Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Saker til NFFs Landsmøte 2020

NFFs Landsmøte 2020 holdes 25. november.

Ønsker du som medlem å fremme en sak til Landsmøtet, kan du gjøre dette gjennom et av organisasjonsleddene i NFF. Regionen er et slikt organisasjonsledd.

Under kan du lese hva lovene beskriver at Landsmøtet skal behandle, og hvordan det enkelte medlem kan fremme sin sak. Du finner også hvem som er delegater fra vår region.

Om du ønsker å fremme en sak via NFF region Vest, må saken være registrert hos regionstyret senest 11. september.

Send helst inn via mail atk@fysio.no

 


Fra NFFs lover

Dette landsmøtet skal behandle følgende saker:

1. valg av møteleder(e), referenter og to delegater til å underskrive protokollen

2. Forbundsstyrets regnskap og årsberetning for foregående år samt Kontrollutvalgets årsberetning forelegges landsmøtet

3. vedta justert rammebudsjett for forbundet for kommende regnskapsår

4. ved et forbundsstyremedlems varige forfall; velge nytt medlem etter innstilling fra Valgkomitéen

5. foreta suppleringsvalg i henhold til punkt 7

6. vedta endringer i Vedtekter for regioner, faggrupper, interessegrupper og NUF

7. andre forhold som etter NFFs lover hører inn under landsmøtet

8. lovsaker/andre saker som ellers hører inn under Hovedlandsmøtet angitt i punkt 13.4.2, men hvor beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for forbundet.

 

13.7 Rett til å få en sak behandlet på landsmøtet

 13.7.1 Forespørsel fra enkeltmedlem.

Et medlem kan ikke fremme saker direkte for landsmøtet, men må fremme sin sak gjennom et av de lovfestede råd eller utvalg eller sin regionfaggruppe eller

 

interessegruppe. Det er opp til det enkelte organ hvorvidt det ønsker å fremme saken for landsmøtet. Hvis et medlem skriftlig har bedt et av de lovfestede råd eller utvalg eller sin region, faggruppe eller interessegruppe om å fremme en sak for landsmøtet og vedkommende organ finner ikke å kunne fremme saken for landsmøtet, skal medlemmet motta skriftlig begrunnelse for dette.

Hentet fra https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Lover-vedtekter-og-retningslinjer

 

Det er pr nå 6 delegater fra region Vest til Landsmøtet. Disse ble valgt på årsmøtet i regionen i mars i år. De er valgt for 3 år, og sitter som delegater frem til årsmøtet 2023.

Delegater:

Gro Annette Noremark groannette@hotmail.com 

Kine Tveten, kine.tveten@gmail.com 

Birthe Lie Haug birtelh@gmail.com 

Anita Iversen aiversen.fys@hotmail.com 

Tor Jervan Staarvik tor.staarvik@gmail.com 

Anders Otto Plassen anders.otto.plassen@bedriftshelse1.no 

Varadelegater:

1) Sissel Fuglestad Askeland sissel.askeland@gmail.com  

2) Grethe Røe gdaphneroe@hotmail.com 

3) Åse Starheimsæter asestar89@hotmail.com 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner