Høring i helse- og sosialutvalget om byrådets budsjettforslag for 2020

I dag deltok regionleder Karianne Brunn Haugen, hovedtillitsvalgt i Oslo kommune Hanne Kattem Holthe og vara-hovedtillitsvalgt i Oslo kommune Alexander Smedås på budsjetthøring på Rådhuset. Vi fikk lagt frem våre innspill til helse- og sosialutvalget. 


I budsjettforslaget fra byrådet står det mye vi kan være enig i og støtte fullt ut. Vi løftet særlig frem en satsing på folkehelse, stort fokus på arbeid og helse og ikke minst en økning av antall rehabiliteringsplasser på helsehusene. En satsing på rehabilitering er aldri feil!

Vi løftet frem utfordringene ved omorganisering og oppsplitting i små faglige team, kontra å beholde de gode, robuste fagavdelingen. Vi ser at dette skjer både i bydeler og i sykehjemsetaten.
Så satte vi stort fokus på hele den kommunale fysioterapitjenesten, og hvordan denne de siste årene er blitt svekket. Tross mange nye årsverk for ansatte, går dekning ned. For den avtalebaserte delen er nedgangen dramatisk. Vi uttrykte vår bekymring rundt manglende plan og styring av tjenesten.
Tilslutt satte gjorde vi utvalget oppmerksom på den vedtatte bemanningsnormer for skolehelsetjenesten. Normen er nærmest nådd for helsesykepleierne, og vi mener at de nye 45 stillingene som ligger i budsjettet må gå til fysioterapeuter. Vi mangler over 70 årsverk i følge normen, og det er på høy tid at vi blir prioritert. 

Vi opplevde at utvalget lyttet og gjorde notater underveis. Vi fikk gode, relevante spørsmål og tilbakemeldingen fra utvalget var at de ønsket samarbeid videre. Dette ønsker vi også og understreket at vi gjerne bidrar.  

Innspillet vårt som er sendt hele helse- og sosialutvalget kan dere lese ved å klikke på det under fanen relaterte dokumenter.