Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valg av delegater til landsmøtet og valgkomité

På årsmøtet til NFF Region Nord den 11. mars skal det velges delegater til NFFs årlige landsmøter, samt regional valgkomité. Er du selv interessert eller kjenner noen du vil anbefale til disse vervene?


Kjære medlem i NFF Region Nord!

Kjenner du noen som bør være med på å påvirke NFFs politikk de kommende årene? Eller har du selv lyst til å stille som kandidat til verv? Valgkomiteen inviterer nå alle medlemmer i Region Nord til å komme med forslag til kandidater til verv i regionen for den kommende valgperioden, 2020-2022. På årsmøtet i Harstad onsdag 11. mars er følgende verv oppe til valg:

  1. 4 faste delegater og 3 varadelegater til NFFs årlige landsmøter. På landsmøtene bestemmes blant annet NFFs politikk, satsningsområder og budsjett. Det er delegatene som stemmer over forslagene som foreligger. Å være delegat er lærerikt og gir innflytelse i organisasjonen.
  2. 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer til ny valgkomité. Dette er erfaringsmessig de vervene som det er mest utfordrende å finne kandidater til, så vi i valgkomitéen oppfordrer dere medlemmer spesielt til å komme med forslag og stille opp her. Det er helt avgjørende for regionen at vi har en velfungerende valgkomité.
  3. 1 ny representant for nyutdannede fysioterapeuter til regionstyret. Dette skjer som følge av vedtak på NFFs hovedlandsmøte i 2019, som resulterte i at Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF) legges ned og erstattes av Nyutdannede fysioterapeuters (NUF). For å være valgbar som NUF-representant må det være mindre enn 5 år siden vedkommende fullførte sin grunnutdanning som fysioterapeut. NUF-representanten blir, i tillegg til regionstyremedlem, også medlem i sentralt NUF-styre. Det sentrale NUF-styret består av NUF-representanter fra de 5 regionene.

Dersom du ønsker å stille til valg eller foreslå kandidater, kan du gjøre dette ved å kontakte valgkomiteens leder, Morten Nikolaisen, på epost (morten@nikolaisen.me) eller telefon (913 48 859) innen søndag 2. februar.

For mer informasjon om NFFs organisering, regler og lovverk viser vi til nettsidene www.fysio.no, samt NFFs lover og vedtekter (pdf), hvor dere bl.a. finner vedtektene for regionene på side 26-30: https://fysio.no/content/download/28460/445041/version/1/file/Hoveddokument%20NFFs%20lover%20og%20vedtekter_m_endringer_22112018.pdf.

 

Med vennlig hilsen valgkomiteen i NFF Region Nord:

Morten Nikolaisen (leder), Troms

Hanne Bæhr Henriksen, Finnmark

Eva Sundsvold, Nordland

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner