Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Turnustjeneste

For å bli autorisert som fysioterapeut må du fullføre ett års lønnet turnustjeneste etter grunnutdanningen. Tjenesten omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.


Turnustjenesten for studenter som har avsluttet sin bachelorutdanning i fysioterapi, er regulert av forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Formålet med turnustjenesten er at turnusfysioterapeuten ved å arbeide under veiledning, opplæring og supervisjon skal få nødvendig erfaring og tilegne seg ferdigheter for selvstendig å kunne utføre faglig forsvarlig virksomhet som fysioterapeut.

Med hjemmel i forskriftens § 19 ga Helsedirektoratet i 2013 nye retningslinjer for turnustjenesten. Formålet er å gi turnussteder i kommuner og helseforetak, turnusfysioterapeuter, turnusveiledere, fylkesmenn og studenter informasjon om krav til faglig innhold, administrering og valgordning i turnustjenesten.

Venteliste
I mars 2012 ble det foretatt en endring i turnusforskriften som blant annet innebærer at det er innført en bestemmelse om at kandidater som ikke har fått turnusplass, blir overført til venteliste. Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for administrering av en ventelisteordning. Retningslinjene er et supplement til gjeldende retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter.

NFF arbeider for at alle ferdig utdannede kandidater som ønsker det, kan få begynne sin turnustjeneste samme år som de er uteksaminert. Arbeidet for å sikre nok turnusplasser både i kommune- og spesialisthelsetjenesten involverer mange aktører. NFFs bidrag består spesielt i politisk påvirkning overfor myndighetene og kontakt med NFFs tillitsvalgte og ledere for fysioterapitjenesten i sykehus og kommuner. Når turnusplassene hvert år kommer til fordeling, holder NFF seg orientert om situasjonen via fysioterapistudentenes interesseorganisasjon FYSIO og Fylkesmannen i Troms, som administrerer ventelisteordningen.

Studenter fra utlandet
Har du tatt din fysioterapeututdanning i utlandet, har du to mulige veier å gå for å få autorisasjon som fysioterapeut i Norge:

1. Du kan søke om å bli tatt inn i den norske turnustjenesten. Da må du henvende deg til Helsedirektoratet etter fullført utdanning utenlands, og søke om å bli tatt inn i den norske turnustjenesten. Årlig søknadsfrist for dette er 1. september. Dersom søknaden innvilges, vil du få tildelt turnusplass fra 15. august året etter. Ved å velge denne framgangsmåten inngår du i trekning av turnusplass samt turnusvalg sammen med kandidater utdannet i Norge. For denne tjenesten gjelder forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut og Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter. Det gir turnuskandidaten rett til blant annet bolig, veiledning og tariffbestemt lønn. Fylkesmannen har sentrale oppgaver i å drifte denne ordningen.

2. Du kan selv skaffe deg plass for å gjennomføre veiledet tjeneste. Da må du sende dokumentasjon på din utdanning til Helsedirektoratet, og de vil avgjøre hvor lang tid du trenger å gjennomføre tjeneste i sykehus og kommune før du kan søke om autorisasjon. Den enkelte kandidat må selv ta kontakt med tjenestesteder i kommuner og i spesialisthelsetjenesten for å finne plass. For denne typen tjeneste finnes det ikke noe spesifikt regelverk. Fylkesmannen har ingen oppgaver når det gjelder fordeling eller oppfølging av slike kandidater. Alle spørsmål knyttet til denne typen tjeneste må rettes til Helsedirektoratet.

NFF har eksempler på at studenter fra utlandet er blitt utnyttet som billig/gratis arbeidskraft i turnusperioden. Vi advarer våre medlemmer sterkt mot å godta slike arbeidsvilkår. I artikkelen "Sosial dumping – med gode intensjoner?" (Fysioterapeuten nr. 10/2014) kan du lese mer om denne problemstillingen, og hvordan NFF har bidratt til å løse slike saker.

Lønn
Under turnustjenesten er kandidatene i et arbeidsforhold og mottar lønn. Årslønnen er p.t.:

  • 336 330 kroner i tariffområdet KS, det vil si alle kommuner unntatt Oslo, og
  • 342 000 kroner i tariffområdet Spekter (helseforetakene). 

Årslønnen for turnuskandidater i Oslo kommune er omtrent på nivå med KS.

Turnustjeneste hos avtalefysioterapeut
Avtalefysioterapeut som mottar turnuskandidat, krever inn og beholder de egenandelene som turnuskandidaten utløser, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Turnuskandidaten mottar lønn fra kommunen, og kommunen kan søke om fastlønnstilskudd for turnuskandidaten, jf. § 4 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi mm.

Dekning av reise- og flytteutgifter
Fysioterapeuter som skal begynne i turnusstilling, kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter til turnusstedet. Se relatert lenke.

Turnusseminar
Gjennom turnusåret deltar NFF på turnusseminar ved høyskolene, med politisk ledelse og/eller sekretariatsansatte representert. NFF-medlemmer i turnustjeneste kan få råd, veiledning og bistand fra NFF både i saker som gjelder lønns- og arbeidsforhold og det faglige innholdet i tjenesten. NFF kan også bistå medlemmer som opplever problemer knyttet til autorisasjon.

Kontingent
I turnusperioden og i året etter autorisasjon betaler medlemmene halv kontingent.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner