Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2020

Valgkomiteens innstilling på Landsmøtedelegater, NUF-medlem til styret og ny valgkomité foreligger. 

Alle valgene gjøres på regionens årsmøte i Bergen 9.mars.


Etter NFFs vedtekter kap 3.4.2 avsnitt 6, skal regionens årsmøte gjøre «valg av: a. delegater og varadelegater til landsmøtet b. suppleringsvalg c. valgkomité»

I region Vest blir det i 2020 valg etter alle bokstavene i avsnittet over. Det skal velges nye landsmøtedelegater for treårsperioden 2020 - 2022. Etter landsmøtevedtak på Hovedlandsmøtet i NFF 2019 skal regionstyrene suppleres med et medlem som er utdannet innen siste 5 år, et såkalt NUF-medlem. Det skal også velges ny valgkomite med virketid fra årsmøtet 2020 til årsmøtet 2023.

Valgkomiteen har tilstrebet bredde i sammensetning av organisasjonsleddene, med utgangspunkt i bl.a. arbeidsforhold, geografi og kjønn. For å synliggjøre geografien presenteres delegatene fra Vestland med de gamle fylkesnavnene.

Til enkelte verv hadde valgkomiteen flere kandidater, og kandidatene som ikke er innstilt, har blitt spurt om de vil stille som motkandidater. Motkandidater presenteres under hvert organisasjonsledd, etter valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

 

Landsmøtedelegater

Gro Anette Noremark, bedriftshelsetjeneste, Hordaland

Kine Tvedten, Høgskolen på Vestlandet, Hordaland,

Birthe Lie Haug, kommunehelsetjeneste, Rogaland

Anita Iversen, selvstendig næringsdrivende med driftsavtale, Rogaland

Tor Jervan Staarvik, selvstendig næringsdrivende med driftsavtale, Sogn og Fjordane

Anders Otto Plassen, bedriftshelsetjeneste, Sogn og Fjordane

Varadelegater:

1) Sissel Fuglestad Askeland, kommunehelsetjeneste, Rogaland

2) Grethe Røe, selvstendig næringsdrivende med driftsavtale, Hordaland

3) Åse Starheimsæter, kommunehelsetjeneste, Sogn og Fjordane

Motkandidater til vervet som delegat: Grete Røe, selvstendig næringsdrivende med driftsavtale, Hordaland

 

NUF-representant i regionstyret

Sara Ueland Langerak, 25 år.

Utdannet ved HVL i 2018. Turnustjeneste ved Stavanger Universitetssykehus og Hå kommune. Autorisert i 2019 og jobber nå i vikariat som selvstendig næringsdrivende med driftsavtale i Haugesund.

Valgkomite

Gjøri Skjerdal, kommunefysioterapeut, Sogn og Fjordane

Ingvild Teigen, selvstendig næringsdrivende med driftsavtale, Hordaland

Jone Strand Helgesen, selvstendig næringsdrivende med driftsavtale, Rogaland

Vara:

Håvard Nesse Røneid, selvstendig næringsdrivende uten driftsavtale, Sogn og Fjordane

Vidar Øien, selvstendig næringsdrivende med driftsavtale, Hordaland

Anke Buschmann, spesialisthelsetjeneste, Rogaland

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner