Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fysioterapeuters plikt til å ha bedriftshelsetjeneste (BHT) i egen virksomhet

NFF får av og til spørsmål fra medlemmer som lurer på om de selv plikter å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste.

Utgangspunktet er at alle virksomheter som har arbeidstakere, plikter å vurdere om virksomheten må ha bedriftshelsetjeneste. Vurderingstemaet er om risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3.

Fysioterapitjenester reguleres av en egen forskrift som angir at alle helsetjenester med arbeidstakere skal ha bedriftshelsetjeneste, jf. forskrift om administrative ordninger kapittel 2.

Dette medfører at dersom du er arbeidsgiver og driver en virksomhet innen helse, så har du antakelig plikt til å ha BHT.

For å avdekke om du er arbeidsgiver og har plikt til å vurdere om du må ha BHT, kan du finne veiledning i arbeidsmiljøloven § 1-8, som sier:

«(2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.»

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som driver alene, plikter (i utgangspunktet) ikke å ha BHT, da de ikke vil anses som ”arbeidsgiver”. Typisk dersom man driver enkeltpersonforetak og ikke har ansatt noen for å utføre arbeidsoppgaver for seg.

Selvstendig næringsdrivende som har opprettet et aksjeselskap (AS), og som har ansatt seg selv i dette AS, kan ha plikt til å ha bedriftshelsetjeneste. Dette er på grunn av at AS da blir arbeidsgiver for deg selv, i samme selskap du er aksjeeier i. Dersom man driver et enkeltpersonforetak (ENK), og har organisert seg slik at ENK leier rom hos AS, er det ingen ansatte.

Ved tvilstilfelle kan man rette en henvendelse til Arbeidstilsynet hvor man beskriver forholdene, og hvorfor man har valgt å ha (evt. ikke ha) bedriftshelsetjeneste.