten/kommunen sikrer at det inntas en vikar i den sykes sted, slik at pasientene ikke får et redusert fysioterapitilbud.

Når det gjelder vikarforhold, se menypunktet "Vikar i driftstilskudd".