Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Visjon, verdier og hovedmål

Hovedlandsmøtet 2019 vedtok visjon, verdier og hovedmål for perioden 2020–2022. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, som er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.       


NFFs formål

Norsk Fysioterapeutforbund er et partipolitisk uavhengig forbund.

NFF skal:

 • Styrke fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt
 • Utvikle fysioterapifaget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen og befolkningens behov
 • Fremme kvalitet og høy etisk standard i utdanning og utøvelse av fysioterapi samt i fysioterapirelatert forskning
 • Ivareta og styrke inntekts- og rammevilkår for selvstendig næringsdrivende medlemmer
 • Ivareta og styrke lønns- og arbeidsforhold for ansatte medlemmer

Det er på bakgrunn av en vurdering av NFFs muligheter og utfordringer utformet hovedmål for organisasjonen. Utfordringsbildet er beskrevet nedenfor.

For å gjøre målene tydelige, er de formulert punktvis. Under hvert hovedmål er det utarbeidet strategiske mål.

Organisasjonens visjon, verdier, hovedmål og strategiske mål skal sammen være førende for NFFs arbeid og prioriteringer i landsmøteperioden.

Visjon for NFF som organisasjon

Sterk, stolt og synlig er en godt innarbeidet visjon, som videreføres for landsmøteperioden 2020–2022. 

Verdier i NFF

Samlet
NFF skal være preget av en samlende kultur. Organisasjonen må fremstå som en organisasjon som snakker med en stemme - og må evne å samle medlemmenes engasjement i felles standpunkt. NFF skal være en organisasjon for alle fysioterapeuter. 

Samfunnsengasjert
Fysioterapi er viktig for store pasientgrupper, og fysioterapeuter kan i tillegg bidra på flere samfunnsområder. NFF skal derfor utvise et høyt samfunnsengasjement, og NFFs politiske standpunkter må sees i et videre perspektiv – både i forhold til samfunnets behov og samfunnsutviklingen.

Kompetent
Det enkelte medlem har selv et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og NFF skal bidra til at dette er mulig. Det forventes at ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte også holder seg oppdatert innen sitt kompetanseområde – og NFF må legge til rette for dette.

Modig
For å være et forbund preget av mot, kreves det at NFF tør å utfordre etablerte sannheter, tar de vanskelige diskusjonene, evner å prioritere og ta vanskelige valg. NFF skal ikke la seg styre av konvensjoner, men oppfordre til nytenkning, og utfordre påstander, politikk og praksis der det er naturlig.

Respektfull
Forbundets virksomhet skal være preget av respekt for hverandre, andre og andres synspunkter, også for aktører som er kritiske til NFFs virksomhet. Disse skal omtales og behandles på en respektfull måte, også i interne fora.

Utfordringsbilde

Medlemmer
Velferdsstaten er tuftet på trepartssamarbeidet, på sterke fagforeninger, sterke arbeidsgiverorganisasjoner og sentralt koordinerte lønnsforhandlinger. Mange tar velferdsstaten som en selvfølge, men vi erfarer nå et langsomt press på viktige velferdsordninger som sykelønn, uføretrygd og arbeidsavklaring mv.

For at NFF skal være en slagkraftig aktør på alle de arenaene vi ønsker å få gjennomslag på, er vi avhengig av mange medlemmer. Sammenlignet med en del andre forbund og offentlig sektor generelt der organisasjonsgraden er på 80 prosent, er organisasjonsgraden blant fysioterapeuter lav. 64 prosent av fysioterapeutene som er i arbeid, er medlem. Det at det finnes tre forbund som organiserer fysioterapeuter, og som har ulike målsettinger, bidrar videre til å svekke fysioterapeuters slagkraft og våre påvirkningsmuligheter. Det er økt risiko for utmeldinger fra NFF i overgangen student til turnus, ved oppstart som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut eller ved endringer i livssituasjonen. Lett tilgjengelig informasjon om fordelene ved å være en del av felleskapet og synliggjøring av NFFs aktiviteter og resultater er viktig i denne sammenheng. 

Samfunnsutvikling og politiske rammebetingelser
I Norge har vi jevnt over god helse og gode helsetilbud, men de sosiale helseforskjellene er større enn i de fleste andre europeiske land. En person med lavt utdanningsnivå lever gjennomsnittlig 6-7 år kortere enn en person med høyt utdanningsnivå. I tillegg ser det ut til at høyt utdannede pasienter får mer helsehjelp enn de med lavere utdanning. Den nasjonale folkehelsepolitikken har vært for lite offensiv, for liten politisk vilje til å prioritere forebyggende helsearbeid.

Nasjonal e-helse satsning stiller store krav til fysioterapeuters organisering av tjenesten. Innføring av Én innbygger – én journal, økt fokus på personvern og personsikkerhet endrer fysioterapeuters jobbhverdag.  Elektronisk kommunikasjon mellom helsepersonell og ulike nivåer i helsetjenestene er fremdeles fragmentert og mangelfull. Dette medfører risiko for dårlig kvalitet, effektivitet og sikkerhet i samhandlingen i helsetjenestene.

Andel tid til administrasjon øker; herunder journalkrav, epikriser, samhandling. Dette går utover tid til pasientrettet arbeid. Elektroniske samhandlingsordninger fungerer for dårlig, da særlig mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Vi ser en økende todeling av helsetjenesten. Det er en økt privatisering der flere offentlige tjenester kommer på anbud. Dette kan i enkelte tilfelle medføre at priser presses så lavt at kvaliteten på de tjenestene som leveres nødvendigvis må bli skadelidende. Vi har de siste årene også sett en økning i private helseforsikringer som gir tilgang til fysioterapi utenom offentlig helsetjeneste.

Særlig etter samhandlingsreformen ble innført i 2012 har vi opplevd økt press på kommunale helse- og omsorgstjenester ved at nye oppgaver er kommet til, samtidig som pasientene har blitt dårligere og kompetansen ikke har blitt tilsvarende høyere. Tilbud i spesialisthelsetjenesten bygges ned, som vi har sett på rehabiliteringsfeltet, uten at tilbudet bygges tilsvarende opp i kommunehelsetjenesten.

Det økte presset har også medført at det må prioriteres hardere i helsetjenesten. Alvorlighetskriteriet har fått forrang, noe som har betydning for mange pasienter med langvarige smerter og kroniske sykdommer. For fysioterapeuter betyr dette at det må prioriteres hardere enn ønskelig, og i noen tilfelle kan dette gå utover faglig forsvarlighet. Fysioterapeuter opplever at de står med prioriteringsutfordringene i hverdagen når dette i større grad må gjøres på et kommunalt eller nasjonalt nivå.

Av andre utfordringer som får betydning for fysioterapeuter og helsetjenestene er blant annet:

-          En aldrende befolkning

-          En mer stillesittende befolkning

-          Psykiske helseproblemer, særlig blant unge

-          En fedmeepidemi

-          Mange lever med langvarige smerter

-          Et endret arbeidsliv blant annet med økt digitalisering, effektivisering, midlertidige ansettelser og grensen mellom arbeidsliv og privatliv viskes ut

-          Globalisering og klimaendringer

Fag, kvalitet og etikk
Kvalitet og etikk i fagutøvelsen blir utfordret når fysioterapeuter beveger seg over i gråsoner mellom fysioterapi og andre fagområder. NFF mener det er viktig for profesjonen å ha fokus på gråsoner i faget, dette utfordrer profesjonens omdømme. Fysioterapeuter opplever konkurranse fra annet helsepersonell og alternative behandlere, fysioterapeuter må ha fokus på hva som er fysioterapi og kvalitet i tjenesteutøvelsen og hva det innebærer å være autorisert helsepersonell.

Mangel på felles ledelse for alle fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten innebærer at vår kompetanse ikke blir godt nok utnyttet i samarbeidet med andre yrkesgrupper.

Hovedmål og strategiske mål

1.       Medlemskap i NFF skal være det naturlige valget for alle fysioterapeuter og fysioterapistudenter
 • NFF skal ha flere og mer fornøyde medlemmer i 2022 enn i 2019. Målet er at organisasjonsgraden skal økes fra 64 til 67 prosent i perioden. NFF skal ha planlagte og målrettede aktiviteter for å rekruttere og beholde medlemmer.
 • NFFs medlemstilbud skal styrkes og videreutvikles slik at de tilpasset ulike medlemsgrupper og livsfaser medlemmene er i.
 • Ledere skal oppleve NFF som en relevant og attraktiv medlemsorganisasjon.
 • Nye kommunikasjonsformer og –kanaler skal tas i bruk for å styrke kommunikasjonen med medlemmene.
 • Styrke samhold og fremme samarbeid mellom fysioterapeuter.
2.       NFF skal bidra til utvikling av god fysisk og psykisk helse og gode helsetjenester i samfunnet
 • NFF skal være en synlig deltaker i den offentlige debatt på områder som er viktige for fysioterapiens plass i samfunnet.
 • NFF skal arbeide for en god implementering av e-helse.
 • NFF skal arbeide for en godt organisert og kompetent ledet fysioterapitjeneste i alle deler av helsetjenesten.
 • NFF ønsker en sterk offentlig fysioterapitjeneste som gir et likeverdig helsetilbud til alle.
 • NFF skal arbeide for å få flere fysioterapeuter inn i ledende stillinger i norsk helsevesen.
 • NFF skal ta del i det internasjonale arbeidet for å oppnå anerkjennelse av fysioterapiens rolle i utviklingen av bedre helse og livskvalitet.
 • I perioden 2019-22 skal NFF prioritere tre områder for styrking av fysioterapeutenes plass i forhold til:
  • Folkehelse
  • Arbeid og helse
  • Habilitering og rehabilitering
3.       NFF skal være pådriver for kvalitet og etikk i fysioterapeutenes fagutøvelse
 • NFF slutter opp om FNs bærekraftmål og vil integrere disse i sitt arbeid.
 • NFF skal arbeide for en fysioterapitjeneste som holder høy faglig kvalitet og er riktig dimensjonert.
 • Pasientene skal stå i sentrum og oppleve trygge tjenester som er godt samordnet med andre helsetjenester.
 • NFF skal arbeide for en yrkesetisk bevissthet og praksis hos medlemmene og i profesjonen. Alle medlemmer skal kjenne de yrkesetiske retningslinjene, og NFF skal ta tydelig standpunkt i yrkesetiske spørsmål.
 • I perioden skal NFF starte et arbeid med utvikling av veileder og kvalitet i fag- og yrkesutøvelsen.
4.       NFF skal bidra til å utvikle fysioterapeuters fagkompetanse
 • NFF skal stimulere til livslang faglig oppdatering blant medlemmene.
 • NFF skal ha et bredt etterutdanningstilbud som gir medlemmene oppdatert kunnskap på alle viktige fagområder. Etterutdannings-tilbudet skal forsterkes og utvides i perioden.
 • NFF skal forvalte og utvikle spesialistordningen for fysioterapeutene i tråd med helsetjenestens behov. NFF skal arbeide for en offentlig spesialistordning.
 • NFF skal påvirke grunn- og videreutdanningen av fysioterapeuter slik at den er tilpasset profesjonens og helsetjenestens behov for kompetanse. Fysioterapeutens unike kliniske kompetanse må ivaretas.
 • NFF skal bidra til å synliggjøre behovet for forskning på fysioterapiområdet.
5.       NFF skal være en organisasjon med kompetanse og kapasitet til å ivareta NFFs medlemmer og fremme NFFs politikk
 • NFF skal ha kompetente tillitsvalgte og kontaktpersoner som kjenner faget og profesjonen og som gis gode vilkår for å utøve sin rolle. Alle tillitsvalgte og kontaktpersoner skal gis opplæring.
 • NFF skal ha tillitsvalgte og kontaktpersoner i alle kommuner.
 • NFFs sekretariat skal ha høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive støttesystemer for å kunne yte god service og støtte til tillitsvalgte og medlemmer, forhandle frem best mulig vilkår for medlemmene og fremme fysioterapeutenes sak i samfunnet.
 • NFF skal være en demokratisk organisasjon der ulike synspunkter fremmes, diskuteres og høres, og som har klare interne kommunikasjonslinjer for å muliggjøre påvirkning innad i egen organisasjon. Medvirkning skal bidra til å styrke organisasjonen.
6.       Ansatte fysioterapeuter skal ha trygge tilsettingsforhold og gode lønns- og arbeidsforhold
 • Lønnspolitikk skal baseres på sentrale kollektive tariff- og pensjonsavtaler.
 • Lønnen skal gi uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar.
 • Ansatte medlemmer skal ha gode, trygge og forutsigbare pensjonsordninger. Pensjonsordningene skal være en del av tariffavtalene.
 • NFF skal arbeide for at flere ansatte medlemmer oppnår heltidsstillinger og at tariffestede rettigheter for arbeidstid opprettholdes.
7.       Fysioterapeuter med driftsavtale skal ha gode og forutsigbare rammer for utøvelsen av tjenesten
 • NFF skal bidra til at fysioterapitjenesten i kommunene organiseres og dimensjoneres slik at den underbygger målet om god kvalitet i tjenesten.
 • Medlemmer med driftsavtale skal medvirke i utviklingen av helsetjenesten.
 • Inntjeningsgrunnlaget til fysioterapeuter med driftsavtale skal sikres på linje med lønnsutviklingen i samfunnet.
 • NFF skal arbeide for at spesialistkompetanse skal gi bedre økonomisk uttelling.
 • NFF skal prioritere arbeidet med å få oppjustert driftstilskuddene til kommunenes tjenestebehov.
8.       Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftsavtale skal tilbys høyt kvalifisert bistand for å utøve sin virksomhet
 • NFF skal bidra til å synliggjøre selvstendige næringsdrivende fysioterapeuter som driver utenfor den offentlige helsetjenesten.
 • NFF skal være en viktig støttespiller for medlemmer som ønsker å etablere egen virksomhet på selvstendig grunnlag.
 • NFF skal bidra til at medlemmene har nødvendig kompetanse til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder kunnskap om regelverk og rammevilkår for private helsetjenester.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner