Spørsmål og svar

Emne
Hvorfor være fagorganisert?

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er medlem av Unio, Norges nest største hovedsammenslutning på arbeidstakersiden. NFF arbeider gjennom og sammen med Unio for at både ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal få gode inntekts- og arbeidsvilkår og en god faglig utvikling.

Hvorfor være medlem i Norsk Fysioterapeutforbund?

Som medlem får du blant annet

 • tidsskriftet Fysioterapeuten
 • juridisk bistand i arbeidstvister
 • gunstige forsikringsordninger
 • månedlig nyhetsbrev
 • kurs til medlemspris

Samtidig finansierer du forbundets påvirkningsarbeid overfor myndighetene og bidrar til at norske fysioterapeuter har et felles talerør utad. Medlemskap i fagforeninger er fradragsberettiget på selvangivelsen, dermed betaler du i virkeligheten mindre i medlemskontingent til NFF enn det som står på fakturaen.

Medlemsside med innmeldingsskjema

Hva er “Min side”?

Se svarene vi gir på dette og ulike andre "Min side"-spørsmål her: Om "Min side" og nettsidene.

Generelt: Når du er registrert som medlem, kan du logge deg inn på åpningssiden og få tilgang til din medlemsinformasjon. Her kan du oppdatere ditt medlemskap og ansettelsesforhold. Du får også tilgang til alt materiale på NFFs nettsider som er forbeholdt medlemmer, og som derfor krever innlogging.

Ta gjerne kontakt med oss om det er spørsmål du ikke finner svar på. Vi hjelper deg på tlf. 22 93 30 50 og informasjon@fysio.no.

Jeg får ikke logget inn på “Min side”. Hva gjør jeg?

Se svaret vi gir på dette og ulike andre "Min side"-spørsmål her: Om "Min side" og nettsidene.

Hvordan melder jeg adresseendring?

Adresseendring kan du registrere selv på “Min side” eller sende skriftlig til oss på informasjon@fysio.no. Meld også fra om nytt arbeidssted, telefonnummer og e-postadresse. Husk også å melde adresseendring til Posten via tlf. 810 00 710, nærmeste postkontor eller www.posten.no.

Kan jeg som ikke-medlem få hjelp av NFF?

NFF er en medlemsfinansiert organisasjon. Utenom informasjonen vi tilbyr alle på våre nettsider www.fysio.no, yter vi normalt ikke service overfor ikke-medlemmer.

Kan jeg få e-postadressene til NFFs medlemmer?

NFF gir ikke ut e-postadresser annet enn i helt spesielle tilfeller. Dette henger sammen med det ansvaret vi har for å forvalte medlemsdata etter norsk lov og forhindre at medlemmene får unødvendig reklame m.v. Medlemskap i NFF er å anse som sensitive personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. NFF kan derfor ikke utlevere noe informasjon som det her etterspørres, uten at de berørte samtykker.

Dette er regulert i personopplysningsloven – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38.

Hvilke medlemsfordeler har jeg?
Kan NFF reklamere for mitt fysioterapiprodukt?

NFF er et fagforbund, vi er finansiert av medlemskontingenten, og er nøytrale med hensyn til å fremheve både medlemmer og fysioterapiprodukter. Men NFF er positiv til nye produkter, og stolte av dem av våre medlemmer som er med på slike prosesser. Med tanke på å fremheve yrkesgruppen fysioterapeuter er vi ikke nøytrale, og påstår gjerne at fysioterapeuter er viktige for samfunnet.

For annonsering av ditt produkt, ta kontakt med tidsskriftet Fysioterapeuten, www.fysioterapeuten.no/Annonsere

Hva er faglig medlemskap?

Dersom det foreligger særlige forhold, kan Forbundsstyret etter individuell søknad innvilge faglig medlemskap, se NFFs lover punkt 8.2, Faglig medlemskap/dobbeltmedlemskap.

Representantskapsmøtet i NFF vedtok i 2011 følgende retningslinjer for innvilgelse av faglig medlemskap:

Faglig medlemskap kan tildeles etter en individuell vurdering. Medlemskap i annen organisasjon er en forutsetning for faglig medlemskap. Det skal ligge særlige forhold til grunn for tildeling og det skal mye til for at faglig medlemskap innvilges. Faglig medlemskap kan tildeles dersom:

 • medlemmets inntekts- og arbeidsforhold ikke kan ivaretas av NFF og NFFs ordninger. Det er ikke tilstrekkelig
  • at NFF ikke har tariffavtale med arbeidsgiver.
  • at det er en liten arbeidsplass med én eller få fysioterapeuter.
  • at søkeren innehar annen stilling enn fysioterapeutstilling.
  • at søkeren er medlem i bedriftsintern personalklubb.
 • søkeren har en annen yrkesutdanning, og har yrkesutøvelse i dette.
 • det unntaksvis er andre vurderinger som legges til grunn, og som gjør at NFF ikke finner å kunne ivareta søkerens inntekts- og arbeidsforhold i tilstrekkelig grad.
Kan jeg være medlem i en annen arbeidstakerorganisasjon i tillegg til NFF?

Se NFFs lover punkt 8.2, Faglig medlemskap/dobbeltmedlemskap.

Utmelding - Hvordan sier jeg opp medlemskapet?

Utmeldingen skal skje skriftlig og sendes til medlemskap@fysio.no. Utmeldingen har virkning fra tidspunktet for registrering i medlemsregisteret, likevel slik at du plikter å betale kontingent fra utmeldingstidspunktet og ut inneværende kvartal, altså frem til enten 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Hva er dobbeltmedlemskap?

Norsk Fysioterapeutforbund og Forskerforbundet har inngått en avtale om dobbeltmedlemskap. Dette innebærer at Forskerforbundet ivaretar dobbeltmedlemmenes interesser i alle saker av fagforeningsmessig karakter, så som lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring og forhold til hovedorganisasjonen. Forskerforbundet skal også ivareta dobbeltmedlemmenes interesser i generelle forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål.

Norsk Fysioterapeutforbund ivaretar dobbeltmedlemmenes fysioterapifaglige interesser. 

Kontingenten for dobbeltmedlemskap betales til Norsk Fysioterapeutforbund.

Medlemmer må selv gi beskjed til Forskerforbundet om at de også er medlem i Norsk Fysioterapeutforbund.

Kan jeg «fryse» medlemskapet mitt i en periode?

Et medlemskap i NFF gjelder fullt ut – med alle plikter og rettigheter som følger med. NFF har ikke noen form av «B-medlemskap» med betalingspauser eller andre tidsavgrensede endringer av medlemsvilkår. Imidlertid kan redusert inntekt og noen andre forhold gjøre at du omfattes av NFFs regler for nedsatt kontingent. Det kan du sjekke her: Om kontingent.

Hvordan får jeg bekreftet medlemskap i NFF?

Medlemmer kan selv fremlegge bekreftelse på medlemskap i NFF direkte til den som ber om det gjennom NFF-appen.

 • Last ned appen «NFF Medlemskort» i App Store eller Google Play.
 • Påloggingen er den samme som på Min side på www.fysio.no (velg «glemt passord» om nødvendig).

eller:

Hente ned bekreftelse på medlemskap i NFF fra nettsiden www.fysio.no, nærmere bestemt fra «Min side». Fra "Mine fakturakopier" kan du dokumentere medlemskapet ditt overfor andre ved å laste ned og fremvise en kopi av din sist betalte medlemskontingent. Du kan også fremlegge kvittering for betalt kontingent fra banken din. I tillegg kan du ta utskrift av medlemsprofilen din på «Min side».

Etter personopplysningsloven kan NFF ikke bekrefte medlemskap på vegne av medlemmene, fordi medlemskap i en fagorganisasjon er personsensitiv informasjon. En bekreftelse på medlemskap krever individuelt samtykke. Når tredjeparter (selskaper, arbeidsgivere o.a.) henvender seg til NFFs sekretariat om en navngitt person, vil vi derfor be dem ta kontakt med vedkommende direkte for å få dokumentert NFF-medlemskap.

Hva er gjestemedlemskap?

Det er inngått avtale om å opprette et gjensidig gjestemedlemskap for medlemmer av fysioterapeutforbundene i Danmark, Sverige og Norge. Avtalen innebærer at et medlem av NFF som ønsker å arbeide i Sverige eller Danmark, og som betaler full kontingent til NFF, kan bli gjestemedlem i det svenske eller danske forbundet dersom vedkommende har midlertidig arbeid der. Et gjestemedlemskap varer i inntil ett år. Gjestemedlemskapet gir rett til å motta fagbladet til forbundet i vertslandet. I tillegg kan et gjestemedlem også ta kontakt med og få informasjon og veiledning fra forbundet i vertslandet, med unntak av juridisk hjelp og andre tjenester som har økonomiske konsekvenser. Det følger for øvrig ingen andre rettigheter eller plikter med gjestemedlemskapet.

Avtalen er enkel å benytte seg av. Om du arbeider midlertidig i Sverige eller Danmark, og trenger informasjon og veiledning knyttet til din yrkesutøvelse i vertslandet, kontakter du forbundet der. Forbundet i vertslandet får deretter bekreftet fra NFF at du er medlem i det norske forbundet, og dermed nyter godt av avtalen om gjestemedlemskap.

Kontaktpersoner for avtalen:

Hvor stor andel av medlemskontingenten utgjør tidsskriftet Fysioterapeuten?

Tidsskriftets andel av medlemskontingenten er fastsatt til 792 kroner per år.

Hva menes med full kontingent, og kvart, halv og annen redusert kontingent?

Full kontingent betales av alle yrkesaktive medlemmer som ikke omfattes av reglene som gir mulighet for å få innvilget redusert kontingent etter søknad. For 2019 er kontingentsatsen for fullt betalende yrkesaktive medlemmer 544 kroner måneden. Denne satsen er et utgangspunkt for beregningen av reduserte satser som medlemmer som tilfredsstiller kriteriene, kan få innvilget etter søknad.

I tillegg til såkalt halv og kvart kontingent for en rekke ulike medlemsgrupper får ett av medlemmene blant gifte/samboende som begge er medlemmer, noe redusert kontingent, fordi paret bare mottar ett eksemplar av Fysioterapeuten. NFF har dessuten egne satser for studenter i grunnutdanningen, masterstudenter, turnusfysioterapeuter og pensjonister.

Se gjeldende kontingentsatser på vår medlemskapsside, og sjekk andre spørsmål og svar i "Om kontingent" om du lurer på om du omfattes av reglene for redusert kontingent. Se også "Om medlemskap" for en forklaring på hva som menes med "dobbelt medlemskap" og "faglig medlemskap".

Jeg er blitt pensjonist, men ønsker fortsatt å være medlem i NFF. Hvor stor er kontingenten for pensjonister?

Årskontingenten i 2020 for pensjonistmedlemmer er fastsatt til kr 400. Kontingenten betales kvartalsvis (kr 100 x 4), eller du kan opprette avtalegiro, med kr 33 i månedlig trekk. Eventuell(e) forsikring(er) kommer i tillegg.

Etter fylte 85 år er pensjonistmedlemskapet gratis.

Tidsskriftet Fysioterapeuten er et valgfritt tilbud, til redusert pris (kr 792 i 2020), og abonnementet må bestilles særskilt.

Hvordan søker jeg om redusert kontingent?

Alle søknader om redusert kontingent må sendes skriftlig til NFFs sekretariat, gjerne per e-post: medlemskap@fysio.no. Redusert kontingent gjelder fra førstkommende måned etter at søknaden er mottatt og innvilget. For personer med redusert næringsinntekt gjelder reduksjonen av kontingent for den dokumenterte perioden.

Kan jeg fritas for kontingentbetaling ved å "fryse" medlemskapet mitt i en periode?

Nei. Et medlemskap i NFF gjelder fullt ut – med alle plikter og rettigheter som følger med. NFF har ikke noen form av «B-medlemskap» med betalingspauser eller andre tidsavgrensede endringer av medlemsvilkår. Imidlertid kan redusert inntekt og noen andre forhold gjøre at du omfattes av NFFs regler for nedsatt kontingent. Se spørsmålene om dette ovenfor.

Jeg studerer til master i fysioterapi ved OsloMet frem til 2022. Hva skal jeg betale i kontingent?

Studerer du til master, betaler du en kontingent på 1100 kroner per år i to år fra opptak. Dette gjelder både heltids og deltids masterstudenter. Se generelt spørsmål om kontingent for masterstudenter.

Kan jeg si opp abonnementet på Fysioterapeuten og dermed betale 1100 kroner mindre i kontingent?

Nei, tidsskriftet er en del av medlemskapet, og kan ikke uten videre velges bort. Gjelder det samboere/ektefeller der begge er fullt betalende medlemmer, kan den ene gi avkall på bladet og få en redusert kontingentsats som gifte/samboende.

Jeg jobber som næringsdrivende fysioterapeut, men har lav inntekt. Hvor mye skal jeg betale i medlemskontingent?

Du kan søke om halv kontingent om din inntekt ikke overstiger 3G, dvs. tre ganger folketrygdens grunnbeløp, som reguleres årlig. Per 1. mai 2022 er grunnbeløpet kr 111 477, og inntektsgrensen for halv kontingent er dermed 334 431 kroner.

Jeg er langtidssykemeldt/går på arbeidsavklaringspenger. Kan jeg søke nedsatt kontingent?

Ja, dersom du er uten nærings-/lønnsinntekt for en begrenset periode, kan du søke om kvart kontingent. Søknad om redusert kontingent med dokumentasjon må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Jeg får ikke opprettet avtalegiro, hva gjør jeg?

Sjekk på “Min side” eller ta kontakt med NFF for å få oppgitt korrekt KID-kode. Ta deretter kontakt med din bank og kontroller at KID-koden er identisk med den du har fått oppgitt fra oss.

Jeg vil gjerne benytte avtalegiro for innbetaling av medlemskontingenten. Hvordan går jeg fram?

For å opprette avtalegiro kontakter du din bank. Trekk av medlemskontingent skjer månedlig på fast dato, den 20. hver måned. Oppgi NFFs kontonummer 1602.40.51467 og KID-kode. KID-koden finner du ved å logge deg inn på “Min side” på www.fysio.no eller ved å henvende deg til NFF på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no. Husk at det kan ta 2–3 uker før avtalegiroen iverksettes.

Hvor mye av medlemskontingenten kan jeg trekke fra på skatten?

Medlemskontingenten til NFF omfattes av bestemmelsene i skatteloven om fradragsberettigede utgifter. For inntektsåret 2021 kan inntil 3 850 kroner av betalt kontingent føres opp som fradrag i inntekt. Merk at beløpstaket er vedtatt hevet til 5 800 kroner for inntektsåret 2022 (føres i skattemeldingen i 2023). Regjeringen har dessuten foreslått en ytterligere heving i 2023.

Min samboer og jeg er begge medlemmer i NFF. Kan vi søke om nedsatt kontingent?

Når gifte/samboende begge er medlemmer av NFF, får én av dem etter søknad en reduksjon i kontingenten som tilsvarer gjeldende medlemspris på Fysioterapeuten. Paret mottar da bare ett eksemplar av tidsskriftet. Medlemmer som av ulike årsaker allerede har nedsatt kontingent, kan ikke ta ut denne reduksjonen i tillegg. Søknad må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Jeg skal begynne på et masterstudium. Kan jeg søke om nedsatt kontingent?

Norsk Fysioterapeutforbund ønsker å legge økonomisk til rette for medlemmer som vil ta en mastergrad. Studenter som kan dokumentere at de er tatt opp på et 120 studiepoengs fysioterapispesifikt eller helsefaglig masterstudium, betaler en medlemskontingent på 1100 kroner per år i to år fra opptak. Dette gjelder både heltids og deltids masterstudenter.

Samme regler gjelder for utenlandsstudenter som er tatt opp på studium i manuellterapi, og som gjennomfører veiledet praksis for å utløse takstkompetanse.

Masterstudenter får tidsskriftet Fysioterapeuten som del av medlemstilbudet.

Jeg er for tiden i permisjon uten lønn. Kan jeg søke om nedsatt kontingent?

Dersom du er uten nærings-/lønnsinntekt for en begrenset periode (for eksempel permisjon uten lønn, militærtjeneste, rehabilitering) kan du søke om kvart kontingent. Søknad om redusert kontingent med dokumentasjon må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Jeg har fått jobb i utlandet. Kan jeg søke om nedsatt kontingent?

Ja, du kan få innvilget kvart kontingent dersom du er i et arbeidsforhold som ikke er regulert av norsk lov. Søknad om redusert kontingent med dokumentasjon må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Jeg jobber ikke som fysioterapeut for øyeblikket, men er ansatt i annet arbeid. Kan jeg søke om nedsatt kontingent?

Nei. Unntaket er om du er ansatt i en stilling som ikke krever treårig helsefagutdanning på høgskolenivå. Du kan da søke om å få betale halv kontingent. Søknad om redusert kontingent – med dokumentasjon – må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Jeg arbeider i 50 % stilling. Kan jeg få redusert kontingent?

Arbeider du totalt i 50 % stilling eller mindre som ansatt i offentlig sektor eller som privat ansatt, kan du søke om halv kontingent. Dette skal dokumenteres ved en bekreftelse på stillingsprosent. Søknad om redusert kontingent må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.

Mottar jeg Fysioterapeuten selv om jeg er blitt pensjonist?

For pensjonister er tidsskriftet Fysioterapeuten et valgfritt tilbud som ikke inngår i medlemskapet. Abonnementet må bestilles særskilt. Pensjonister får tidsskriftet til redusert pris (kr 792 i 2019).

Jeg er blitt uføretrygdet. Skal jeg fremdeles betale full kontingent?

Nei, uføretrygdede som ikke lenger er i fast inntektsgivende arbeid, har gratis medlemskap. Du må selv gi NFF beskjed om overgang til trygd.

Hvor finner jeg gjeldende kontingentsatser?

Kontingentsatsene finner du under "Ofte stilte spørsmål" i menypunktet Medlemskap og i en tabell på denne siden.

Hvilke forsikringer kan jeg få som medlem i NFF?

Norsk Fysioterapeutforbund tilbyr forsikringer som dekker de aller fleste forsikringsbehov, også for deg som er student eller selvstendig næringsdrivende. Melder du deg inn i forbundet, får du en innholdsrik, rimelig standardpakke som omfatter følgende forsikringer: liv, uførhet, kritisk sykdom, ulykke og advokatforsikring (rettshjelpsforsikring). Vi anbefaler sterkt denne forsikringspakken, som du likevel kan reservere deg mot ved innmelding. Sjekk alle NFFs forsikringer hos Forsikringskontoret.

Hva inneholder NFFs obligatoriske forsikring, og kan jeg reservere meg mot å tegne den?

Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdom, ulykkesforsikring og advokatforsikring (rettshjelpsforsikring).

Ønsker du å reservere deg mot den obligatoriske forsikringen, ta kontakt med Forsikringskontoret og bestill reservasjonsblankett.

Kan jeg som selvstendig næringsdrivende ha ansvarsforsikring gjennom NFF, eller må jeg ta det gjennom et forsikringsselskap?

Som medlem i NFF kan du tegne ansvarsforsikring hos Forsikringskontoret.

NFFs ansvarsforsikring dekker de områder som ikke omfattes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og vil være et viktig tillegg for deg som selvstendig næringsdrivende.

Hva er innholdet i NFFs medlemsportal?

NFFs nye medlemsportal – som du får tilgang til via "Min side" – har en brukerprofil for det enkelte medlemmet og informasjon/funksjoner knyttet til medlemskapet og eventuelle verv. Det foregår et kontinuerlig arbeid med å rette, justere og tilpasse portalen til beste for brukerne.

I denne artikkelen gir vi svar på de vanligste spørsmålene per januar 2022 som medlemmene våre har om den nye medlemsportalen:

Hvordan finner jeg det jeg leter etter på nettsidene?

Nettsidene er delt i publikums- og forbundssider som er designet med ulike farger. På forbundssidene finnes kategorien "Spørsmål og svar" som inneholder spørsmål og svar om f.eks. medlemskap, kontingent, næringsdrivende og videreutdanning. Du kan også bruke søkefunksjonen øverst på siden, og gjerne forsøke flere av søkeordene som kommer opp som forslag. Har du fremdeles ikke fått svar på det du lurte på, ta kontakt på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no, eller med nettredaktøren.

Hvilke innlogginger finnes på www.fysio.no?

Når du er registrert som medlem, kan du logge deg inn til NFFs medlemsportal – menypunktet "Min side" – og få tilgang til din medlemsinformasjon og funksjoner som er knyttet til ditt medlemskap og dine verv. Med samme brukernavn og passord kan du også logge deg inn på fysio.no for å få tilgang til skjult informasjon. Slik informasjon er forbeholdt medlemmer, og krever derfor innlogging.

Hvordan logger jeg meg inn på "Min side"?

Du logger deg inn på medlemsportalen – menypunktet "Min side" – med e-postadressen du er registrert med hos NFF, og et passord du lager selv. Passord kan opprettes via innloggingssiden, funksjonen «Glemt passord». Får du likevel ikke logget deg inn, sjekk først vanlige årsaker til slike problemer. Om dette ikke hjelper deg, ta kontakt med oss på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no.

Jeg har problem med passord og/eller innlogging. Hva kan det skyldes?

Her er noen vanlige problemer og mulige årsaker:

(1) Du får feilmeldinger på skjermen ved passordbestilling eller innlogging om at sider ikke finnes, eller at noe gikk galt o.l.
Det kan være tekniske årsaker til dette, eller feil i medlemsregisteret vårt. Tekniske feil og feiloppføringer hos NFF blir rettet så snart vi oppdager dem. Gi oss beskjed om feilen på informasjon@fysio.no.

(2) Du får ikke tilsendt e-post med passord-lenke når du bruker funksjonen "Glemt passord".
Husk at det kan ta noen minutter før du mottar meldingen. Fremdeles ingen melding til den e-postadressen du er registrert med hos NFF, og har bestilt passord til? Sjekk om meldingen har havnet i søppelpost-mappen.

(3) Du har bestilt nytt passord, men lenken i e-postmeldingen du har mottatt, fungerer ikke. Sannsynligvis har lenken blitt deaktivert. Du må da gjenta operasjonen, dvs. bestille nytt passord på vanlig måte.

(4) Du prøver å logge deg inn, men får melding på skjermen om feil brukernavn/passord. Dette kan åpenbart skyldes at brukernavnet eller passordet ditt faktisk er feil, eller feilskrevet. Det kan også ha blitt med uvedkommende tegn (mellomrom, punktum etc.) i de to feltene. Skriv derfor alltid inn (ikke lim inn) e-postadressen din og det gjeldende (dvs. sist opprettede) passordet når du logger deg inn.

Om dette ikke hjelper deg, ta kontakt med oss på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no.

Jeg er innlogget, men får likevel ikke tilgang til et dokument jeg fant i et søk på nettsidene. Hvorfor?

Sjekk først at du har logget deg inn riktig sted, menypunktet "Logg inn fysio.no". Innlogging til medlemsportalen – "Min side" – gir deg ikke tilgang til skjult informasjon på NFFs nettsider. Det er lett å forveksle disse to ulike innloggingene, ettersom brukernavn og passord er det samme begge steder.

Enkelte dokumenter bak passord er publisert gjennom NFFs kursportal. Slike dokumenter er søkbare på www.fysio.no, men de er bare tilgjengelige for deltakere på kurset som dokumentet er knyttet til. Dokumenter av denne typen kan gjenkjennes ved at "Kursrom" inngår i filadressen som kommer opp når du peker på lenken du har funnet. Eksempel på et slikt dokument:

https://fysio.no/Kursrom/Helse-og-miljoearbeid-psykososialt-arbeidsmiljoe-kurs-3/Varsling-av-kritikkverdige-forhold-i-henhold-til-AML

Hva er "Min side" på forsikringssidene?

Forsikringene du har gjennom Norsk Fysioterapeutforbund, blir forvaltet av vår forsikringspartner, som vi ofte omtaler som Forsikringskontoret. Nettadressen dit er https://www.fysioforsikring.no/. Forsikringskontoret har også sin "Min side", som en tjeneste for sine kunder, altså NFFs medlemmer. Denne tjenesten omfatter bare forsikringene, og må ikke forveksles med medlemsportalen "Min side" på NFFs nettsider, som er knyttet til NFFs medlemsregister, og har andre funksjoner og et annet formål.

Spørsmål om "Min side" på forsikringssidene må rettes til Forsikringskontoret – post@fysioforsikring.no | tlf. 22 93 30 69.

Hva tjener en fysioterapeut?

Det varierer en god del, men for de største gruppene av ansatte er (minste)lønnsnivået tariffestet. Er du fysioterapistudent – eller ønsker å bli det – bør du derfor først av alt notere deg minstelønn/garantilønn for turnuskandidater og nyutdannede innenfor KS, Spekter og Virke. Dette er tariffområder som sysselsetter store grupper av fysioterapeuter. Du finner tabeller med minstelønn/garantilønn i menyen på de nevnte tre tariffområdene, som du finner under "Lønn og tariff".

Under "Lønn og tariff" finner du også NFFs lønnsstatistikk for alle de store tariffområdene: staten, Oslo kommune, KS, Spekter og Virke. Den er basert på en årlig lønnsundersøkelse blant NFFs medlemmer. Se menypunktet "Statistikk" under hvert av de fem nevnte tariffområdene.

Se også inntektsstatistikk for fysioterapeuter, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå, på fysioterapeutsiden til Utdanning.no.

Tariffområde Spekter: Kan ledere unntas overenskomsten i helseforetakene?

Utgangspunktet er at overenskomsten gjelder alle medlemmer i NFF, jf. Overenskomsten kap. I Omfang, pkt.1.

Lokale parter, dvs. representant for helseforetaket og NFFs tillitsvalgt har ansvar for å definere om overenskomsten skal gjelde for foretaksledelsen og ansatte som representerer arbeidsgiver i B-delsforhandlinger.

Alle andre er omfattet med mindre det er inngått avtale mellom Spekter og NFF sentralt om unntak.

Kan jeg avtale å arbeide mer enn 36 t per uke?

Tariffområde Spekter: Når det gjelder helseforetakene, slår overenskomsten kap. III pkt. 1.2 fast at ordinær arbeidstid er 36 timer per uke i stilling hvor det kreves kompetanse som fysioterapeut. Det er dermed i strid med tariffavtalen å avtale ukentlig arbeidstid på for eksempel 37,5 timer. En slik avtale er dermed ulovlig.

Hvordan beregnes ansiennitet i helseforetakene?
Kan man ha autorisasjon etter fylte 75 år?

Autorisasjon varer i utgangspunktet til man er 80 år. Etter det er det mulig å søke om lisens for ett år om gangen. Man må søke Helsedirektoratet om autorisasjon og lisens. Se mer informasjon på deres nettsider: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning

Jeg ønsker å starte opp som selvstendig næringsdrivende. Hva trenger jeg å vite?

Vi har samlet viktig oppstartsinformasjon i vår veiledning for nye selvstendig næringsdrivende.

Kan en fysioterapeut med driftstilskudd i én kommune også bruke denne driftstilskuddsavtalen som grunnlag for samtidig å drive næring i andre kommuner?

Folketrygdloven (ftrl) § 5-8 krever at fysioterapeuten har driftstilskudd med kommunen for at pasienter skal få refusjon for behandling hos fysioterapeuten. Merknad til § 1 i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter lyder:

"(...) Den enkelte yrkesutøvers refusjonsrett er ikke avgrenset geografisk eller i omfang."

Dette innebærer at fysioterapeut med driftstilskudd i kommune X også kan arbeide og heve trygderefusjon i kommune Y. Forutsetningen for å jobbe i en annen kommune er at man oppfyller sine forpliktelser ovenfor den kommune man har driftstilskuddsavtale med.

Man kan i henhold til ftrl § 5-8 ikke utføre behandling i utlandet. Slik behandling er regulert i ftrl § 5-24 og forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.

Kan kommunen knytte et driftstilskudd til et bestemt praksissted?

Ja, kommunen har anledning til å angi lokalisering hvor de ønsker når det gjelder et nytt driftstilskudd.

 

KS

Ved overgang av tilskudd mellom fysioterapeuter skal det i utgangspunktet knyttes til det instituttet der avtroppende holdt til, men også da har kommunen anledning til å angi ny lokalisering, jf. ASA 4313 punkt 11.

 

Oslo kommune

Oslo kommune har ingen overordnet avtale for fysioterapeutene så lokalisering av driftstilskudd er ikke regulert.

Hvordan skal goodwill beregnes ved driftsavtaler på deltid?

ASA 4313 pkt. 7.1 innebærer en maksgrense for hvor stort vederlag fratroppende kan kreve av påtroppende hjemmelshaver for "opparbeidet praksis" knyttet til driftstilskuddet. Dette er angitt til 20 % av gjennomsnittlige inntekter fra trygderefusjon, driftstilskudd og egenandeler de siste tre år før vedtak om tildeling.

Bestemmelsen sier ingenting om hva som gjelder ved deltidsavtaler hvor hjemmelshaver har jobbet utover driftsavtalens størrelse. Denne bestemmelsen kan her forstås på flere måter. Gode argumenter kan fremføres både for å legge til grunn at beregningsgrunnlaget tilsvarer full omsetning (faktiske inntekter) og forholdsmessig avkortet omsetning (tilsvarende driftsavtalens størrelse), alternativt at bare driftstilskuddet avkortes, mens refusjonsinntekter og egenandeler legges til grunn fullt ut.

Tvisteløsningsnemnden synes i flere saker å ha lagt seg på den linje at vederlaget bør beregnes ut ifra den omsetning som tilsvarer driftsavtalens størrelse, altså slik at det avkortes. Det gjelder da en avkortning både i forhold til driftstilskudd, refusjoner og egenandeler. Et hensyn som taler for denne løsningen, er at en påtroppende kandidat ikke skal måtte behøve å betale goodwill for en mer omfangsrik virksomhet enn det man selv har plikt til å utøve.

Fra Norsk Fysioterapeutforbunds side har denne løsning også fått støtte fra Forbundsstyret, ved at den ble foreslått som en presisering ved forhandlingene forut for avtalen 2016-2017. Forslaget ble ikke tatt inn i avtalen, så avtaleteksten står fremdeles åpent på dette punkt.

Norsk Fysioterapeutforbund kan ikke legge føringer for hva som er rett forståelse her, utover det som følger av avtaleteksten. Men vi har fra NFFs side som regel anbefalt at partene legger ovennevnte forståelse av avtalen til grunn. Det er likevel ikke sikkert at denne tolkningen alltid vil bli lagt til grunn av tvisteløsningsnemnden. I konkrete forhandlinger kan det være forsvarlig å argumentere for at det er full omsetning som gjelder, alternativt en kombinasjon. Kanskje særlig dersom det er klart at påtroppende akter å jobbe "full stilling", vil det kunne være rimelig å forvente at det fulle inntektsgrunnlaget danner grunnlag for goodwill-beregningen. I praksis blir dette spørsmålet fortsatt opp til partene å avtale, og til tvisteløsningsnemnden å avklare.

Se også vår veiledning om overdragelse av virksomhet med driftstilskudd, som du finner her:

En leietaker på instituttet ønsker å ta med seg driftstilskuddet og flytte til et annet sted. Dette får store konsekvenser for vårt institutt. Hvilke regler gjelder, og hva kan vi gjøre?

Flytting av driftstilskudd etter ASA 4313:
Et driftstilskudd er en avtale om å levere fysioterapitjenester for kommunen. Som hovedregel er avtalen personlig. Frem til 1.1.2008 var det fortsatt mulig å tildele et driftstilskudd til et selskap, disse tilskudd er ikke personlige og avtalefysioterapeuten har ikke mulighet til å flytte driftstilskuddet. Per i dag gjelder dette svært få avtaler.

Ifølge ASA 4313 pkt. 11 har fysioterapeuten anledning til å søke flytting uten noen spesiell begrunnelse. Det følger av punkt 11 fjerde ledd at kommunen normalt skal godta søknad om flytting, med mindre det fører til negative konsekvenser for kommunes helsetilbud. Fysioterapeuten har også plikt til å drøfte flytting med gjenværende fysioterapeuter på instituttet. jf. ASA 4313 pkt. 11 femte ledd. De gjenværende på instituttet har ikke anledning til å kreve at fysioterapeuten blir på instituttet. Det gjelder selv om tilskuddet opprinnelig var tilknyttet instituttet ved utlysning og tildeling.

NFF ser at kommunen i noen tilfeller vektlegger hensynet til instituttet som grunnlag for avslag på slike søknader, men dette er et utenforliggende hensyn som kommunen ikke kan tillegge vekt.

Dersom vedkommende som søker flytting er i opptrappingsperiode, kan flytting ikke skje før nedtrappingsperioden er fullført, jf. ASA 4313 pkt. 9, bokstav h.

Flytting av driftstilskudd i Oslo kommune:
Oslo kommune er ikke tilsluttet ASA 4313, Oslo Kommune inngår selvstendige avtaler med sine avtalefysioterapeuter. NFF har ingen overordnet avtale med Oslo kommune. Plikter og rettigheter fremkommer av den individuelle avtalen som er inngått mellom Oslo kommune og fysioterapeuten.

Oslo kommune inngår personlige avtaler om driftstilskudd i henhold til mal for avtale om driftstilskudd mv. Her står det i punkt 4 at flytting kun kan skje ved skriftlig samtykke fra bydelen. I tillegg står det i avtalen at «ved flytting kan bydelen stille vilkår om at praksisen etableres i tilknytning til annet helsetilbud til befolkningen». NFF har vært i kontakt med flere medlemmer som ønsker flytting av driftstilskudd i Oslo kommune, og erfarer at Oslo kommune ofte godtar søknadene om flytting.

Attraktive vilkår:
Det hører inn under næringslivets alminnelige risiko å miste verdifulle leietakere, og det er derfor viktig å inngå avtaler som regulerer en situasjon om flytting på en etisk og god måte. Hvis det er viktig for instituttet å beholde en leietaker med driftstilskudd, bør instituttet gi et tilbud som leietakeren "ikke kan takke nei til". Attraktive vilkår vil i det lange løp være den sikreste strategien for å beholde gruppepraksisen samlet.

Er vederlag for opparbeidet praksis avskrivbart?

Les NFFs vurdering av dette spørsmålet. Medlemmer kan også logge seg inn for å lese NFFs veiledning omkring overdragelse av virksomhet med driftstilskudd, som er publisert under menypunktet "Overdragelse og goodwill" på våre sider for næringsdrivende.

Hvordan får jeg bekreftelse på takst A8?

Helsedirektoratet behandler søknader om rett til å heve takst A8 for dere som har tatt en mastergrad i manuellterapi i utlandet. Du må følge informasjonen du finner her:

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/fysioterapeut. Velg tilleggskompetanse og takst A8.

Dersom du kvalifiserer til veiledet praksis og/eller praktisk prøve, må du i tillegg gjennomføre tre kurs, hhv Innføring i trygdefag ved Universitetet i Oslo, Radiologi ved Universitetet i Bergen og Differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser ved Universitetet i Bergen. Når du har dokumentasjon på gjennomført veiledet praksis/bestått praktisk prøve og kursbevis for alle tre nevnte kurs, skal disse dokumentene registreres i Helsepersonellregisteret. Du blir registrert i Helsepersonellregisteret med sykemeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett.  Alt du trenger av informasjon finner du under lenken nevnt over.

Hvordan får jeg bekreftelse på takst A9?

Helsedirektoratet behandler søknader om rett til å heve takst A9. Du må følge informasjonen du finner her:

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/fysioterapeut. Velg tilleggskompetanse og takst A9.

Du må sende inn all etterspurt dokumentasjon samtidig. Når dette er gjort, vil søknaden bli behandlet og du blir registrert i Helsepersonellregisteret med tilleggskompetanse A9.

NFFs kontaktperson:

 • Seniorrådgiver Bente Øfjord
Hvordan håndteres lengre sykefravær fra et driftstilskudd?

Fra tid til annen oppstår det problemstillinger knyttet til at driftstilskuddsinnehaver er sykemeldt over lengre tid.

Regler om fravær i ASA 4313
I henhold til ASA 4313 punkt 15 skal alt fravær meldes kommunen. Fravær ut over 7 uker (8 uker per år for fysioterapeuter over 60 år) krever kommunens samtykke. Samtykke skal ikke nektes dersom fraværet skyldes sykdom, svangerskap, fødsel eller adopsjon, og fraværet ikke har en varighet over ett år. I henhold til ASA 4313 punkt 16 skal vikariat ut over ett år utlyses i henhold til de vanlige regler etter avtalens punkt 6. Vikariat under ett år trenger ikke utlysning. I det sistnevnte tilfelle kan innehaveren selv peke ut og innta en kvalifisert fysioterapeut, forutsatt at kommunen samtykker til denne.

Sykefravær over 1 år
ASA 4313 omtaler kun fraværsgrunner som kommunen plikter å gi samtykke til. ASA 4313 sier at fravær pga. sykdom opp til ett år har kommunen plikt til å samtykke til. Det legges til grunn at fravær ut over ett år kan kommunen velge om de vil samtykke til eller ikke. Mange kommuner gir samtykke til sykefravær ut over ett år. Dette gjøres av hensyn til den syke fysioterapeuten.

Dersom sykeperioden blir lang, for eksempel pga. en alvorlig sykdom med usikkert forløp, eller pga. vurdering til uførhet mv., vil det foreligge en uavklart situasjon over tid for driftstilskuddet. Praksisinnehaveren og kommunen bør fortløpende ha en tett dialog for å avklare mulige fremtidsutsikter for innehaveren av driftstilskuddet, både av hensyn til praksisinnehaveren selv, vikaren, pasientene og kommunen.

Den syke fysioterapeuten har krav på et forvaltningsmessig vern. Det legges til grunn at det er en høy terskel for at sykdom kan anses som grunn for oppsigelse etter ASA 4313 punkt 20. Det er viktig at fysioterapeuten/kommunen sikrer at det inntas en vikar i den sykes sted, slik at pasientene ikke får et redusert fysioterapitilbud.

Når det gjelder vikarforhold, se menypunktet "Vikar i driftstilskudd".

Kan jeg utføre nålebehandling i driftstilskuddstiden?

Ja, nålebehandling basert på en fysioterapeutisk undersøkelse kan utføres i driftstilskuddstiden.

Jeg ønsker juridisk bistand fra NFF. Hva gjør jeg?

Du bør først lese denne artikkelen. Der har vi publisert NFFs retningslinjer for juridisk bistand og omtalt forhold knyttet til slik bistand som NFFs yrkesaktive medlemmer bør kjenne til.

Hva bør jeg vite om egenandeler og pasientbetaling når jeg har et driftstilskudd?

Egenandeler og pasientbetaling
Det er presisert i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. kapittel III at fysioterapeuten med driftstilskudd ikke kan kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av stønadsforskriften.

Det framgår også av forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, § 7 annet ledd, at «Fysioterapeuten kan ikke ta høyere egenandel eller pasientbetaling enn det som fremgår av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.»

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. kapittel 3:

Det framgår av takstene i kapittel II hva pasienten kan avkreves i egenandel. Regler om fritak for egenandel er gitt i § 5.

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for nødvendig forbruksmateriell som fysioterapeuten benytter i den enkelte undersøkelsen eller behandlingen av pasienten. Som forbruksmateriell regnes for eksempel tape og bandasjer.

Pasienten kan også avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for kompresjonsstrømper, ortoser, innleggssåler og enkelt utstyr for egentrening dersom fysioterapeuten vurderer det som nødvendig for behandlingen. Den faglige vurderingen som er gjort skal framgå av journal. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil kjøpe slikt utstyr hos fysioterapeuten eller annet sted.

Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser for pasientbetaling, og både egenandel og pasientbetaling skal være spesifisert på pasientens kvittering.

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr etter takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.

Fysioterapeuten kan ikke kreve gebyr for bruk av elektronisk timebestillingssystem, bekreftelse eller påminnelse på sms, betaling med kort via betalingsautomat og lignende. Dette gjelder selv om det ikke er behandler som mottar inntektene ved dette.

Betaling for forbruksmateriell, uteblivelse fra time og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3.

Hvem kan svare på spørsmål om diagnosekoder?

Spørsmål om diagnosekoder kan rettes til kodehjelp@helsedir.no.

Hva gjør jeg når pasienten verken snakker norsk eller engelsk?

Her viser vi til pasient- og brukerrettighetsloven kap. 3 og Helsedirektoratets Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Helsepersonell må sikre god kommunikasjon med pasienter og brukere, og skal i den sammenheng vurdere behovet for og bestille kvalifisert tolk for personer med begrensede norskkunnskaper, døve, hørselshemmede og døvblinde. For fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er det kommunen som dekker utgifter til tolk.

Spesielt for Oslo: Dersom du har driftstilskudd fra Oslo kommune, kan du bestille tolketjenester fra kommunen. Slike tjenester må bestilles av fysioterapeuten selv, men faktureres Oslo kommune v/bydelen fysioterapeuten har sin praksis i. Ved første bestilling registrerer kommunen kundeopplysninger, og da må bydelstilhørighet oppgis. Bestilling av tolk kan gjøres på telefon 22 99 58 80 hver dag mellom kl. 0830-1500, eller ved å sende e-post til tolkebestillingen@vel.oslo.kommune.no.

Rett til foreldrepenger for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Selvstendige næringsdrivende har rett til svangerskapspenger og foreldrepenger med 100 prosent dekning inntil 6 G, etter en særregel i § 14-7 annet ledd som trådte i kraft 1. juli 2008.

Selvstendig næringsdrivende kan derfor oppnå samme dekningsgrad som arbeidstakere uten å måtte tegne forsikring i henhold til folketrygdloven § 8-36. Det er mulig å velge mellom full sats og redusert sats for foreldrepenger. På samme måte som arbeidstakere kan selvstendige velge foreldrepenger med 100 prosent av inntektsgrunnlaget inntil 6 G i 44/41 uker eller foreldrepenger med 80 prosent av inntektsgrunnlaget i 54/51 uker.

Departementets begrunnelse for reglene er følgende: Et grunnleggende mål for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon er å legge til rette for at foreldre kan kombinere småbarnsomsorg og yrkesaktivitet. Små barns omsorgsbehov er de samme, uavhengig av om foreldrene er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Likeledes har foreldrene behov for ordninger som muliggjør et likestilt omsorgsansvar. Familie- og likestillingshensyn taler for at rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og omsorg for små barn bør være like gode og forutsigbare for selvstendig næringsdrivende som for arbeidstakere.

Flere kvinnelige etablerere vil bidra til å øke det totale arbeidstilbudet i alle deler av landet og skape et mangfoldig næringsliv med bedre forutsetninger for verdiskaping, omstilling og nyskaping. Unge kvinner som velger å etablere seg som selvstendig næringsdrivende, bør derfor ikke komme dårligere ut økonomisk når de får barn, sammenlignet med arbeidstakere. Selvstendig næringsdrivende fedre bør også gis tilsvarende muligheter som mannlige arbeidstakere til å kombinere arbeid og familieliv. Disse fedrene bør sikres et sterkere økonomisk grunnlag for å ta omsorgen for sine barn, både under fedrekvoten og ved uttak av en større del av foreldrepengeperioden.

Fysioterapeuters plikt til å ha bedriftshelsetjeneste (BHT) i egen virksomhet

NFF får av og til spørsmål fra medlemmer som lurer på om de selv plikter å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste.

Utgangspunktet er at alle virksomheter som har arbeidstakere, plikter å vurdere om virksomheten må ha bedriftshelsetjeneste. Vurderingstemaet er om risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3.

Fysioterapitjenester reguleres av en egen forskrift som angir at alle helsetjenester med arbeidstakere skal ha bedriftshelsetjeneste, jf. forskrift om administrative ordninger kapittel 2.

Dette medfører at dersom du er arbeidsgiver og driver en virksomhet innen helse, så har du antakelig plikt til å ha BHT.

For å avdekke om du er arbeidsgiver og har plikt til å vurdere om du må ha BHT, kan du finne veiledning i arbeidsmiljøloven § 1-8, som sier:

«(2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.»

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som driver alene, plikter (i utgangspunktet) ikke å ha BHT, da de ikke vil anses som ”arbeidsgiver”. Typisk dersom man driver enkeltpersonforetak og ikke har ansatt noen for å utføre arbeidsoppgaver for seg.

Selvstendig næringsdrivende som har opprettet et aksjeselskap (AS), og som har ansatt seg selv i dette AS, kan ha plikt til å ha bedriftshelsetjeneste. Dette er på grunn av at AS da blir arbeidsgiver for deg selv, i samme selskap du er aksjeeier i. Dersom man driver et enkeltpersonforetak (ENK), og har organisert seg slik at ENK leier rom hos AS, er det ingen ansatte.

Ved tvilstilfelle kan man rette en henvendelse til Arbeidstilsynet hvor man beskriver forholdene, og hvorfor man har valgt å ha (evt. ikke ha) bedriftshelsetjeneste.

Hva innebærer det at fysioterapitjenesten er pliktig til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste?

(Revidert 15. desember 2010) Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste trådte i kraft 1. januar 2010. Ordningen innebærer at alle virksomheter som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste, må benytte en godkjent ordning. For å bli godkjent må bedriftshelsetjenestene minst ha den tverrfaglige kompetansen og det volumet som er nødvendig for å bistå virksomhetene i arbeidet med god forebygging og inkludering.

Vilkårene for godkjenning av bedriftshelsetjenestene er blant annet en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og systematisk HMS-arbeid. Det faglige personalet må bestå av minst tre årsverk, der de enkelte fagområdene (arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt-organisatorisk) må være dekket med minimum 30 prosent av et årsverk.

Les mer om bedriftshelsetjeneste.

Hva trenger jeg å vite om pasientreiser?

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Det er de fire regionale helseforetakene som har ansvaret for og finansierer pasientreiser.

Arbeid med bestilling av pasientreiser dekkes ikke av stønadsforskriften.

Retten til dekning av kostnader til pasientreiser er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6. Reglene er videre konkretisert i pasientreiseforskriften

I utgangspunktet er det pasienten som skal bestille pasientreise. Det er da pasienten som skal ha alt ansvar for å følge opp denne transporten. Pasienten søker dekning av reisen gjennom Helsenorge.no i ettertid.

Helsepersonellet, i denne sammenhengen fysioterapeuten, skal bare rekvirere pasientreise dersom pasienten må ha tilrettelagt transport av helsemessige grunner. På pasientreiser.no finner du regelverk og veiledning om dette for helsepersonell. Se særlig rekvirentveilederen for vurderingen av om det kan rekvireres transport for den konkrete pasienten.

Slik NFF leser reglene, er det ikke meningen av rekvirenten skal ha en stor rolle i arbeidet med pasientreiser. Det er bare i de tilfellene pasienten har behov for tilrettelagt transport av helsemessige grunner at fysioterapeuten skal ha en rolle. I slike tilfeller er det den medisinske dokumentasjonen, og rekvisisjonen av transport, som er oppgavene fysioterapeuten har ansvaret for å utføre.

Fra dialog med Pasientreiser er det klart at de er opptatt av at pasienten i størst mulig grad skal bestille transport selv, og kreve refusjon i ettertid. Det er derfor ikke tatt høyde for at Pasientreiser skal dekke ekstrakostnader helsepersonell har i forbindelse med administrasjon av transporten.

NFF har hatt en lang rekke møter med Pasientreiser om en rekke utfordrende forhold knyttet til pasientreiser, uten at NFF har klart å løse mange av de utfordringene våre medlemmer opplever i denne forbindelsen. Dette er noe NFF jobber videre med.

Elektronisk pasientjournal, informasjonssikkerhet og personvern – hva bør jeg vite?

Det finnes per april 2022 fem leverandører av elektronisk pasientjournal (EPJ) som leverer til fysioterapeuter: Promed/PasientSky, Physica, Extensor, EG Hano og Arko. Det eksisterer ingen form for sertifisering (godkjenning) av programvaren, men det forventes at dette vil komme i fremtiden. Leverandører har som regel muligheter for lagring av journaler på egen pc eller lagring av journaler på en server et annet sted, en såkalt ASP-løsning. Ved en ASP-løsning vil leverandøren i større grad være ansvarlig for at personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt enn ved andre løsninger. En ASP-løsning kan være den enkleste løsning for fysioterapeuter som ikke er spesielt datakyndige.

Uavhengig av tilkoblingsmåte må du som fysioterapeut tilfredsstille en rekke krav til personvern og informasjonssikkerhet. For å forenkle arbeidet for å ivareta lovpålagte krav til personvern og informasjonssikkerhet er det laget en Veileder for små helsevirksomheter. Her vil du også finne en oppsummering av de viktigste sikkerhetskrav.

Kravene til personvern og informasjonssikkerhet er ellers samlet i en bransjenorm som heter Normen. NFF er gjennom styringsgruppe tilsluttet Normen. Ved inngåelse av avtalen med leverandøren er det viktig å passe på at programvare som leveres følger Normens krav. Per februar 2020 er Normen 6.0 gjeldende versjon, en versjon som er helt oppdatert når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet.

Viktige dokumenter og andre nettressurser knyttet til Normen finner du samlet på vår temaside: Personvern, informasjonssikkerhet og internkontroll.

Tilkobling til Norsk Helsenett (NHN)
Leverandørene tilbyr også tilkobling til NHN. Det er et uttalt politisk mål at det fremtidige helsevesenet skal være basert på elektroniske meldinger, og det er viktig at fysioterapeuter følger med i denne utviklingen. Se krav til elektronisk meldingsutveksling når det gjelder hvordan dette fungerer, og hvilke krav som stilles før sensitiv pasientinformasjon kan sendes elektronisk.

Fysioterapeuter med driftstilskudd må være tilkoblet NHN for innrapportering av oppgjørskrav / egenandelsopplysninger til Helfo.  Disse fysioterapeuter kan utløse egne takster; H2a og H2b ved elektronisk samhandling.  For mer informasjon se forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (takstene i forskriften endres fra 1. januar 2021) og Helfo sine sider.

NPE – selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og betaling av tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Helsepersonell har plikt til å melde fra om virksomheten sin til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og betale tilskudd til erstatningsordningen. Det følger av pasientskadeloven, og er nærmere regulert i forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter må merke seg følgende:

Uten kommunal driftsavtale
Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale er selv ansvarlig for å melde fra til NPE, og må betale tilskuddet til NPE selv. Tilskuddssatsen er regulert i forskriften nevnt ovenfor, se § 10.

Med kommunal driftsavtale
Selvstendig næringsdrivende med kommunal driftsavtale er en del av den offentlige helse- og omsorgstjenesten, og kommunen betaler tilskuddet til NPE for dem i samsvar med hjemmelens størrelse. Fysioterapeut med 100 % driftsavtale skal med andre ord ikke betale noe selv til NPE, uavhengig om man regelmessig jobber mer enn 36 timer per uke.

Selvstendig næringsdrivende med deltidshjemmel får dekket tilskuddet av kommunen tilsvarende omfanget av hjemmelen. Hvis hjemmelen er på 50 % og fysioterapeuten jobber 100 %, skal kommunen betale 50 % og fysioterapeuten 50 %. Fysioterapeuten må selv melde fra til NPE om den delen av virksomheten som overskrider driftshjemmelen.

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer likevel selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med deltidshjemmel, som jobber ut over hjemmelen, om å be kommunen betale NPE-tilskuddet for hele praksisomfanget. Dette vil bidra til å synliggjøre det faktiske omfanget av fysioterapeutens virksomhet i kommunen. Det framgår av nettsidene til KS at de er enige i denne tilnærmingen:

«KS slutter seg til NFFs tilråding, dersom fysioterapeutens virksomhet utover det avkortede driftstilskuddet dreier seg om ordinær fysioterapi i henhold til ASA 4303 og ASA 4313 og kommunens plan for fysioterapitjenesten.»

Veileder for studenter i veiledet praksis og turnuskandidater
Fysioterapeuter i turnus og autoriserte fysioterapeuter som er i veiledet praksis under videreutdanning, skal ikke betale tilskudd til NPE. Dette regnes som offentlig helsetjeneste og finansieres av det offentlige.

Les om tilskuddsplikten på NPEs nettsider:

Tilskuddsplikten for fysioterapeuter

(Artikkelen sist endret 11. januar 2021.)

Har en kommune rett til å kontakte HELFO for å få vite en fysioterapeuts uttak? For eksempel hvis kommunen vil sjekke om avtalevolumet faktisk utføres?

Det er ingen tvil om at avtaleforholdet med kommune og fysioterapeuten omfatter kun timer, og ikke antall pasienter eller omsetning, jf. ASA 4313 punkt 14 første ledd. Det klare utgangspunkt er derfor at kommunen ikke  har innsynsrett i de økonomiske forhold mellom fysioterapeuten og HELFO. HELFO har videre taushetsplikt om de opplysninger de sitter med etter NAV-loven § 7.

Taushetspliktbestemmelsen er en streng regel. Som en unntaksregel etter samme bestemmelse, fjerde ledd, kan departementet bestemme at opplysninger kan utleveres til offentlige myndigheter i andre tilfelle enn nevnt i tredje ledd når det er godtgjort at opplysningene er nødvendige for at disse myndighetene skal kunne løse pålagte offentlige oppgaver. Det skal normalt en del til her for at hovedregelen om taushetsplikt skal vike for kommunens mulighet til å skaffe opplysninger fra HELFO vedrørende en fysioterapeut.

"Oppholdsprinsippet" i helse- og omsorgstjenesteloven – hva innebærer det?

Denne artikkelen handler om rettstilstanden når det gjelder oppholdsprinsippet i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven.

Etter lovens § 3 første ledd skal kommunen «sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.»

I forarbeidene til loven står det følgende om hvordan dette skal forstås: «Første ledd er en videreføring av kommunehelsetjenesteloven § 1-1 første ledd og sosialtjenesteloven § 10-1 første ledd. Begrepet «sørge for» pålegger kommunen ansvaret for at tjenestene etter denne loven gjøres tilgjengelig for dem som har rett til å motta tjenestene. Kommunen har ansvaret for å tilby disse tjenestene til de personer som oppholder seg i kommunen. Det innebærer at ansvaret også omfatter personer som kun oppholder seg kortvarig i en kommune, for eksempel i forbindelse med ferie. Avhengig av tjenestetype må det kreves en viss varighet av oppholdet for at kommunens plikt til å yte tjenester skal inntre. For eksempel vil kommunen ikke ha plikt til å yte tjenester til en person som har bosted og oppholder seg i en kommune, og som reiser over kommunegrensen kun i den hensikt å få helse- og omsorgstjenester fra nabokommunen.»

Med denne bestemmelsen har spørsmålet om hvor du har krav på fysioterapi, blitt tydeligere. Arbeider du eller går på skole i en annen kommune enn der du bor, har du krav på fysioterapi i denne kommunen. Dersom pasienten drar ene og alene over kommunegrensen for å få fysioterapi, kan kommunen nekte dette. Rimelighetshensyn tilsier imidlertid at dette ikke gjelder behandling hos spesialist, forutsatt at egen kommune ikke har denne kompetansen.

Økonomisk oppgjør på grunn av eventuelle skjevheter kommuner imellom på grunn av oppholdsprinsippet er ikke regulert av helse- og omsorgstjenesteloven. En kommune kan derfor ikke med loven i hånd kreve at en annen kommune betaler urimelige utgifter som oppholdsprinsippet kan medføre. Det er likevel ikke noe i veien for at kommunene ved avtale kan bli enige om økonomisk oppgjør.

Skal jeg betale merverdiavgift når jeg tilbyr massasje?

Dersom det masseres som en del av fysioterapibehandling, er det helsehjelp og fritatt fra merverdiavgift (mva.). En slik behandling skal journalføres i tråd med kravene i helsepersonelloven.

Dersom det er ren massasje, altså velvære, skal det betales merverdiavgift. NFF har sett eksempler på klinikker som har tilknyttet seg folk som ikke er fysioterapeuter, men massørutdannet. Slik massasje vil være pålagt merverdiavgift.

Mer informasjon om rapportering og betaling av moms finner du her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/rapportering-og-betaling-av-mva/.

Dersom du ønsker mer informasjon, se Næringsdrivende > Regnskap og skatt, eller du kan kontakte NFFs samarbeidspartner Norway Corporate Services AS. Som medlem har du rett på 45 minutter gratis rådgivning per år, se Medlemsfordel: regnskap.

Kan jeg få bistand i spørsmål relatert til regnskap?

NFF har inngått en medlemsfordelsavtale med regnskapsselskapet Norway Corporate Services AS. Medlemmene vil uten kostnader – innenfor en ramme på 45 minutter – få en overordnet vurdering av spørsmålsstillingen/saken, og en anbefaling på videre saksgang dersom saken ikke kan avklares i løpet av samtalen.

Les mer om avtalen med Norway Corporate Services AS.

Foretar NFF taksering av fysioterapiinstitutt, og hva bør jeg tenke på ved taksering?

NFF foretar ikke takseringer. Vi anbefaler våre medlemmer at taksering av institutt foretas av en person/kollega begge parter har tillit til. Norges Takseringsforbund (NTF) kan også brukes. For elektroterapiutstyr kan leverandørene kontaktes.

Fakturasvindel, katalogbløff og annet lureri – hva kan jeg gjøre?

NFFs seksjon for arbeidsliv får henvendelser fra selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som føler seg lurt av såkalte «kataloghaier». Dette dreier seg ofte om at man blir oppringt av selgere av katalogoppføringer eller annonsetjenester, hvor det foreligger navnelikhet med kjente selskaper/kataloger. Man tror derfor man kjøper eller viderefører et abonnement for annonsering hos en kjent og seriøs aktør, hvilket i ettertid viser seg ikke å være tilfelle. Andre ganger kan det dreie seg om at man tror man skriver korrektur på allerede inngåtte avtaler, men avtale er ikke tidligere inngått, og korrekturen blir anført som en avtaleinngåelse.

NFF anbefaler at man aldri aksepterer et tilbud eller en avtale før man er sikker på hva det omfatter. I en hektisk hverdag er det ekstra viktig ikke å la seg presse til å akseptere et tilbud. Det er opprettet en nettside som er nyttig å gjøre seg kjent med, og som gir tips og råd i tilfeller hvor man følger seg utsatt for slike svindelforsøk. Les mer på www.varslingslisten.no. Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet.

Må jeg betale TONO-avgift for musikk som avspilles på arbeidsstedet mitt?

NFF får en rekke henvendelser fra medlemmene etter at Tono har sendt krav om rettighetsavgift.

Bruker fysioterapeuten musikken for egen del, skal vedkommende ikke betale. Tono innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Disse pengene fordeles deretter til rettighetshaverne i de fremførte verkene. For fysioterapeuten er spørsmålet om han eller hun lytter til musikken selv, eller bruker den som bakgrunnsmusikk for de besøkende. I et brev av 2. mars 2000 til NFF skriver Tono: "Tono mener at så lenge fysioterapeuten bruker musikk kun for egen del, skal det ikke betales. Dersom musikken fremføres på venteværelset virker det for oss lite sannsynlig at musikken kun er for fysioterapeuten selv. Har fysioterapeuten "en radio i vinduskarmen" på behandlingsrommet, hvor musikken åpenbart kun er for fysioterapeuten selv, og ikke et ledd i behandlingen eller for pasienten på annen måte, legger ikke vi oss opp i dette."

Hvilke regler gjelder for stønad ved fysioterapibehandling i utlandet?

Lenkene nedenfor inneholder informasjon til pasienter og helsepersonell om fysioterapibehandling i utlandet, og regelverket for stønad til slik behandling.

Jeg ønsker juridisk bistand fra NFF. Hva gjør jeg?

Du bør først lese denne artikkelen. Der har vi publisert NFFs retningslinjer for juridisk bistand og omtalt forhold knyttet til slik bistand som NFFs yrkesaktive medlemmer bør kjenne til.

Hvor mange faggrupper har NFF, og hvordan melder jeg meg inn?

Norsk Fysioterapeutforbund har 13 faggrupper. Faggruppene viser bredden i fysioterapien. Meld deg inn direkte til faggruppen!

Hvordan melder jeg meg på et kurs?

Påmelding til kurs må skje elektronisk. Lenke til påmeldingsskjema finner du i hver kursannonse. Se kurskalender.

Må jeg logge inn som medlem før jeg melder meg på et kurs?

Det er anbefalt å logge seg inn som medlem. Fordelen er at du får et halvt utfylt påmeldingsskjema med ditt navn og adresse. Ved å gå til «påmelding» får du et helt blankt skjema. Uansett måte du velger å melde deg på, vil du dra nytte av lavere kursavgift for medlemmer.

Jeg har meldt meg på kurs, men er usikker på om jeg er påmeldt?

Når du melder deg på kurs, mottar du en e-post, ”Bekreftelse på mottatt påmelding til kurs”, med kopi av de dataene du har ført inn i påmeldingsskjemaet. Hvis du ikke mottar denne e-posten, ta kontakt med kursadministrasjonen i NFF.

Jeg har mottatt e-post «Bekreftelse på mottatt påmelding til kurs». Betyr det at jeg har fått plass på kurset?

Nei. Bekreftelse på mottatt påmelding er ikke ensbetydende med bekreftelse på tildelt plass.

Når får jeg vite at jeg er tildelt plass på kurset?

Du vil senest 10 arbeidsdager etter påmeldingsfristens utløp motta en e-postmelding om at du enten er tildelt plass på kurs, eller at du står på ventelisten.

Jeg har meldt meg på et kurs. Kan jeg da bestille min reise?

Nei. Du må vente til du mottar e-postmelding om at du er tildelt plass før du kan bestille din reise. NFF er ikke ansvarlig for refusjon av innkjøpte billetter hvis du bestiller din reise før du har fått bekreftelse på tildelt plass.

Jeg vil trekke tilbake min påmelding. Kan jeg gjøre det per telefon?

Avbestilling av en kursplass må skje skriftlig via e-post til kurs@fysio.no. Det er fysioterapeuten som er tildelt plass på kurs som selv er ansvarlig for å avbestille plassen, og ikke arbeidsgiveren.

Jeg vil trekke tilbake min påmelding. Må jeg betale et gebyr?

Avbestilling av kursplass mottatt etter påmeldingsfristen og frem til to uker før kursstart belastes med et avbestillingsgebyr på kr 800, uavhengig av kursets lengde. Hele kursavgiften må betales når avbestilling mottas senere enn to uker før kursstart.

Jeg er ikke medlem i NFF. Kan jeg melde meg på et kurs?

Ja. Alle fysioterapeuter kan melde seg på NFFs kurs. Ikke-medlemmer betaler en høyere kursavgift.

Påmeldingsfristen til et kurs har gått ut, kan jeg allikevel melde meg på?

Påmeldinger som kommer etter påmeldingsfristen, blir ikke behandlet, med mindre kurset er annonsert med "Fortsatt ledige plasser".

Hva med ledige plasser på kurs?

Vi kan ikke bekrefte at det er ledige plasser på et kurs før påmeldingsfristen går ut. Se regler for opptak og avmelding.

Hvordan tildeles plassene på et kurs?
Opptak gjøres fortløpende etter først-til-mølla-prinsippet. Allikevel har NFF påmeldingsfrist. Hvorfor?
Når mottar jeg fakturaen for kursavgiften?

Fakturaen for kursavgiften sendes i forkant av kurset.

Kan jeg få tilsendt en ny faktura, fordi den jeg mottok er adressert til meg selv og ikke til min arbeidsgiver?

Nei. Når du melder deg på et kurs, skal du fylle ut navn og adresse til den som skal betale kursavgiften i påmeldingsskjemaet. Hvis den opplysningen mangler, vil fakturaen for kursavgiften bli sendt til din private adresse.

Betaler av faktura kan IKKE endres etter at NFF har sendt ut faktura i posten.

Jeg har fått plass på et kurs, men er blitt syk. Hva gjør jeg? Får jeg refundert kursavgiften?

Du må gi beskjed til NFF snarest. Deretter må sende du en sykemelding til kurs@fysio.no eller til Norsk Fysioterapeutforbund, Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo. Du vil få refundert kursavgiften minus et gebyr på kr 800. Hvis kursavgiften ikke er betalt, vil du bli fakturert med gebyret på kr 800.

Jeg ble syk på kurset og deltok bare en dag. Kan jeg få refundert kursavgiften?

Hvis sykdom inntreffer under kurset, dvs. etter kursets start, refunderes ikke kursavgiften.

Hvor mye fravær kan jeg ha uten å miste retten til kursbevis?

For å motta et kursbevis kreves det 80 % tilstedeværelse på et kurs.

Jeg må trekke tilbake min påmelding til kurs. Kan min kollega ta plassen min?

En tildelt plass kan ikke overføres/gis til en annen person. Kursplasser tildeles den enkelte fysioterapeut og ikke arbeidssted (selv om arbeidsgiver betaler). Du må sende en avmelding, og din kollega må sende en påmelding.

Jeg er på ventelisten. Når vil jeg få vite om jeg kan få plass på kurset?

Straks vi mottar en avbestilling av kursplass, tar vi kontakt med den som står først på ventelisten.

Jeg har mistet fakturaen jeg mottok. Kan jeg få en ny en?

Fakturaer som er sendt ut, kan du laste ned fra "Mine fakturakopier" når du er logget inn på "Min side".

Jeg har mistet mitt kursbevis. Kan jeg få et nytt?

Du kan ikke få et nytt kursbevis, men en bekreftelse på at du har deltatt på kurset.

Hvor finner jeg NFFs honorarsatser for kursledere/undervisning?
Når blir kommende års kurskalender publisert?

Alle kurs blir publisert fortløpende på kurssidene. De fleste kursene blir publisert tidlig på høsten.

Hvilke høgskoler og universitet har mastertilbud som er aktuelle for fysioterapeuter?

Generelt ligger de fysioterapispesifikke mastertilbudene i Norge, det vil si de som er forbeholdt fysioterapeuter, i byene som har bachelorutdanning: Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Les mer om videreutdanning.

Hvilke utdanninger fra utlandet kan gi A8-takstkompetanse?

For å få studiet godkjent til takstkompetanse «A8 manuellterapi» i Norge, må søknad med dokumentasjon på fullført studium og dets innhold sendes til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Les mer om utdanning i manuellterapi i utlandet.

Jeg ønsker å studere i utlandet, og har noen praktiske spørsmål i forbindelse med oppholdet. Hvor kan jeg henvende meg?

NFF har en liste over manuellterapeuter som har fullført sin masterutdanning på universiteter i utlandet. Ta gjerne kontakt med disse for å få mer informasjon

Hvem kan bruke tittelen psykomotorisk fysioterapeut?

Tittelen psykomotorisk fysioterapeut er forbeholdt dem som har mastergrad i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, eller som har kompetanse som gir rett til å heve takst A9. Fra 1. januar 2016 stilles det krav om mastergrad for å oppnå A9-takstkompetanse.

Les mer om kompetansenivåer og kompetansemål innenfor psykomotorisk fysioterapi.

Hva skal til for å bli spesialist i fysioterapi?

NFF har en forbundsintern spesialistordning som omfatter 13 spesialiteter. Det kreves nå at man har en masterutdanning i fysioterapi eller en tverrfaglig master, samt veiledet praksis i 1–2 år etter fullført master, og et 24 timers veiledningskurs fra NFF. Dette skal hjelpe den kommende spesialist til å nå kompetansemålene for den enkelte spesialitet (se under hver enkelt spesialitet/Overgangsordning). Når man søker om å bli spesialist, må man forholde seg til kompetansemålene for den aktuelle spesialitet, og forklare hvordan man mener disse er nådd. Fram til 31. desember 2015 var det også mulig å bygge opp spesialistkompetanse via kurs, kortere videreutdanninger og minimum tre års praksis innen spesialistfeltet.

Hva forstås som "fysioterapispesifikk master", og hva forstås som "helsefaglig master"?

I den nye spesialistordningen er det krav om masterutdanning, enten fysioterapispesifikk eller helsefaglig. Det utvikles stadig flere mastertilbud ved landets høgskoler og universiteter, og NFF har ikke oversikt over hvilke tilbud som finnes til enhver tid. De fysioterapispesifikke mastertilbudene er de som er forbeholdt fysioterapeuter.

Helsefaglige mastere er de mastere som er rettet mot dem som har en helsefaglig bachelorgrad, og/eller slike som er innrettet mot økt kompetanse innen bevegelse og aktivitet. Eksempler er master i aktivitet og bevegelse ved HiB, master i bevegelsesvitenskap og master i idrettsvitenskap ved NTNU, master i kunnskapsbasert praksis ved HiB, master i psykisk helse (flere høgskoler/universitet), og master i rehabilitering og habilitering ved HiOA.

Er det andre mastere enn helsefaglige/fysioterapispesifikke som gir uttelling i spesialistordningen?

Nei, etter ny spesialistordning er det kun fysioterapispesifikke/helsefaglige mastere som gir uttelling, jf. definisjonen av disse.

Er det krav om spesifikke kurs i ny spesialistordning?

For å bli spesialist i idrettsfysioterapi og spesialist i manuellterapi er det krav om henholdsvis dopingkurs og kurs i trygdefaglige emner, se de enkelte spesialitetene.

For øvrig er det ikke krav om spesifikke kurs for de andre spesialitetene, men det kan være svært aktuelt også for andre spesialiteter med spesifikke kurs for å godtgjøre at kompetansemålene for den aktuelle spesialitet er nådd. Anbefaling om aktuelle kurs er beskrevet under den enkelte spesialitet.

Kan videreutdanninger i fysioterapi brukes for å oppnå spesialistkompetanse?

Ja, det kan de. Etter ny spesialistordning må du ha en master, men mange høgskoler/universitet vil kunne gi innpass for videreutdanning i en masterutdanning, slik at man får avkortning på masterstudiet. Man må søke individuelt om dette på det enkelte studiested som tilbyr fysioterapifaglige/helsefaglige masterstudier. Fram til 31. desember 2015 vil videreutdanninger i fysioterapi kunne inngå i spesialistoppbygningen etter tidligere spesialistordning, jf. overgangsordning for hver av spesialitetene.

Generelt ligger de fysioterapispesifikke mastertilbudene, dvs. de som er forbeholdt fysioterapeuter i byene som har bachelorutdanning: Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Blant de fysioterapispesifikke masterstudiene finnes både studier som inkluderer ferdighetstrening og praksisstudier, og studier som er mer teoretisk rettet. 

Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på det enkelte studiesteds nettsider. Se norske studiesteder her: "Generelt om videreutdanning".

Se også hos høgskoler og universitet i andre byer/tettsteder.

Full oversikt over tilbudet av aktuelle helsefaglige videreutdanninger og masterprogram får du på nettsidene til den enkelte høgskole eller universitet.

Hvor finner jeg aktuelle veiledere for å skaffe meg veiledet spesialistpraksis innen et fagområde?

NFF har oversikt over hvem som er godkjente spesialister innen hvert spesialistområde, og som kan være aktuelle veiledere. Samtlige spesialister er forespurt om de kan tenke seg å være veileder, men manglende tilbakemelding gjør at vi foreløpig ikke har full oversikt over hvem som ønsker å påta seg veilederoppgaver. NFF vil være behjelpelig med å forespørre spesialister i konkrete tilfeller. Fysioterapeuter som ønsker veileder, kan også foreslå veileder selv. Det er en fordel, men ikke et absolutt krav at veileder har formal- og/eller realkompetanse innen veiledning. Se i veiledningsheftet, punkt 5.

Hva må jeg betale veileder i veiledet spesialistpraksis?

Det vil alltid være ekstraarbeid forbundet med å være veileder, og det er ikke rimelig å forvente at veiledningen skal være gratis. Av hensyn til regler vi er bundet av fra Konkurransetilsynet, kan NFF ikke anbefale en bestemt sats for veiledning. Å være veileder kan ses som et ledd i faglig oppdatering, og NFF mener at det er viktig å argumentere overfor arbeidsgiver med at veiledning kan inngå i ordinær arbeidstid. For veiledere med driftstilskudd er det åpning for at veiledning kan inngå i driftstilskuddstiden. NFF arbeider med å få til bedre retningslinjer når det gjelder godtgjøring til veileder, men foreløpig er det helt opp til den enkelte veileder og spesialistkandidat å inngå en avtale om eventuelt honorar og størrelsen på dette. Se mer i Veiledningshefte, side 7.

Hvordan gjør jeg det når veileder bor langt unna?

I veiledningsheftet, punkt 8, er det gitt eksempler på gjennomføring av veiledning.

Veiledningen skal i hovedregel skje i tilknytning til egen praksis, og når det blir for dyrt/tungvint å reise til veileder, eller betale for at veileder skal komme til deg, er det et godt alternativ å filme en situasjon av deg selv i samhandling med pasient. (Husk å innhente skriftlig informert samtykke fra pasienten!) Filmen sendes elektronisk eller per brev til veileder, avhengig av hva som er praktisk, sammen med dine spørsmål (veiledningsgrunnlag). I etterkant diskuteres filmen via telefon, skype, videokonferanse eller lignende.  Som et alternativ kan det også brukes skriftlige refleksjonsnotat som utgangspunkt for diskusjon med veileder. Her beskriver du hva som skjedde i situasjonen, hvilke refleksjoner du gjorde deg og hvilke spørsmål du har. Dette bør kun brukes i begrenset omfang, da fortellinger om praksis ikke fanger opp hva som faktisk skjer i praksis.

Hva betyr det at veiledningen skal skje i tilknytning til egen praksis?

Det betyr at det er din egen praksisutøvelse som skal være gjenstand for veiledning. Det er en samspillssituasjon med pasient, pårørende, samarbeidspartnere osv. der DU inngår som et fokus i veiledning. Å være sammen med veileder og se og diskutere hvordan denne utøver sin praksis, er ikke å oppfatte som veiledning, men som hospitering, og inngår ikke som krav i spesialistordningen.

Må jeg ta kollegaveiledning for å bli spesialist?

Fra 1. januar 2016 kan du bare bli spesialist i den nye ordningen, som krever at du har en fysioterapispesifikk eller helsefaglig mastergrad og 3 (4) års praksis (avhengig av type mastergrad). Videre er det krav om et 24 timer nettbasert veiledningskurs. Kurset vil bli tilgjengelig november 2016. Frem til da erstatter deltakelse i NFFs kollegaveiledningsgrupper dette kurset.

Hvordan kan jeg delta i kollegaveiledningsgruppe?

NFFs kollegaveiledningsgrupper utlyses to ganger i året og starter opp høst og vår. De fleste gruppene vil gå over 6–8 ganger på ettermiddagstid, fordelt over 4–8 måneder. Det arrangeres også grupper som komprimeres som to samlinger, hver på 1 ½ dag. Dersom de utlyste gruppene ikke passer dine behov, og du klarer å samle minst fire andre interesserte kolleger, kan NFF få veileder til å reise til dere og gjennomføre veiledningen som samlinger, slik det er skissert over.

Hva er kollegaveiledning, og hvor finner jeg informasjon?

Kollegaveiledning er nødvendig for å opprettholde en spesialistgodkjenning i NFFs spesialistordning. Se kravene her: Spesialistgodkjenning/Kollegaveiledning. Norsk Fysioterapeutforbund organiserer kollegaveiledningsgrupper mange steder i landet. Alt om NFFs opplegg for kollegaveiledning finner du her: Kompetanseutvikling/Kollegaveiledning.

Hva er FYSIO?

FYSIO er en interesseorganisasjon for fysioterapistudenter i Norge, representert ved alle de norske utdanningsstedene.

FYSIO har fem lokallag: Oslo, Mensendieck, Bergen, Trondheim og Tromsø. FYSIOs nasjonale styre er FYSIO-Norge. Alle lokallagene har to mandater i FYSIO-Norge som velges fra lokallagets styre.

FYSIO jobber for å fremme fysioterapistudentenes interesser.

 • Faglig er FYSIO et bindeledd mellom skolens ledelse og studentene, og arbeider for å skape et faglig utviklende miljø blant studentene.
 • FYSIO søker å bedre trivsel på skolene og øke kontakten mellom utdanningsstedene.
 • Økonomisk støtter FYSIO arrangementer i regi av studentene selv, og støtter studentenes oppgaveskriving eller spesielle prosjekter.