Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Visjon, verdier og hovedmål

Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, verdier og hovedmål for perioden 2017–2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, som er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.       


NFFs formål

Norsk Fysioterapeutforbund er et partipolitisk uavhengig forbund.

NFF skal:

  • styrke fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt.
  • utvikle fysioterapifaget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen og befolkningens behov.
  • fremme kvalitet og høy etisk standard i utdanning og utøvelse av fysioterapi, samt i fysioterapirelatert forskning.
  • ivareta og styrke inntekts- og rammevilkår for selvstendig næringsdrivende medlemmer.
  • ivareta og styrke lønns- og arbeidsforhold for ansatte medlemmer.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Visjon for NFF som organisasjon

Sterk, stolt, synlig er en godt innarbeidet visjon, som videreføres i landsmøteperioden 2017–2019.

Verdier i NFF

Samlet

NFF skal være preget av en samlende kultur. Organisasjonen må fremstå som en organisasjon som snakker med én stemme – og må evne å samle medlemmenes engasjement i felles standpunkt. NFF skal være en organisasjon for alle fysioterapeuter. 

Samfunnsengasjert

Fysioterapibehandling er viktig for store pasientgrupper, og fysioterapeuter kan i tillegg bidra på flere samfunnsområder. NFF skal derfor utvise et høyt samfunnsengasjement, og NFFs politiske standpunkter må sees i et videre perspektiv – både i forhold til samfunnets behov og samfunnsutviklingen.

Kompetent

Det enkelte medlem har selv et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og NFF skal bidra til at dette er mulig. Det forventes at ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte også holder seg oppdatert innen sitt kompetanseområde – og NFF må legge til rette for dette.

Mot

For å være et forbund preget av mot, kreves det at NFF tør å utfordre etablerte sannheter, tar de vanskelige diskusjonene, evner å prioritere og ta vanskelige valg. NFF skal ikke la seg styre av konvensjoner, men oppfordre til nytenkning, og utfordre påstander, politikk og praksis der det er naturlig.

Respekt

Forbundets virksomhet skal være preget av respekt for hverandre, andre og andres synspunkter, også for aktører som er kritiske til NFFs virksomhet. Disse skal omtales og behandles på en respektfull måte, også i interne fora.

Hovedmål 2017–2019

Dette er overordnede mål, som vil bli konkretisert ved å utarbeide mer konkrete delmål gjennom det årlige handlingsplanarbeidet.

NFF skal ha flere og mer fornøyde medlemmer i 2018 enn i 2015

Medlemskap i NFF skal være det naturlige førstevalget for alle fysioterapeuter og fysioterapistudenter. NFF skal ha målrettede og konkrete aktiviteter for å rekruttere og beholde medlemmer. NFFs medlemstilbud og informasjon skal være tilpasset slik at det er relevant for ulike grupper medlemmer.

NFF skal være pådriver for kvalitet i fysioterapitjenesten

NFF vil ha en sterk offentlig fysioterapitjeneste og motvirke ulikhet i helsetjenesten. NFF skal jobbe for utvikling og organisering av tjenesten som bidrar til god kvalitet for brukerne, herunder riktig dimensjonering. Samhandling i tjenesten og rundt den enkelte pasient må styrkes. Tjenesten skal ha god strategisk og faglig ledelse, og tjenesten må utvikles i samarbeid med tjenesteutøverne på alle nivå. NFF kan bidra til dette gjennom å ivareta fysioterapeuter i lederposisjoner.

NFF skal ha et velfungerende organisasjonsapparat med kompetanse til å ivareta NFFs medlemmer og fremme NFFs politikk

NFF skal være en organisasjon der ulike synspunkter fremmes, diskuteres og høres. NFFs organisasjonsledd skal ha kompetanse til å utøve fagpolitisk arbeid internt i NFF. NFF skal sørge for støtte og opplæring av organisasjonstillitsvalgte, arbeidsplasstillitsvalgte og kontaktpersoner, slik at disse kan ha innflytelse og medbestemmelse. NFF skal synliggjøre fysioterapiens betydning i helsetjenesten, samt fremme NFFs politikk i rette fora.

NFF skal fremme etikk i alt vi gjør

God yrkesetikk bidrar til en god helsetjeneste – og NFF har et organisatorisk ansvar for å bidra til høy yrkesetisk bevissthet og praksis hos medlemmene. Yrkesetiske retningslinjer skal være kjent for alle medlemmene, og NFF skal i perioden opptre tydelig og innta klare standpunkt i saker av yrkesetisk karakter.

NFF skal bidra til å utvikle fysioterapeuters kompetanse

NFF skal stimulere til kontinuerlig faglig oppdatering. NFF skal ha en kursportefølje som bidrar til at medlemmenes praksis utvikles i kunnskapsbasert retning og ivaretar helsetjenestens kunnskapsbehov. NFF skal søke å innrette spesialistordningen til helsetjenestens behov, og fortsatt arbeide for en offentlig spesialistgodkjenning. NFF skal bidra til at grunnutdanning og videreutdanning gjenspeiler helsetjenestens behov for kompetanse, og har et sterkt klinisk-praktisk fundament. Videre skal NFF synliggjøre behovet for mer fysioterapiforskning. NFF skal arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant NFFs medlemmer.

Alle medlemmer skal ha trygge tilsettingsforhold, medbestemmelse og gode lønns- og arbeidsforhold

NFF skal i hovedsak basere lønnspolitikken på sentrale kollektive tariff- og pensjonsavtaler. NFFs medlemmer i offentlig sektor må ha et lønnsnivå som samsvarer med lønnsnivået for utdanningsgrupper i privat sektor. Medlemmene skal ha en lønn som gir uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar.  Alle medlemmer – i både privat og offentlig sektor – skal ha gode, forutsigbare og trygge pensjonsordninger. Pensjonsordningen i offentlig sektor skal være en del av tariffavtalene. Dagens pensjonsrettigheter må opprettholdes. NFF vil arbeide for at flere medlemmer oppnår heltidsstillinger og at tariffestede rettigheter for arbeidstid ivaretas.

NFF skal være en god støttespiller for fysioterapeuter som arbeider som selvstendig næringsdrivende utenfor den offentlige helsetjenesten

NFF skal være en viktig støttespiller i forhold til medlemmer som ønsker å etablere egen virksomhet, og bidra til god kvalitet i tjenesten. NFF skal bidra til at medlemmer har kompetanse i forhold til selvstendig næringsvirksomhet, herunder lovverk/rammeverk som regulerer privat helsetjeneste. NFF skal bidra til å synliggjøre denne gruppen.

Fysioterapeuter med driftsavtale skal ha gode og forutsigbare rammer og medbestemmelse i utviklingen av tjenesten

NFF skal arbeide mot ufrivillige deltidshjemler. Inntjeningsgrunnlaget må sikre at kjøpekraften opprettholdes eller følger lønnsutvikling. Spesialistkompetanse skal verdsettes. NFFs skal arbeide for at tjenesten utvikles i samarbeid med de som utøver tjenesten. NFF skal bidra til at fysioterapitjenesten organiseres og utvikles slik at den underbygger målet om god kvalitet i tjenesten.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner