Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Saksgang ved klagesaker


En klage som er meldt inn til Etisk utvalg eller initiert av utvalget, skal forelegges for det medlemmet den er rettet mot, og den påklagede gis dermed rett til uttalelse.

Den som har klaget inn en sak, vil få en tilbakemelding om at saken er mottatt og informasjon om videre saksgang innen 14 dager.

Frist for å avgi uttalelse fra påklagede skal bekjentgjøres i rekommandert post. Fristen er to uker fra den dato medlemmet fikk melding om den rekommanderte sending. Lederen av Etisk utvalg kan etter anmodning forlenge fristen.

Det er maks to uttalelser per part. Det påklagede medlem eller klageren kan imidlertid kreve ny behandling av saken dersom det er begått feil i saksbehandlingen som kan ha hatt betydning for avgjørelsen, eller dersom det er kommet nye opplysninger i saken.

Krav om ny behandling av saken må sendes innen fire uker etter at vedkommende fikk melding om den rekommanderte sendingen, eller innen fire uker etter at vedkommende ble kjent med de omstendigheter krav om ny behandling grunnes på.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner