Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om Seniorforum NFF


Seniorforum NFF ble opprettet 3. juni 2000. Det er et landsomfattende forum for medlemmer i NFF som har nådd pensjonsalder (62 år), og ikke er yrkesaktive. Forumet har landsmøte hvert annet år.

Seniorforum NFF er medlem i Norsk Pensjonistforbund. Medlemskapet gir deg bladet Pensjonisten, som gir viktig informasjon og kunnskap for pensjonister.

Seniorforum har en delegat til Norsk Pensjonistforbunds landsmøte. Seniorforum NFF deltar med en representant på NFFs landsmøter. Representanten møter med tale- og forslagsrett i saker som angår Seniorforums interesseområder.

Årskontingenten i 2020 for pensjonistmedlemmer er fastsatt til kr 400. Kontingenten betales kvartalsvis (kr 100 x 4). Eventuell(e) forsikring(er) kommer i tillegg. Etter fylte 85 år er pensjonistmedlemskapet gratis.

Tidsskriftet Fysioterapeuten er et valgfritt tilbud, til redusert pris (kr 792 i 2020), og abonnementet må bestilles særskilt.

Les mer om fordelene ved pensjonistmedlemskap i NFF i faktaarket under "Relaterte dokumenter".

Ønsker du å melde deg inn i Seniorforum, kan dette gjøres til NFF på tlf 22 93 30 50, eller på e-post til medlem@fysio.no.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontingent og forsikringer

Fakturering skjer kvartalsvis, eller månedlig (for den som har avtalegiro). Merk også at premien på eventuelle forsikringer som er tegnet gjennom forbundet, betales i tillegg til den årlige medlemskontingenten.