Om medlemskap

Om koronasituasjonen
Om medlemskap
Om kontingent
Om forsikringer
Om medlemsportalen ("Min side") og nettsidene
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om juridiske spørsmål
Om faggrupper
Om kurs
Om videreutdanning
Om spesialisering
Om kollegaveiledning
Om Fysioterapeuten
Om FYSIO
Hvorfor være fagorganisert?

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er medlem av Unio, Norges nest største hovedsammenslutning på arbeidstakersiden. NFF arbeider gjennom og sammen med Unio for at både ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal få gode inntekts- og arbeidsvilkår og en god faglig utvikling.

Kan jeg som ikke-medlem få hjelp av NFF?

NFF er en medlemsfinansiert organisasjon. Utenom informasjonen vi tilbyr alle på våre nettsider www.fysio.no, yter vi normalt ikke service overfor ikke-medlemmer.

Kan jeg være medlem i en annen arbeidstakerorganisasjon i tillegg til NFF?

Se NFFs lover punkt 8.2, Faglig medlemskap/dobbeltmedlemskap.

Hva er gjestemedlemskap?

Det er inngått avtale om å opprette et gjensidig gjestemedlemskap for medlemmer av fysioterapeutforbundene i Danmark, Sverige og Norge. Avtalen innebærer at et medlem av NFF som ønsker å arbeide i Sverige eller Danmark, og som betaler full kontingent til NFF, kan bli gjestemedlem i det svenske eller danske forbundet dersom vedkommende har midlertidig arbeid der. Et gjestemedlemskap varer i inntil ett år. Gjestemedlemskapet gir rett til å motta fagbladet til forbundet i vertslandet. I tillegg kan et gjestemedlem også ta kontakt med og få informasjon og veiledning fra forbundet i vertslandet, med unntak av juridisk hjelp og andre tjenester som har økonomiske konsekvenser. Det følger for øvrig ingen andre rettigheter eller plikter med gjestemedlemskapet.

Avtalen er enkel å benytte seg av. Om du arbeider midlertidig i Sverige eller Danmark, og trenger informasjon og veiledning knyttet til din yrkesutøvelse i vertslandet, kontakter du forbundet der. Forbundet i vertslandet får deretter bekreftet fra NFF at du er medlem i det norske forbundet, og dermed nyter godt av avtalen om gjestemedlemskap.

Kontaktpersoner for avtalen:

Jeg får ikke logget inn på “Min side”. Hva gjør jeg?

Se svaret vi gir på dette og ulike andre "Min side"-spørsmål her: Om "Min side" og nettsidene.

Kan NFF reklamere for mitt fysioterapiprodukt?

NFF er et fagforbund, vi er finansiert av medlemskontingenten, og er nøytrale med hensyn til å fremheve både medlemmer og fysioterapiprodukter. Men NFF er positiv til nye produkter, og stolte av dem av våre medlemmer som er med på slike prosesser. Med tanke på å fremheve yrkesgruppen fysioterapeuter er vi ikke nøytrale, og påstår gjerne at fysioterapeuter er viktige for samfunnet.

For annonsering av ditt produkt, ta kontakt med tidsskriftet Fysioterapeuten, www.fysioterapeuten.no/Annonsere

Kan jeg «fryse» medlemskapet mitt i en periode?

Et medlemskap i NFF gjelder fullt ut – med alle plikter og rettigheter som følger med. NFF har ikke noen form av «B-medlemskap» med betalingspauser eller andre tidsavgrensede endringer av medlemsvilkår. Imidlertid kan redusert inntekt og noen andre forhold gjøre at du omfattes av NFFs regler for nedsatt kontingent. Det kan du sjekke her: Om kontingent.

Hvorfor være medlem i Norsk Fysioterapeutforbund?

Som medlem får du blant annet

 • tidsskriftet Fysioterapeuten
 • juridisk bistand i arbeidstvister
 • gunstige forsikringsordninger
 • månedlig nyhetsbrev
 • kurs til medlemspris

Samtidig finansierer du forbundets påvirkningsarbeid overfor myndighetene og bidrar til at norske fysioterapeuter har et felles talerør utad. Medlemskap i fagforeninger er fradragsberettiget på selvangivelsen, dermed betaler du i virkeligheten mindre i medlemskontingent til NFF enn det som står på fakturaen.

Medlemsside med innmeldingsskjema

Kan jeg få e-postadressene til NFFs medlemmer?

NFF gir ikke ut e-postadresser annet enn i helt spesielle tilfeller. Dette henger sammen med det ansvaret vi har for å forvalte medlemsdata etter norsk lov og forhindre at medlemmene får unødvendig reklame m.v. Medlemskap i NFF er å anse som sensitive personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. NFF kan derfor ikke utlevere noe informasjon som det her etterspørres, uten at de berørte samtykker.

Dette er regulert i personopplysningsloven – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38.

Utmelding - Hvordan sier jeg opp medlemskapet?

Utmeldingen skal skje skriftlig og sendes til medlemskap@fysio.no. Utmeldingen har virkning fra tidspunktet for registrering i medlemsregisteret, likevel slik at du plikter å betale kontingent fra utmeldingstidspunktet og ut inneværende kvartal, altså frem til enten 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Hvordan melder jeg adresseendring?

Adresseendring kan du registrere selv på “Min side” eller sende skriftlig til oss på informasjon@fysio.no. Meld også fra om nytt arbeidssted, telefonnummer og e-postadresse. Husk også å melde adresseendring til Posten via tlf. 810 00 710, nærmeste postkontor eller www.posten.no.

Hva er faglig medlemskap?

Dersom det foreligger særlige forhold, kan Forbundsstyret etter individuell søknad innvilge faglig medlemskap, se NFFs lover punkt 8.2, Faglig medlemskap/dobbeltmedlemskap.

Representantskapsmøtet i NFF vedtok i 2011 følgende retningslinjer for innvilgelse av faglig medlemskap:

Faglig medlemskap kan tildeles etter en individuell vurdering. Medlemskap i annen organisasjon er en forutsetning for faglig medlemskap. Det skal ligge særlige forhold til grunn for tildeling og det skal mye til for at faglig medlemskap innvilges. Faglig medlemskap kan tildeles dersom:

 • medlemmets inntekts- og arbeidsforhold ikke kan ivaretas av NFF og NFFs ordninger. Det er ikke tilstrekkelig
  • at NFF ikke har tariffavtale med arbeidsgiver.
  • at det er en liten arbeidsplass med én eller få fysioterapeuter.
  • at søkeren innehar annen stilling enn fysioterapeutstilling.
  • at søkeren er medlem i bedriftsintern personalklubb.
 • søkeren har en annen yrkesutdanning, og har yrkesutøvelse i dette.
 • det unntaksvis er andre vurderinger som legges til grunn, og som gjør at NFF ikke finner å kunne ivareta søkerens inntekts- og arbeidsforhold i tilstrekkelig grad.
Hvordan får jeg bekreftet medlemskap i NFF?

Medlemmer kan selv fremlegge bekreftelse på medlemskap i NFF direkte til den som ber om det gjennom NFF-appen.

 • Last ned appen «NFF Medlemskort» i App Store eller Google Play.
 • Påloggingen er den samme som på Min side på www.fysio.no (velg «glemt passord» om nødvendig).

eller:

Hente ned bekreftelse på medlemskap i NFF fra nettsiden www.fysio.no, nærmere bestemt fra «Min side». Fra "Mine fakturakopier" kan du dokumentere medlemskapet ditt overfor andre ved å laste ned og fremvise en kopi av din sist betalte medlemskontingent. Du kan også fremlegge kvittering for betalt kontingent fra banken din. I tillegg kan du ta utskrift av medlemsprofilen din på «Min side».

Etter personopplysningsloven kan NFF ikke bekrefte medlemskap på vegne av medlemmene, fordi medlemskap i en fagorganisasjon er personsensitiv informasjon. En bekreftelse på medlemskap krever individuelt samtykke. Når tredjeparter (selskaper, arbeidsgivere o.a.) henvender seg til NFFs sekretariat om en navngitt person, vil vi derfor be dem ta kontakt med vedkommende direkte for å få dokumentert NFF-medlemskap.

Hva er “Min side”?

Se svarene vi gir på dette og ulike andre "Min side"-spørsmål her: Om "Min side" og nettsidene.

Generelt: Når du er registrert som medlem, kan du logge deg inn på åpningssiden og få tilgang til din medlemsinformasjon. Her kan du oppdatere ditt medlemskap og ansettelsesforhold. Du får også tilgang til alt materiale på NFFs nettsider som er forbeholdt medlemmer, og som derfor krever innlogging.

Ta gjerne kontakt med oss om det er spørsmål du ikke finner svar på. Vi hjelper deg på tlf. 22 93 30 50 og informasjon@fysio.no.

Hvilke medlemsfordeler har jeg?
Hva er dobbeltmedlemskap?

Norsk Fysioterapeutforbund og Forskerforbundet har inngått en avtale om dobbeltmedlemskap. Dette innebærer at Forskerforbundet ivaretar dobbeltmedlemmenes interesser i alle saker av fagforeningsmessig karakter, så som lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring og forhold til hovedorganisasjonen. Forskerforbundet skal også ivareta dobbeltmedlemmenes interesser i generelle forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål.

Norsk Fysioterapeutforbund ivaretar dobbeltmedlemmenes fysioterapifaglige interesser. 

Kontingenten for dobbeltmedlemskap betales til Norsk Fysioterapeutforbund.

Medlemmer må selv gi beskjed til Forskerforbundet om at de også er medlem i Norsk Fysioterapeutforbund.