Om næringsdrivende

Om koronasituasjonen
Om medlemskap
Om kontingent
Om forsikringer
Om medlemsportalen ("Min side") og nettsidene
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om juridiske spørsmål
Om faggrupper
Om kurs
Om videreutdanning
Om spesialisering
Om kollegaveiledning
Om Fysioterapeuten
Om FYSIO
Hvilke regler gjelder for stønad ved fysioterapibehandling i utlandet?

Lenkene nedenfor inneholder informasjon til pasienter og helsepersonell om fysioterapibehandling i utlandet, og regelverket for stønad til slik behandling.

Må jeg betale TONO-avgift for musikk som avspilles på arbeidsstedet mitt?

NFF får en rekke henvendelser fra medlemmene etter at Tono har sendt krav om rettighetsavgift.

Bruker fysioterapeuten musikken for egen del, skal vedkommende ikke betale. Tono innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Disse pengene fordeles deretter til rettighetshaverne i de fremførte verkene. For fysioterapeuten er spørsmålet om han eller hun lytter til musikken selv, eller bruker den som bakgrunnsmusikk for de besøkende. I et brev av 2. mars 2000 til NFF skriver Tono: "Tono mener at så lenge fysioterapeuten bruker musikk kun for egen del, skal det ikke betales. Dersom musikken fremføres på venteværelset virker det for oss lite sannsynlig at musikken kun er for fysioterapeuten selv. Har fysioterapeuten "en radio i vinduskarmen" på behandlingsrommet, hvor musikken åpenbart kun er for fysioterapeuten selv, og ikke et ledd i behandlingen eller for pasienten på annen måte, legger ikke vi oss opp i dette."

Fakturasvindel, katalogbløff og annet lureri – hva kan jeg gjøre?

NFFs seksjon for arbeidsliv får henvendelser fra selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som føler seg lurt av såkalte «kataloghaier». Dette dreier seg ofte om at man blir oppringt av selgere av katalogoppføringer eller annonsetjenester, hvor det foreligger navnelikhet med kjente selskaper/kataloger. Man tror derfor man kjøper eller viderefører et abonnement for annonsering hos en kjent og seriøs aktør, hvilket i ettertid viser seg ikke å være tilfelle. Andre ganger kan det dreie seg om at man tror man skriver korrektur på allerede inngåtte avtaler, men avtale er ikke tidligere inngått, og korrekturen blir anført som en avtaleinngåelse.

NFF anbefaler at man aldri aksepterer et tilbud eller en avtale før man er sikker på hva det omfatter. I en hektisk hverdag er det ekstra viktig ikke å la seg presse til å akseptere et tilbud. Det er opprettet en nettside som er nyttig å gjøre seg kjent med, og som gir tips og råd i tilfeller hvor man følger seg utsatt for slike svindelforsøk. Les mer på www.varslingslisten.no. Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet.

Foretar NFF taksering av fysioterapiinstitutt, og hva bør jeg tenke på ved taksering?

NFF foretar ikke takseringer. Vi anbefaler våre medlemmer at taksering av institutt foretas av en person/kollega begge parter har tillit til. Norges Takseringsforbund (NTF) kan også brukes. For elektroterapiutstyr kan leverandørene kontaktes.

Skal jeg betale merverdiavgift når jeg tilbyr massasje?

Dersom det masseres som en del av fysioterapibehandling, er det helsehjelp og fritatt fra merverdiavgift (mva.). En slik behandling skal journalføres i tråd med kravene i helsepersonelloven.

Dersom det er ren massasje, altså velvære, skal det betales merverdiavgift. NFF har sett eksempler på klinikker som har tilknyttet seg folk som ikke er fysioterapeuter, men massørutdannet. Slik massasje vil være pålagt merverdiavgift.

Mer informasjon om rapportering og betaling av moms finner du her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/rapportering-og-betaling-av-mva/.

Dersom du ønsker mer informasjon, se Næringsdrivende > Regnskap og skatt, eller du kan kontakte NFFs samarbeidspartner Norway Corporate Services AS. Som medlem har du rett på 45 minutter gratis rådgivning per år, se Medlemsfordel: regnskap.

Kan jeg få bistand i spørsmål relatert til regnskap?

NFF har inngått en medlemsfordelsavtale med regnskapsselskapet Norway Corporate Services AS. Medlemmene vil uten kostnader – innenfor en ramme på 45 minutter – få en overordnet vurdering av spørsmålsstillingen/saken, og en anbefaling på videre saksgang dersom saken ikke kan avklares i løpet av samtalen.

Les mer om avtalen med Norway Corporate Services AS.

"Oppholdsprinsippet" i helse- og omsorgstjenesteloven – hva innebærer det?

Denne artikkelen handler om rettstilstanden når det gjelder oppholdsprinsippet i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven.

Etter lovens § 3 første ledd skal kommunen «sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.»

I forarbeidene til loven står det følgende om hvordan dette skal forstås: «Første ledd er en videreføring av kommunehelsetjenesteloven § 1-1 første ledd og sosialtjenesteloven § 10-1 første ledd. Begrepet «sørge for» pålegger kommunen ansvaret for at tjenestene etter denne loven gjøres tilgjengelig for dem som har rett til å motta tjenestene. Kommunen har ansvaret for å tilby disse tjenestene til de personer som oppholder seg i kommunen. Det innebærer at ansvaret også omfatter personer som kun oppholder seg kortvarig i en kommune, for eksempel i forbindelse med ferie. Avhengig av tjenestetype må det kreves en viss varighet av oppholdet for at kommunens plikt til å yte tjenester skal inntre. For eksempel vil kommunen ikke ha plikt til å yte tjenester til en person som har bosted og oppholder seg i en kommune, og som reiser over kommunegrensen kun i den hensikt å få helse- og omsorgstjenester fra nabokommunen.»

Med denne bestemmelsen har spørsmålet om hvor du har krav på fysioterapi, blitt tydeligere. Arbeider du eller går på skole i en annen kommune enn der du bor, har du krav på fysioterapi i denne kommunen. Dersom pasienten drar ene og alene over kommunegrensen for å få fysioterapi, kan kommunen nekte dette. Rimelighetshensyn tilsier imidlertid at dette ikke gjelder behandling hos spesialist, forutsatt at egen kommune ikke har denne kompetansen.

Økonomisk oppgjør på grunn av eventuelle skjevheter kommuner imellom på grunn av oppholdsprinsippet er ikke regulert av helse- og omsorgstjenesteloven. En kommune kan derfor ikke med loven i hånd kreve at en annen kommune betaler urimelige utgifter som oppholdsprinsippet kan medføre. Det er likevel ikke noe i veien for at kommunene ved avtale kan bli enige om økonomisk oppgjør.

Har en kommune rett til å kontakte HELFO for å få vite en fysioterapeuts uttak? For eksempel hvis kommunen vil sjekke om avtalevolumet faktisk utføres?

Det er ingen tvil om at avtaleforholdet med kommune og fysioterapeuten omfatter kun timer, og ikke antall pasienter eller omsetning, jf. ASA 4313 punkt 14 første ledd. Det klare utgangspunkt er derfor at kommunen ikke  har innsynsrett i de økonomiske forhold mellom fysioterapeuten og HELFO. HELFO har videre taushetsplikt om de opplysninger de sitter med etter NAV-loven § 7.

Taushetspliktbestemmelsen er en streng regel. Som en unntaksregel etter samme bestemmelse, fjerde ledd, kan departementet bestemme at opplysninger kan utleveres til offentlige myndigheter i andre tilfelle enn nevnt i tredje ledd når det er godtgjort at opplysningene er nødvendige for at disse myndighetene skal kunne løse pålagte offentlige oppgaver. Det skal normalt en del til her for at hovedregelen om taushetsplikt skal vike for kommunens mulighet til å skaffe opplysninger fra HELFO vedrørende en fysioterapeut.

NPE – selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og betaling av tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Helsepersonell har plikt til å melde fra om virksomheten sin til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og betale tilskudd til erstatningsordningen. Det følger av pasientskadeloven, og er nærmere regulert i forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter må merke seg følgende:

Uten kommunal driftsavtale
Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale er selv ansvarlig for å melde fra til NPE, og må betale tilskuddet til NPE selv. Tilskuddssatsen er regulert i forskriften nevnt ovenfor, se § 10.

Med kommunal driftsavtale
Selvstendig næringsdrivende med kommunal driftsavtale er en del av den offentlige helse- og omsorgstjenesten, og kommunen betaler tilskuddet til NPE for dem i samsvar med hjemmelens størrelse. Fysioterapeut med 100 % driftsavtale skal med andre ord ikke betale noe selv til NPE, uavhengig om man regelmessig jobber mer enn 36 timer per uke.

Selvstendig næringsdrivende med deltidshjemmel får dekket tilskuddet av kommunen tilsvarende omfanget av hjemmelen. Hvis hjemmelen er på 50 % og fysioterapeuten jobber 100 %, skal kommunen betale 50 % og fysioterapeuten 50 %. Fysioterapeuten må selv melde fra til NPE om den delen av virksomheten som overskrider driftshjemmelen.

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer likevel selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med deltidshjemmel, som jobber ut over hjemmelen, om å be kommunen betale NPE-tilskuddet for hele praksisomfanget. Dette vil bidra til å synliggjøre det faktiske omfanget av fysioterapeutens virksomhet i kommunen. Det framgår av nettsidene til KS at de er enige i denne tilnærmingen:

«KS slutter seg til NFFs tilråding, dersom fysioterapeutens virksomhet utover det avkortede driftstilskuddet dreier seg om ordinær fysioterapi i henhold til ASA 4303 og ASA 4313 og kommunens plan for fysioterapitjenesten.»

Veileder for studenter i veiledet praksis og turnuskandidater
Fysioterapeuter i turnus og autoriserte fysioterapeuter som er i veiledet praksis under videreutdanning, skal ikke betale tilskudd til NPE. Dette regnes som offentlig helsetjeneste og finansieres av det offentlige.

Les om tilskuddsplikten på NPEs nettsider:

Tilskuddsplikten for fysioterapeuter

(Artikkelen sist endret 11. januar 2021.)

Elektronisk pasientjournal, informasjonssikkerhet og personvern – hva bør jeg vite?

Det finnes per april 2022 fem leverandører av elektronisk pasientjournal (EPJ) som leverer til fysioterapeuter: Promed/PasientSky, Physica, Extensor, EG Hano og Arko. Det eksisterer ingen form for sertifisering (godkjenning) av programvaren, men det forventes at dette vil komme i fremtiden. Leverandører har som regel muligheter for lagring av journaler på egen pc eller lagring av journaler på en server et annet sted, en såkalt ASP-løsning. Ved en ASP-løsning vil leverandøren i større grad være ansvarlig for at personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt enn ved andre løsninger. En ASP-løsning kan være den enkleste løsning for fysioterapeuter som ikke er spesielt datakyndige.

Uavhengig av tilkoblingsmåte må du som fysioterapeut tilfredsstille en rekke krav til personvern og informasjonssikkerhet. For å forenkle arbeidet for å ivareta lovpålagte krav til personvern og informasjonssikkerhet er det laget en Veileder for små helsevirksomheter. Her vil du også finne en oppsummering av de viktigste sikkerhetskrav.

Kravene til personvern og informasjonssikkerhet er ellers samlet i en bransjenorm som heter Normen. NFF er gjennom styringsgruppe tilsluttet Normen. Ved inngåelse av avtalen med leverandøren er det viktig å passe på at programvare som leveres følger Normens krav. Per februar 2020 er Normen 6.0 gjeldende versjon, en versjon som er helt oppdatert når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet.

Viktige dokumenter og andre nettressurser knyttet til Normen finner du samlet på vår temaside: Personvern, informasjonssikkerhet og internkontroll.

Tilkobling til Norsk Helsenett (NHN)
Leverandørene tilbyr også tilkobling til NHN. Det er et uttalt politisk mål at det fremtidige helsevesenet skal være basert på elektroniske meldinger, og det er viktig at fysioterapeuter følger med i denne utviklingen. Se krav til elektronisk meldingsutveksling når det gjelder hvordan dette fungerer, og hvilke krav som stilles før sensitiv pasientinformasjon kan sendes elektronisk.

Fysioterapeuter med driftstilskudd må være tilkoblet NHN for innrapportering av oppgjørskrav / egenandelsopplysninger til Helfo.  Disse fysioterapeuter kan utløse egne takster; H2a og H2b ved elektronisk samhandling.  For mer informasjon se forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (takstene i forskriften endres fra 1. januar 2021) og Helfo sine sider.

Hva trenger jeg å vite om pasientreiser?

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Det er de fire regionale helseforetakene som har ansvaret for og finansierer pasientreiser.

Arbeid med bestilling av pasientreiser dekkes ikke av stønadsforskriften.

Retten til dekning av kostnader til pasientreiser er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6. Reglene er videre konkretisert i pasientreiseforskriften

I utgangspunktet er det pasienten som skal bestille pasientreise. Det er da pasienten som skal ha alt ansvar for å følge opp denne transporten. Pasienten søker dekning av reisen gjennom Helsenorge.no i ettertid.

Helsepersonellet, i denne sammenhengen fysioterapeuten, skal bare rekvirere pasientreise dersom pasienten må ha tilrettelagt transport av helsemessige grunner. På pasientreiser.no finner du regelverk og veiledning om dette for helsepersonell. Se særlig rekvirentveilederen for vurderingen av om det kan rekvireres transport for den konkrete pasienten.

Slik NFF leser reglene, er det ikke meningen av rekvirenten skal ha en stor rolle i arbeidet med pasientreiser. Det er bare i de tilfellene pasienten har behov for tilrettelagt transport av helsemessige grunner at fysioterapeuten skal ha en rolle. I slike tilfeller er det den medisinske dokumentasjonen, og rekvisisjonen av transport, som er oppgavene fysioterapeuten har ansvaret for å utføre.

Fra dialog med Pasientreiser er det klart at de er opptatt av at pasienten i størst mulig grad skal bestille transport selv, og kreve refusjon i ettertid. Det er derfor ikke tatt høyde for at Pasientreiser skal dekke ekstrakostnader helsepersonell har i forbindelse med administrasjon av transporten.

NFF har hatt en lang rekke møter med Pasientreiser om en rekke utfordrende forhold knyttet til pasientreiser, uten at NFF har klart å løse mange av de utfordringene våre medlemmer opplever i denne forbindelsen. Dette er noe NFF jobber videre med.

Hva innebærer det at fysioterapitjenesten er pliktig til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste?

(Revidert 15. desember 2010) Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste trådte i kraft 1. januar 2010. Ordningen innebærer at alle virksomheter som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste, må benytte en godkjent ordning. For å bli godkjent må bedriftshelsetjenestene minst ha den tverrfaglige kompetansen og det volumet som er nødvendig for å bistå virksomhetene i arbeidet med god forebygging og inkludering.

Vilkårene for godkjenning av bedriftshelsetjenestene er blant annet en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og systematisk HMS-arbeid. Det faglige personalet må bestå av minst tre årsverk, der de enkelte fagområdene (arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt-organisatorisk) må være dekket med minimum 30 prosent av et årsverk.

Les mer om bedriftshelsetjeneste.

Fysioterapeuters plikt til å ha bedriftshelsetjeneste (BHT) i egen virksomhet

NFF får av og til spørsmål fra medlemmer som lurer på om de selv plikter å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste.

Utgangspunktet er at alle virksomheter som har arbeidstakere, plikter å vurdere om virksomheten må ha bedriftshelsetjeneste. Vurderingstemaet er om risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3.

Fysioterapitjenester reguleres av en egen forskrift som angir at alle helsetjenester med arbeidstakere skal ha bedriftshelsetjeneste, jf. forskrift om administrative ordninger kapittel 2.

Dette medfører at dersom du er arbeidsgiver og driver en virksomhet innen helse, så har du antakelig plikt til å ha BHT.

For å avdekke om du er arbeidsgiver og har plikt til å vurdere om du må ha BHT, kan du finne veiledning i arbeidsmiljøloven § 1-8, som sier:

«(2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.»

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som driver alene, plikter (i utgangspunktet) ikke å ha BHT, da de ikke vil anses som ”arbeidsgiver”. Typisk dersom man driver enkeltpersonforetak og ikke har ansatt noen for å utføre arbeidsoppgaver for seg.

Selvstendig næringsdrivende som har opprettet et aksjeselskap (AS), og som har ansatt seg selv i dette AS, kan ha plikt til å ha bedriftshelsetjeneste. Dette er på grunn av at AS da blir arbeidsgiver for deg selv, i samme selskap du er aksjeeier i. Dersom man driver et enkeltpersonforetak (ENK), og har organisert seg slik at ENK leier rom hos AS, er det ingen ansatte.

Ved tvilstilfelle kan man rette en henvendelse til Arbeidstilsynet hvor man beskriver forholdene, og hvorfor man har valgt å ha (evt. ikke ha) bedriftshelsetjeneste.

Rett til foreldrepenger for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Selvstendige næringsdrivende har rett til svangerskapspenger og foreldrepenger med 100 prosent dekning inntil 6 G, etter en særregel i § 14-7 annet ledd som trådte i kraft 1. juli 2008.

Selvstendig næringsdrivende kan derfor oppnå samme dekningsgrad som arbeidstakere uten å måtte tegne forsikring i henhold til folketrygdloven § 8-36. Det er mulig å velge mellom full sats og redusert sats for foreldrepenger. På samme måte som arbeidstakere kan selvstendige velge foreldrepenger med 100 prosent av inntektsgrunnlaget inntil 6 G i 44/41 uker eller foreldrepenger med 80 prosent av inntektsgrunnlaget i 54/51 uker.

Departementets begrunnelse for reglene er følgende: Et grunnleggende mål for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon er å legge til rette for at foreldre kan kombinere småbarnsomsorg og yrkesaktivitet. Små barns omsorgsbehov er de samme, uavhengig av om foreldrene er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Likeledes har foreldrene behov for ordninger som muliggjør et likestilt omsorgsansvar. Familie- og likestillingshensyn taler for at rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og omsorg for små barn bør være like gode og forutsigbare for selvstendig næringsdrivende som for arbeidstakere.

Flere kvinnelige etablerere vil bidra til å øke det totale arbeidstilbudet i alle deler av landet og skape et mangfoldig næringsliv med bedre forutsetninger for verdiskaping, omstilling og nyskaping. Unge kvinner som velger å etablere seg som selvstendig næringsdrivende, bør derfor ikke komme dårligere ut økonomisk når de får barn, sammenlignet med arbeidstakere. Selvstendig næringsdrivende fedre bør også gis tilsvarende muligheter som mannlige arbeidstakere til å kombinere arbeid og familieliv. Disse fedrene bør sikres et sterkere økonomisk grunnlag for å ta omsorgen for sine barn, både under fedrekvoten og ved uttak av en større del av foreldrepengeperioden.

Hva gjør jeg når pasienten verken snakker norsk eller engelsk?

Her viser vi til pasient- og brukerrettighetsloven kap. 3 og Helsedirektoratets Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Helsepersonell må sikre god kommunikasjon med pasienter og brukere, og skal i den sammenheng vurdere behovet for og bestille kvalifisert tolk for personer med begrensede norskkunnskaper, døve, hørselshemmede og døvblinde. For fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er det kommunen som dekker utgifter til tolk.

Spesielt for Oslo: Dersom du har driftstilskudd fra Oslo kommune, kan du bestille tolketjenester fra kommunen. Slike tjenester må bestilles av fysioterapeuten selv, men faktureres Oslo kommune v/bydelen fysioterapeuten har sin praksis i. Ved første bestilling registrerer kommunen kundeopplysninger, og da må bydelstilhørighet oppgis. Bestilling av tolk kan gjøres på telefon 22 99 58 80 hver dag mellom kl. 0830-1500, eller ved å sende e-post til tolkebestillingen@vel.oslo.kommune.no.

Hvem kan svare på spørsmål om diagnosekoder?

Spørsmål om diagnosekoder kan rettes til kodehjelp@helsedir.no.

Hva bør jeg vite om egenandeler og pasientbetaling når jeg har et driftstilskudd?

Egenandeler og pasientbetaling
Det er presisert i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. kapittel III at fysioterapeuten med driftstilskudd ikke kan kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av stønadsforskriften.

Det framgår også av forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, § 7 annet ledd, at «Fysioterapeuten kan ikke ta høyere egenandel eller pasientbetaling enn det som fremgår av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.»

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. kapittel 3:

Det framgår av takstene i kapittel II hva pasienten kan avkreves i egenandel. Regler om fritak for egenandel er gitt i § 5.

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for nødvendig forbruksmateriell som fysioterapeuten benytter i den enkelte undersøkelsen eller behandlingen av pasienten. Som forbruksmateriell regnes for eksempel tape og bandasjer.

Pasienten kan også avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for kompresjonsstrømper, ortoser, innleggssåler og enkelt utstyr for egentrening dersom fysioterapeuten vurderer det som nødvendig for behandlingen. Den faglige vurderingen som er gjort skal framgå av journal. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil kjøpe slikt utstyr hos fysioterapeuten eller annet sted.

Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser for pasientbetaling, og både egenandel og pasientbetaling skal være spesifisert på pasientens kvittering.

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr etter takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.

Fysioterapeuten kan ikke kreve gebyr for bruk av elektronisk timebestillingssystem, bekreftelse eller påminnelse på sms, betaling med kort via betalingsautomat og lignende. Dette gjelder selv om det ikke er behandler som mottar inntektene ved dette.

Betaling for forbruksmateriell, uteblivelse fra time og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3.

Kan jeg utføre nålebehandling i driftstilskuddstiden?

Ja, nålebehandling basert på en fysioterapeutisk undersøkelse kan utføres i driftstilskuddstiden.

Jeg ønsker juridisk bistand fra NFF. Hva gjør jeg?

Du bør først lese denne artikkelen. Der har vi publisert NFFs retningslinjer for juridisk bistand og omtalt forhold knyttet til slik bistand som NFFs yrkesaktive medlemmer bør kjenne til.

Hvordan får jeg bekreftelse på takst A9?

Helsedirektoratet behandler søknader om rett til å heve takst A9. Du må følge informasjonen du finner her:

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/fysioterapeut. Velg tilleggskompetanse og takst A9.

Du må sende inn all etterspurt dokumentasjon samtidig. Når dette er gjort, vil søknaden bli behandlet og du blir registrert i Helsepersonellregisteret med tilleggskompetanse A9.

NFFs kontaktperson:

  • Seniorrådgiver Bente Øfjord
Hvordan håndteres lengre sykefravær fra et driftstilskudd?

Fra tid til annen oppstår det problemstillinger knyttet til at driftstilskuddsinnehaver er sykemeldt over lengre tid.

Regler om fravær i ASA 4313
I henhold til ASA 4313 punkt 15 skal alt fravær meldes kommunen. Fravær ut over 7 uker (8 uker per år for fysioterapeuter over 60 år) krever kommunens samtykke. Samtykke skal ikke nektes dersom fraværet skyldes sykdom, svangerskap, fødsel eller adopsjon, og fraværet ikke har en varighet over ett år. I henhold til ASA 4313 punkt 16 skal vikariat ut over ett år utlyses i henhold til de vanlige regler etter avtalens punkt 6. Vikariat under ett år trenger ikke utlysning. I det sistnevnte tilfelle kan innehaveren selv peke ut og innta en kvalifisert fysioterapeut, forutsatt at kommunen samtykker til denne.

Sykefravær over 1 år
ASA 4313 omtaler kun fraværsgrunner som kommunen plikter å gi samtykke til. ASA 4313 sier at fravær pga. sykdom opp til ett år har kommunen plikt til å samtykke til. Det legges til grunn at fravær ut over ett år kan kommunen velge om de vil samtykke til eller ikke. Mange kommuner gir samtykke til sykefravær ut over ett år. Dette gjøres av hensyn til den syke fysioterapeuten.

Dersom sykeperioden blir lang, for eksempel pga. en alvorlig sykdom med usikkert forløp, eller pga. vurdering til uførhet mv., vil det foreligge en uavklart situasjon over tid for driftstilskuddet. Praksisinnehaveren og kommunen bør fortløpende ha en tett dialog for å avklare mulige fremtidsutsikter for innehaveren av driftstilskuddet, både av hensyn til praksisinnehaveren selv, vikaren, pasientene og kommunen.

Den syke fysioterapeuten har krav på et forvaltningsmessig vern. Det legges til grunn at det er en høy terskel for at sykdom kan anses som grunn for oppsigelse etter ASA 4313 punkt 20. Det er viktig at fysioterapeuten/kommunen sikrer at det inntas en vikar i den sykes sted, slik at pasientene ikke får et redusert fysioterapitilbud.

Når det gjelder vikarforhold, se menypunktet "Vikar i driftstilskudd".

Er vederlag for opparbeidet praksis avskrivbart?

Les NFFs vurdering av dette spørsmålet. Medlemmer kan også logge seg inn for å lese NFFs veiledning omkring overdragelse av virksomhet med driftstilskudd, som er publisert under menypunktet "Overdragelse og goodwill" på våre sider for næringsdrivende.

Hvordan får jeg bekreftelse på takst A8?

Helsedirektoratet behandler søknader om rett til å heve takst A8 for dere som har tatt en mastergrad i manuellterapi i utlandet. Du må følge informasjonen du finner her:

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/fysioterapeut. Velg tilleggskompetanse og takst A8.

Dersom du kvalifiserer til veiledet praksis og/eller praktisk prøve, må du i tillegg gjennomføre tre kurs, hhv Innføring i trygdefag ved Universitetet i Oslo, Radiologi ved Universitetet i Bergen og Differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser ved Universitetet i Bergen. Når du har dokumentasjon på gjennomført veiledet praksis/bestått praktisk prøve og kursbevis for alle tre nevnte kurs, skal disse dokumentene registreres i Helsepersonellregisteret. Du blir registrert i Helsepersonellregisteret med sykemeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett.  Alt du trenger av informasjon finner du under lenken nevnt over.

En leietaker på instituttet ønsker å ta med seg driftstilskuddet og flytte til et annet sted. Dette får store konsekvenser for vårt institutt. Hvilke regler gjelder, og hva kan vi gjøre?

Flytting av driftstilskudd etter ASA 4313:
Et driftstilskudd er en avtale om å levere fysioterapitjenester for kommunen. Som hovedregel er avtalen personlig. Frem til 1.1.2008 var det fortsatt mulig å tildele et driftstilskudd til et selskap, disse tilskudd er ikke personlige og avtalefysioterapeuten har ikke mulighet til å flytte driftstilskuddet. Per i dag gjelder dette svært få avtaler.

Ifølge ASA 4313 pkt. 11 har fysioterapeuten anledning til å søke flytting uten noen spesiell begrunnelse. Det følger av punkt 11 fjerde ledd at kommunen normalt skal godta søknad om flytting, med mindre det fører til negative konsekvenser for kommunes helsetilbud. Fysioterapeuten har også plikt til å drøfte flytting med gjenværende fysioterapeuter på instituttet. jf. ASA 4313 pkt. 11 femte ledd. De gjenværende på instituttet har ikke anledning til å kreve at fysioterapeuten blir på instituttet. Det gjelder selv om tilskuddet opprinnelig var tilknyttet instituttet ved utlysning og tildeling.

NFF ser at kommunen i noen tilfeller vektlegger hensynet til instituttet som grunnlag for avslag på slike søknader, men dette er et utenforliggende hensyn som kommunen ikke kan tillegge vekt.

Dersom vedkommende som søker flytting er i opptrappingsperiode, kan flytting ikke skje før nedtrappingsperioden er fullført, jf. ASA 4313 pkt. 9, bokstav h.

Flytting av driftstilskudd i Oslo kommune:
Oslo kommune er ikke tilsluttet ASA 4313, Oslo Kommune inngår selvstendige avtaler med sine avtalefysioterapeuter. NFF har ingen overordnet avtale med Oslo kommune. Plikter og rettigheter fremkommer av den individuelle avtalen som er inngått mellom Oslo kommune og fysioterapeuten.

Oslo kommune inngår personlige avtaler om driftstilskudd i henhold til mal for avtale om driftstilskudd mv. Her står det i punkt 4 at flytting kun kan skje ved skriftlig samtykke fra bydelen. I tillegg står det i avtalen at «ved flytting kan bydelen stille vilkår om at praksisen etableres i tilknytning til annet helsetilbud til befolkningen». NFF har vært i kontakt med flere medlemmer som ønsker flytting av driftstilskudd i Oslo kommune, og erfarer at Oslo kommune ofte godtar søknadene om flytting.

Attraktive vilkår:
Det hører inn under næringslivets alminnelige risiko å miste verdifulle leietakere, og det er derfor viktig å inngå avtaler som regulerer en situasjon om flytting på en etisk og god måte. Hvis det er viktig for instituttet å beholde en leietaker med driftstilskudd, bør instituttet gi et tilbud som leietakeren "ikke kan takke nei til". Attraktive vilkår vil i det lange løp være den sikreste strategien for å beholde gruppepraksisen samlet.

Kan kommunen knytte et driftstilskudd til et bestemt praksissted?

Ja, kommunen har anledning til å angi lokalisering hvor de ønsker når det gjelder et nytt driftstilskudd.

 

KS

Ved overgang av tilskudd mellom fysioterapeuter skal det i utgangspunktet knyttes til det instituttet der avtroppende holdt til, men også da har kommunen anledning til å angi ny lokalisering, jf. ASA 4313 punkt 11.

 

Oslo kommune

Oslo kommune har ingen overordnet avtale for fysioterapeutene så lokalisering av driftstilskudd er ikke regulert.

Hvordan skal goodwill beregnes ved driftsavtaler på deltid?

ASA 4313 pkt. 7.1 innebærer en maksgrense for hvor stort vederlag fratroppende kan kreve av påtroppende hjemmelshaver for "opparbeidet praksis" knyttet til driftstilskuddet. Dette er angitt til 20 % av gjennomsnittlige inntekter fra trygderefusjon, driftstilskudd og egenandeler de siste tre år før vedtak om tildeling.

Bestemmelsen sier ingenting om hva som gjelder ved deltidsavtaler hvor hjemmelshaver har jobbet utover driftsavtalens størrelse. Denne bestemmelsen kan her forstås på flere måter. Gode argumenter kan fremføres både for å legge til grunn at beregningsgrunnlaget tilsvarer full omsetning (faktiske inntekter) og forholdsmessig avkortet omsetning (tilsvarende driftsavtalens størrelse), alternativt at bare driftstilskuddet avkortes, mens refusjonsinntekter og egenandeler legges til grunn fullt ut.

Tvisteløsningsnemnden synes i flere saker å ha lagt seg på den linje at vederlaget bør beregnes ut ifra den omsetning som tilsvarer driftsavtalens størrelse, altså slik at det avkortes. Det gjelder da en avkortning både i forhold til driftstilskudd, refusjoner og egenandeler. Et hensyn som taler for denne løsningen, er at en påtroppende kandidat ikke skal måtte behøve å betale goodwill for en mer omfangsrik virksomhet enn det man selv har plikt til å utøve.

Fra Norsk Fysioterapeutforbunds side har denne løsning også fått støtte fra Forbundsstyret, ved at den ble foreslått som en presisering ved forhandlingene forut for avtalen 2016-2017. Forslaget ble ikke tatt inn i avtalen, så avtaleteksten står fremdeles åpent på dette punkt.

Norsk Fysioterapeutforbund kan ikke legge føringer for hva som er rett forståelse her, utover det som følger av avtaleteksten. Men vi har fra NFFs side som regel anbefalt at partene legger ovennevnte forståelse av avtalen til grunn. Det er likevel ikke sikkert at denne tolkningen alltid vil bli lagt til grunn av tvisteløsningsnemnden. I konkrete forhandlinger kan det være forsvarlig å argumentere for at det er full omsetning som gjelder, alternativt en kombinasjon. Kanskje særlig dersom det er klart at påtroppende akter å jobbe "full stilling", vil det kunne være rimelig å forvente at det fulle inntektsgrunnlaget danner grunnlag for goodwill-beregningen. I praksis blir dette spørsmålet fortsatt opp til partene å avtale, og til tvisteløsningsnemnden å avklare.

Se også vår veiledning om overdragelse av virksomhet med driftstilskudd, som du finner her:

Kan en fysioterapeut med driftstilskudd i én kommune også bruke denne driftstilskuddsavtalen som grunnlag for samtidig å drive næring i andre kommuner?

Folketrygdloven (ftrl) § 5-8 krever at fysioterapeuten har driftstilskudd med kommunen for at pasienter skal få refusjon for behandling hos fysioterapeuten. Merknad til § 1 i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter lyder:

"(...) Den enkelte yrkesutøvers refusjonsrett er ikke avgrenset geografisk eller i omfang."

Dette innebærer at fysioterapeut med driftstilskudd i kommune X også kan arbeide og heve trygderefusjon i kommune Y. Forutsetningen for å jobbe i en annen kommune er at man oppfyller sine forpliktelser ovenfor den kommune man har driftstilskuddsavtale med.

Man kan i henhold til ftrl § 5-8 ikke utføre behandling i utlandet. Slik behandling er regulert i ftrl § 5-24 og forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.

Jeg ønsker å starte opp som selvstendig næringsdrivende. Hva trenger jeg å vite?

Vi har samlet viktig oppstartsinformasjon i vår veiledning for nye selvstendig næringsdrivende.

Kan man ha autorisasjon etter fylte 75 år?

Autorisasjon varer i utgangspunktet til man er 80 år. Etter det er det mulig å søke om lisens for ett år om gangen. Man må søke Helsedirektoratet om autorisasjon og lisens. Se mer informasjon på deres nettsider: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning