Om kontingent

Om koronasituasjonen
Om medlemskap
Om kontingent
Om forsikringer
Om medlemsportalen ("Min side") og nettsidene
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om juridiske spørsmål
Om faggrupper
Om kurs
Om videreutdanning
Om spesialisering
Om kollegaveiledning
Om Fysioterapeuten
Om FYSIO
Mottar jeg Fysioterapeuten selv om jeg er blitt pensjonist?

For pensjonister er tidsskriftet Fysioterapeuten et valgfritt tilbud som ikke inngår i medlemskapet. Abonnementet må bestilles særskilt. Pensjonister får tidsskriftet til redusert pris (kr 792 i 2019).

Hvor mye av medlemskontingenten kan jeg trekke fra på skatten?

Medlemskontingenten til NFF omfattes av bestemmelsene i skatteloven om fradragsberettigede utgifter. For inntektsåret 2021 kan inntil 3 850 kroner av betalt kontingent føres opp som fradrag i inntekt. Merk at beløpstaket er vedtatt hevet til 5 800 kroner for inntektsåret 2022 (føres i skattemeldingen i 2023). Regjeringen har dessuten foreslått en ytterligere heving i 2023.

Jeg får ikke opprettet avtalegiro, hva gjør jeg?

Sjekk på “Min side” eller ta kontakt med NFF for å få oppgitt korrekt KID-kode. Ta deretter kontakt med din bank og kontroller at KID-koden er identisk med den du har fått oppgitt fra oss.

Jeg vil gjerne benytte avtalegiro for innbetaling av medlemskontingenten. Hvordan går jeg fram?

For å opprette avtalegiro kontakter du din bank. Trekk av medlemskontingent skjer månedlig på fast dato, den 20. hver måned. Oppgi NFFs kontonummer 1602.40.51467 og KID-kode. KID-koden finner du ved å logge deg inn på “Min side” på www.fysio.no eller ved å henvende deg til NFF på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no. Husk at det kan ta 2–3 uker før avtalegiroen iverksettes.

Hvordan søker jeg om redusert kontingent?

Alle søknader om redusert kontingent må sendes skriftlig til NFFs sekretariat, gjerne per e-post: medlemskap@fysio.no. Redusert kontingent gjelder fra førstkommende måned etter at søknaden er mottatt og innvilget. For personer med redusert næringsinntekt gjelder reduksjonen av kontingent for den dokumenterte perioden.

Jeg jobber som næringsdrivende fysioterapeut, men har lav inntekt. Hvor mye skal jeg betale i medlemskontingent?

Du kan søke om halv kontingent om din inntekt ikke overstiger 3G, dvs. tre ganger folketrygdens grunnbeløp, som reguleres årlig. Per 1. mai 2022 er grunnbeløpet kr 111 477, og inntektsgrensen for halv kontingent er dermed 334 431 kroner.

Jeg studerer til master i fysioterapi ved OsloMet frem til 2022. Hva skal jeg betale i kontingent?

Studerer du til master, betaler du en kontingent på 1100 kroner per år i to år fra opptak. Dette gjelder både heltids og deltids masterstudenter. Se generelt spørsmål om kontingent for masterstudenter.

Kan jeg fritas for kontingentbetaling ved å "fryse" medlemskapet mitt i en periode?

Nei. Et medlemskap i NFF gjelder fullt ut – med alle plikter og rettigheter som følger med. NFF har ikke noen form av «B-medlemskap» med betalingspauser eller andre tidsavgrensede endringer av medlemsvilkår. Imidlertid kan redusert inntekt og noen andre forhold gjøre at du omfattes av NFFs regler for nedsatt kontingent. Se spørsmålene om dette ovenfor.

Kan jeg si opp abonnementet på Fysioterapeuten og dermed betale 1100 kroner mindre i kontingent?

Nei, tidsskriftet er en del av medlemskapet, og kan ikke uten videre velges bort. Gjelder det samboere/ektefeller der begge er fullt betalende medlemmer, kan den ene gi avkall på bladet og få en redusert kontingentsats som gifte/samboende.

Jeg er langtidssykemeldt/går på arbeidsavklaringspenger. Kan jeg søke nedsatt kontingent?

Ja, dersom du er uten nærings-/lønnsinntekt for en begrenset periode, kan du søke om kvart kontingent. Søknad om redusert kontingent med dokumentasjon må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Min samboer og jeg er begge medlemmer i NFF. Kan vi søke om nedsatt kontingent?

Når gifte/samboende begge er medlemmer av NFF, får én av dem etter søknad en reduksjon i kontingenten som tilsvarer gjeldende medlemspris på Fysioterapeuten. Paret mottar da bare ett eksemplar av tidsskriftet. Medlemmer som av ulike årsaker allerede har nedsatt kontingent, kan ikke ta ut denne reduksjonen i tillegg. Søknad må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Jeg skal begynne på et masterstudium. Kan jeg søke om nedsatt kontingent?

Norsk Fysioterapeutforbund ønsker å legge økonomisk til rette for medlemmer som vil ta en mastergrad. Studenter som kan dokumentere at de er tatt opp på et 120 studiepoengs fysioterapispesifikt eller helsefaglig masterstudium, betaler en medlemskontingent på 1100 kroner per år i to år fra opptak. Dette gjelder både heltids og deltids masterstudenter.

Samme regler gjelder for utenlandsstudenter som er tatt opp på studium i manuellterapi, og som gjennomfører veiledet praksis for å utløse takstkompetanse.

Masterstudenter får tidsskriftet Fysioterapeuten som del av medlemstilbudet.

Jeg er for tiden i permisjon uten lønn. Kan jeg søke om nedsatt kontingent?

Dersom du er uten nærings-/lønnsinntekt for en begrenset periode (for eksempel permisjon uten lønn, militærtjeneste, rehabilitering) kan du søke om kvart kontingent. Søknad om redusert kontingent med dokumentasjon må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Jeg har fått jobb i utlandet. Kan jeg søke om nedsatt kontingent?

Ja, du kan få innvilget kvart kontingent dersom du er i et arbeidsforhold som ikke er regulert av norsk lov. Søknad om redusert kontingent med dokumentasjon må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Jeg jobber ikke som fysioterapeut for øyeblikket, men er ansatt i annet arbeid. Kan jeg søke om nedsatt kontingent?

Nei. Unntaket er om du er ansatt i en stilling som ikke krever treårig helsefagutdanning på høgskolenivå. Du kan da søke om å få betale halv kontingent. Søknad om redusert kontingent – med dokumentasjon – må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Jeg arbeider i 50 % stilling. Kan jeg få redusert kontingent?

Arbeider du totalt i 50 % stilling eller mindre som ansatt i offentlig sektor eller som privat ansatt, kan du søke om halv kontingent. Dette skal dokumenteres ved en bekreftelse på stillingsprosent. Søknad om redusert kontingent må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Jeg er blitt uføretrygdet. Skal jeg fremdeles betale full kontingent?

Nei, uføretrygdede som ikke lenger er i fast inntektsgivende arbeid, har gratis medlemskap. Du må selv gi NFF beskjed om overgang til trygd.

Hvor finner jeg gjeldende kontingentsatser?

Kontingentsatsene finner du under "Ofte stilte spørsmål" i menypunktet Medlemskap og i en tabell på denne siden.

Hvor stor andel av medlemskontingenten utgjør tidsskriftet Fysioterapeuten?

Tidsskriftets andel av medlemskontingenten er fastsatt til 792 kroner per år.

Jeg er blitt pensjonist, men ønsker fortsatt å være medlem i NFF. Hvor stor er kontingenten for pensjonister?

Årskontingenten i 2020 for pensjonistmedlemmer er fastsatt til kr 400. Kontingenten betales kvartalsvis (kr 100 x 4), eller du kan opprette avtalegiro, med kr 33 i månedlig trekk. Eventuell(e) forsikring(er) kommer i tillegg.

Etter fylte 85 år er pensjonistmedlemskapet gratis.

Tidsskriftet Fysioterapeuten er et valgfritt tilbud, til redusert pris (kr 792 i 2020), og abonnementet må bestilles særskilt.

Hva menes med full kontingent, og kvart, halv og annen redusert kontingent?

Full kontingent betales av alle yrkesaktive medlemmer som ikke omfattes av reglene som gir mulighet for å få innvilget redusert kontingent etter søknad. For 2019 er kontingentsatsen for fullt betalende yrkesaktive medlemmer 544 kroner måneden. Denne satsen er et utgangspunkt for beregningen av reduserte satser som medlemmer som tilfredsstiller kriteriene, kan få innvilget etter søknad.

I tillegg til såkalt halv og kvart kontingent for en rekke ulike medlemsgrupper får ett av medlemmene blant gifte/samboende som begge er medlemmer, noe redusert kontingent, fordi paret bare mottar ett eksemplar av Fysioterapeuten. NFF har dessuten egne satser for studenter i grunnutdanningen, masterstudenter, turnusfysioterapeuter og pensjonister.

Se gjeldende kontingentsatser på vår medlemskapsside, og sjekk andre spørsmål og svar i "Om kontingent" om du lurer på om du omfattes av reglene for redusert kontingent. Se også "Om medlemskap" for en forklaring på hva som menes med "dobbelt medlemskap" og "faglig medlemskap".